stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

publikacja: 15.07.2013 15:34:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-7/2013
Termin składania ofert: 30.07.2013 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 30.07.2013 10:00:00, pokój: 200

UWAGA! Termin na składanie ofert został przedłużony do 01.08.2013 r. do godz. 9:00

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


 

Olsztyn: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 276592 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Część 1 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków. Zamawiający wyznaczył 27 lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 179,17 m2). 2) Część 2 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach objętych ochroną konserwatorską. Zamawiający wyznaczył 34 lokale (mieszkalne i użytkowe), w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 250,51 m2). 3) Część 3 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach piwnicznych. Zamawiający wyznaczył 17 lokali mieszkalnych oraz 3 piwnice przynależące do lokali mieszkalnych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 134,80 m2). 4) Część 4 - Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do lokali) w lokalach mieszkalnych. Zamawiający wyznaczył 56 lokali mieszkalnych (w tym 9 lokali w budynkach objętych ochroną konserwatorską), w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 57 sztuk drzwi). 5) Część 5 - Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych. Zamawiający wyznaczył 16 lokali mieszkalnych, w których należy wymienić w sumie 307,88 m2 podłóg..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.30-4, 45.42.21.00-2, 45.43.21.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.20-1, 45.45.31.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) Część 2 zamówienia - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Część 3 zamówienia - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Część 4 zamówienia - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Część 5 zamówienia - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Bank Handlowy w Warszawie SA nr 14 1030 1218 0000 0000 9049 9009 przed upływem terminu składania ofert podając w treści przelewu nazwę postępowania, części zamówienia, którego dotyczy wadium oraz nazwę Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale (poza ofertą) w ZLiBK (pok. 202) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 13. W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków o wartości łącznej co najmniej 150.000 zł brutto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do Rejestru Zabytków o wartości łącznej tych robót wynoszącej co najmniej 150.000 zł brutto. Dla części 3, 4 i 5 zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności oraz posiada co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności oraz posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe. Dla części 3, 4 i 5 zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł. Dla części 3, 4 i 5 zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w ust. 3 formularza ofertowego, 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) adresy ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia) mogą ulec zmianie w przypadku wymiany stolarki okiennej, drzwiowej lub podłóg (w zależności od części zamówienia) przez najemcę na własny koszt, wykupu lokalu przez najemcę, w przypadku wymiany stolarki lub podłogi dokonanej w trakcie remontu lokalu przez Wynajmującego przygotowując go do ponownego zasiedlenia od dnia wszczęcia procedury przetargowej lub ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Adresy te zostaną zastąpione innymi o takiej samej ilości m2 stolarki okiennej lub podłogi lub ilości sztuk w przypadku stolarki drzwiowej do wymiany. 3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych (dot. części 1 zamówienia) c) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pok. 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 28.08.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający wyznaczył 27 lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 179,17 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować w oparciu o wydane przez służby konserwatorskie decyzji i inne dokumenty prawne stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ, opracowane dokumentacje - Inwentaryzacje konserwatorskie stolarki okiennej stanowiące załącznik nr 14 do SIWZ, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 15 do SIWZ, warunki wykonania i odbioru robót - zał. nr 16 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.21.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie i znajdujących się w budynkach objętych ochroną konserwatorską..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający wyznaczył 34 lokale (mieszkalne i użytkowe), w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 250,51 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować w oparciu o wydane przez służby konserwatorskie opinie stanowiące załącznik nr 23 do SIWZ, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 22 do SIWZ, warunki wykonania i odbioru robót - zał. nr 21 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach piwnicznych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający wyznaczył 17 lokali mieszkalnych oraz 3 piwnice przynależące do lokali mieszkalnych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 134,80 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 24 do SIWZ, warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 25 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do lokali) w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający wyznaczył 56 lokali mieszkalnych (w tym 9 lokali w budynkach objętych ochroną konserwatorską), w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 57 sztuk drzwi). Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 30 do SIWZ, warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 29 do SIWZ, przedmiarem robót dotyczącym wymiany drzwi (przedmiar służy do opisania wymiany 1 pary drzwi) - załącznik nr 26 do SIWZ, przedmiarem robót dot. wymiany drzwi w budynkach objętych ochroną konserwatorską i wpisanych do rejestru zabytków - załącznik nr 27 do SIWZ, opiniami, decyzjami wydanymi przez służby konserwatorskie - załącznik nr 28 do siwz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.31-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający wyznaczył 16 lokali mieszkalnych, w których należy wymienić w sumie 307,88 m2 podłóg. Roboty należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 34 do SIWZ, warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 33 do SIWZ, przedmiarem robót - załącznik nr 31 do SIWZ, opiniami wydanymi przez służby konserwatorskie - załącznik nr 32 do siwz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.20-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


 


 

Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
Wybór najkorzystniejszej oferty
1 informacja dot. cz. 2 zamówieniapdf78.45 KB2013-08-27 14:27:29 (Krzysztof Woźniak)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo