stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) będącego w administracji Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych stanowiącego własność Gminy Olsztyn w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia oraz ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów

publikacja: 20.04.2012 14:23:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-4/2012
Termin składania ofert: 27.04.2012 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 27.04.2012 09:30:00, pokój: 200

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


 

Olsztyn: Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) będącego w administracji Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych stanowiącego własność Gminy Olsztyn w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia oraz ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów
Numer ogłoszenia: 127378 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) będącego w administracji Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych stanowiącego własność Gminy Olsztyn w zakresie ubezpieczenie mienia od ognia oraz ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) będącego w administracji ZLiBK stanowiącego własność Gminy Olsztyn w zakresie: 1) ubezpieczenie mienia od ognia 2) ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z sumami ubezpieczenia zostały określone w załącznikach nr 3, 4, 5 oraz 6a-6e do SIWZ, natomiast wymagane warunki ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych określone zostały w załącznikach nr 3 i 5 do SIWZ. Dodatkowo w załączniku nr 4 uwzględniono fakultatywne warunki ubezpieczeń. Miejsce ubezpieczenia - określone w załącznikach nr od 6a do 6e Sumy ubezpieczenia/gwarancyjne - określone w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6a-6e Franszyzy - określona w załącznikach nr 3, 4 i 5 Warunki wymagane - określone w załączniku nr 3 oraz 5 Warunki fakultatywne - określone w załączniku nr 4 Użyte definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych - określone w załączniku nr 5. 2. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy wykonawcy - należy wpisać - nie dotyczy -. 3. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać niezmieniony. 4. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / P.z.p. / (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie wszystkich grup ryzyk dotyczących zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100 %, o którym mowa w ustawie z dnia 22 lipca 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczania marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z Nr 211, poz. 2060) - na dzień 31.12.2010 roku, oraz, że posiada kapitał własny na dzień 31.12.2010 roku, minimum w wysokości 20.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  - oświadczenie Wykonawcy, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100 %, o którym mowa w ustawie z dnia 22 lipca 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczania marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z Nr 211, poz. 2060) - na dzień 31.12.2010 roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. - oświadczenie Wykonawcy o wysokości posiadanych kapitałów własnych na dzień 31.12.2010 r; według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w pkt. 3 FORMULARZA OFERTOWEGO

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na: 1) Zmianie wysokości sum ubezpieczenia będących skutkiem zmian w mieniu admini-strowanym przez Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie: a) Zmniejszenie majątku spowodowane w szczególności: sprzedażą nieruchomości (budynku, budowli oraz ich części - lokali), rozbiórką nieruchomości, wygaszeniem administracji, przeniesieniem praw do dysponowania nieruchomością na inny podmiot (umowa dzierżawy, leasingu, użyczenia) - w sytuacji obowiązku ubezpieczenia nieruchomości przez ten podmiot b) Zwiększenie majątku spowodowane w szczególności: zakupem nieruchomości (budynku, budowli oraz och części - lokali), modernizacją i ulepszeniem posiadanych nieruchomości, budową nowych nieruchomości, przejęcie w administrację, przeniesieniem praw do dysponowania nieruchomością przez ZLiBK (umowa dzierżawy, leasingu, użyczenia) Zmiany wysokości sum ubezpieczenia zostaną rozliczone w następujących terminach: - do 15.11.2012 za I półrocze ubezpieczenia tj. 01.05.2012 - 31.10.2012 - do 15.05.2013 za II półrocze ubezpieczenia tj. 01.11.2012 - 30.04.2013 W przypadku zmniejszenia sum ubezpieczenia składka zostanie pomniejszona i zwrócona według zasady pro rata temporis, natomiast w przypadku zwiększenia sum ubezpieczenia zastosowanie będzie miała Klauzula automatycznego pokrycia (załącznik nr 5 SIWZ) 2) Zmianie zakresu ubezpieczenia spowodowane: a) ujawnieniem się bądź powstaniem nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w SIWZ b) zmianami w przepisach prawnych c) zmianami w klauzulach ubezpieczeniowych odnoszących się w szczególności do dostępnych limitów odpowiedzialności 2.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie (aneks) pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo