stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Całodobowe wykonywanie usług Pogotowia Technicznego, polegające na usuwaniu i zabezpieczaniu awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji gazowej i elektrycznej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

publikacja: 08.05.2012 14:37:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-5/2012
Termin składania ofert: 23.05.2012 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 23.05.2012 09:30:00, pokój: 200

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


 

Olsztyn: Całodobowe wykonywanie usług Pogotowia Technicznego, polegające na usuwaniu i zabezpieczaniu awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji gazowej i elektrycznej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 101731 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowe wykonywanie usług Pogotowia Technicznego, polegające na usuwaniu i zabezpieczaniu awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji gazowej i elektrycznej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowe wykonywanie usług Pogotowia Technicznego, polegające na usuwaniu i zabezpieczaniu awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji gazowej i elektrycznej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. Wykaz budynków będących własnością 100 % Gminy Olsztyn stanowi załącznik nr 11 do SIWZ, będący również załącznikiem nr 1 do umowy. Zakres czynności objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ, będący również załącznikiem nr 2 do umowy. 2. W zależności od potrzeb dokonywane będą weryfikacje załącznika nr 11 do SIWZ - wykaz budynków. Zmiany zasobu budynków administrowanych przez Zamawiającego mogą dotyczyć wskazania innych adresów nieruchomości w miejsce wskazanych przy zawarciu umowy, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty zawartej w ofercie Wykonawcy. 3. W/w usługi wykonywane będą z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z : 1) zawartą umową na wykonywanie przedmiotu zamówienia 2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 4. Komplet materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. 5.Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. 6. Podczas realizacji usług wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu wykonywanych prac objętych usługą oraz przechowywanych materiałów niezbędnych do ich wykonania. 7. Pogotowie techniczne - Wykonawcy działa na podstawie zgłoszeń przyjętych od mieszkańców budynków objętych umową, od użytkowników lokali użytkowych w tych budynkach oraz pracowników ZLiBK w Olsztynie. 8. Pogotowie Techniczne - Wykonawcy będzie pełnić stały dyżur przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia. 9. Pogotowie Techniczne - Wykonawcy będzie świadczyć usługę przez wszystkie dni tygodnia przez całą dobę, dysponując stale niezbędnym do wykonania usług narzędziami, urządzeniami oraz pojazdami i odpowiednią ilością pracowników, umożliwiającymi podjęcie natychmiastowej interwencji. 10. Wszelkie zgłoszenia awarii dyspozytor Pogotowia Technicznego będzie wpisywać na bieżąco do dziennika zgłoszeń notując datę i godzinę zgłoszenia, rodzaj awarii, nazwisko i adres zgłaszającego oraz ewidencjonuje sposób i czas usunięcia awarii. Usunięcie awarii musi być potwierdzone przez zgłaszającego. 11. Pogotowie Techniczne - Wykonawcy po otrzymaniu zgłoszenia podejmie natychmiast działania zabezpieczające. Interwencje dotyczące nieszczelności instalacji gazu będą podejmowane natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca przekaże zgłoszenie do Pogotowia Gazowego. . 12. Dyspozytor Pogotowia Technicznego dnia następnego do godz. 800 przekaże telefonicznie do Działu Technicznego ( Zamawiającego ) informacje o ważnych awariach zgłoszonych w czasie dyżuru. Pisemne raporty wykonanych prac za dany miesiąc, będą przekazane do Działu Technicznego na koniec miesiąca. 13. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości: 2 700,00 zł słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej ( dopuszczalnej ) formie niż pieniężnej należy złożyć w oryginale ( poza ofertą ) w ZLiBK w terminie do dnia 23.05.2012r. do godziny 09:00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt.2.1 Rozdziału VI.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców co najmniej: - dwie usługi pogotowia technicznego odpowiadające swoim rodzajem usługom pogotowia technicznego stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykaz co najmniej dwóch samochodów dostawczych do 3,5t ( w tym jeden samochód wyposażony w odpowiedni sprzęt do usuwania awarii ), które są oznaczone logo firmy - załącznik nr 5 do SIWZ. - oświadczenie, że posiada całodobową łączność radiową i telefoniczną - załącznik nr 6 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - na jednej zmianie musi być co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia dozoru ( D ) gazowe i elektryczne oraz co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia eksploatacyjne ( E ) gazowe i elektryczne - wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o ilości zmian w ciągu doby wykonywanej usługi będącej przedmiotem zamówienia - załącznik Nr 8 do SIWZ; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 9 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem jego treści przedstawionym w Załączniku nr 2. do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: - zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; - zmiany stawki należnego podatku VAT na inną niż obowiązująca w dniu składania ofert. Wprowadzenie powyższej zmiany nastąpi z dniem zmiany w/w stawki na inną, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami. - zmiany zasobu budynków administrowanych przez Zamawiającego, zatem zmiany te mogą dotyczyć wskazania innych adresów nieruchomości w miejsce wskazanych przy zawarciu umowy, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty zawartej w ofercie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo