stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Świadczenie usługi całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków gminnych położonych przy al. Wojska Polskiego 5, 5a, 5b, 5c w Olsztynie

publikacja: 16.08.2013 11:16:00 (Krzysztof Woźniak)

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-9/2013
Termin składania ofert: 26.08.2013 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 26.08.2013 09:30:00, pokój: 200

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


 

Olsztyn: Świadczenie usługi całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków gminnych położonych przy al. Wojska Polskiego 5, 5a, 5b, 5c w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 163183 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków gminnych położonych przy al. Wojska Polskiego 5, 5a, 5b, 5c w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków gminnych położonych przy al. Wojska Polskiego 5, 5a, 5b, 5c w Olsztynie (obręb 29, działka 27/1). 2. Zakres prac ochrony obejmuje zabezpieczenie budynków gminnych przy al. Wojska Polskiego 5, 5a, 5b, 5c w Olsztynie w celu zapobieżenia dewastacji mienia, zapobieżenia pożarom i awariom instalacji, a także niedopuszczenie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony. 3. Ochrona stanowiąca przedmiot postępowania ma być wykonywana poprzez stały dozór fizyczny całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dołożenia wszelkich starań, aby realizować usługę z należytą starannością wymaganą dla usług tego rodzaju, w sposób profesjonalny i kompetentny. 5. W razie zagrożenia chronionego mienia Wykonawca zobowiązany będzie podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia wystąpienia szkody, a w razie jej zaistnienia - do ograniczenia jej rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego lub innych właściwych służb. Po zaistniałych wydarzeniach wymienionych powyżej, Wykonawca musi sporządzić w obecności przedstawiciela Zamawiającego protokół szkód. 6. Ochrona musi być realizowana przez co najmniej jednego pracownika ochrony fizycznej posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, sprawdzonego pod względem niekaralności oraz odpowiednio przeszkolonego. 7. Pracownicy ochrony fizycznej zobowiązani są nosić ubiór umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony fizycznej powinny być w sposób widoczny różnić od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych. 8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników ochrony w odpowiednie środki łączności i komunikacji. 9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą ochraniać nieruchomość. Zamawiający będzie miał prawo domagać się zmiany pracowników ochrony fizycznej, a Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania takiej zmiany w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie w składzie pracowników ochrony. Wykonawca będzie miał prawo zmienić pracowników ochrony prowadzących działania prewencyjne mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa chronionego obiektu. Nowo wprowadzone osoby będą musiały spełnić wymogi postawione w ust. 6 niniejszego rozdziału. 11. Wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność materialną za straty w mieniu Gminy Olsztyn, powstałe w czasie realizacji zamówienia, wynikłe z dewastacji mienia, wtargnięcia osób niepowołanych, kradzieży z włamaniem, pożarów lub awarii instalacji wywołanych przez osoby trzecie, nieupoważnione do wstępu na teren chroniony. Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszczuplenie mienia wynikłe z rabunku przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, któremu pełniący ochronę nie mogli się oprzeć bez narażania się na utratę życia lub zdrowia w znacznym stopniu. 12. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich oraz w mieniu, za szkody a także następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych będących wynikiem niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. 13. Wykonawca będzie ponosił również pełną odpowiedzialność z zakresu BHP i za ewentualne wypadki zatrudnionych pracowników (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć) jak również osób trzecich, powstałe przy wykonywaniu przedmiotowych usług. 14. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy, na własną odpowiedzialność i ryzyko, dokonania wizji lokalnej miejsca wykonywania usług. 15. Zamawiający informuje, że nie zapewnia dostawy mediów do chronionych budynków. 16. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na dzielność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia i określenia, w jakim charakterze podmioty te będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia . 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w rozdziale IV SIWZ., tj. W przypadku rozporządzenia nieruchomością przez Zamawiającego (np. sprzedaży, użyczenia, najmu, dzierżawy) przed końcowym terminem obowiązywania umowy, termin jej obowiązywania ulegnie stosownemu skróceniu. W takim przypadku umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu z dniem złożenia oświadczenia przez Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo wnoszenia roszczeń. 4) zmiany stawki należnego podatku VAT na inną niż obowiązująca w dniu składania ofert. Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pok.107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pok.202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
SIWZ
1 siwzdoc209.5 KB2013-08-16 11:26:51 (Krzysztof Woźniak)
Dodatkowe załączniki
1 zał. nr 4 - projekt umowydoc39 KB2013-08-16 11:28:46 (Krzysztof Woźniak)
Wybór najkorzystniejszej oferty
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf115.06 KB2013-08-30 15:27:13 (Krzysztof Woźniak)
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaodt25.81 KB2013-09-09 11:29:25 (Krzysztof Woźniak)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo