stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Odbiór i wywóz nieczystości stałych zmieszanych i posegregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

publikacja: 18.05.2012 14:27:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-3/2012
Termin składania ofert: 28.05.2012 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 28.05.2012 09:30:00, pokój: 200

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


 

Olsztyn: Odbiór i wywóz nieczystości stałych zmieszanych i posegregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 111401 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i wywóz nieczystości stałych zmieszanych i posegregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i wywozu nieczystości stałych zmieszanych i posegregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ/będący również załącznikiem nr 1 do Umowy, polegająca na: 1)systematycznym odbiorze i wywozie nieczystości stałych zmieszanych i posegregowanych z nieruchomości gminnych administrowanych przez ZLiBK na składowisko odpadów komunalnych, w/g załącznika nr 8 do SIWZ/będący również załącznikiem nr 1 do Umowy, zawierającego aktualne dane tj. położenie nieruchomości oraz ilość zamieszkujących w nich osób, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, a z Rejonu Starego Miasta codziennie w sezonie od 1 maja do 30 października, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 4 wzoru umowy, 2)odbiorze i wywozie odpadów wielkogabarytowych (tj. meble, choinki, okna, drzwi, materiały drewniane i drewnopodobne, wanny, dywany, wykładziny i inne) z nieruchomości administrowanych przez Zamawiającego, z częstotliwością ustaloną w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 4 wzoru umowy, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 3)dostarczeniu dostatecznej ilości pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych i odpadów gromadzonych selektywnie, odpowiadającej obowiązującym w dniu wykonania usługi normom i wskaźnikom gromadzenia nieczystości zawartych w obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego i ustawienia ich w miejscach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i prawa sanitarnego, wyznaczonymi dla poszczególnych nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ/będący również załącznikiem nr 1 do Umowy. Pojemniki do zbiórki odpadów muszą odpowiadać potrzebom określonym w załączniku nr 8 do SIWZ/będący również załącznikiem nr 1 do Umowy, muszą spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa, a także muszą być oznakowane w odpowiedni sposób wskazujący ich właściciela oraz być zaopatrzone w szczelną pokrywę, 4)stałym utrzymywaniu pojemników do zbiórki odpadów we właściwym stanie technicznym i estetycznym, niezwłocznego naprawiania i uzupełniania pojemników w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia oraz ich wymiany zgodnie z okresem używalności, 5)niezwłocznym oczyszczaniu pomieszczeń i terenów przeznaczonych do zbiórki odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie, zaśmieconych przy załadunku nieczystości stałych oraz zabrania wszystkich odpadów znajdujących się w obrębie miejsc gromadzenia odpadów. Ponadto w niedziele i święta odpady z pojemników nadmiernie przepełnionych będą odbierane do godz. 11.00 na podstawie informacji przekazywanych przez Zamawiającego, służby uprawnione na mocy odpowiednich przepisów lub przez inne osoby, 6)stałym utrzymaniu pojemników do zbiórki odpadów we właściwym stanie sanitarnym w tym okresowego, przynajmniej 1 raz w kwartale mycia i przeprowadzania dezynfekcji i dezynsekcji pojemników do zbiórki odpadów a w okresie od 1.04 do 31.10 po każdorazowym ich odbiorze oraz niezwłocznie w razie konieczności na zgłoszenie Zamawiającego lub służb uprawnionych na mocy odpowiednich przepisów, 7)nie dopuszczaniu do przepełnienia pojemników do zbiórki odpadów, a w przypadku zaistnienia takiej okoliczności do niezwłocznego ich odbioru i wywozu na zgłoszenie Zamawiającego, służb uprawnionych na mocy odpowiednich przepisów lub przez inne osoby, 8) pełnej dyspozycyjności na zgłoszenie Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt 5, 6 i 7. 9) przedmiot zamówienia nie obejmuje odpadów wymagających specjalnej technologii, ich unieszkodliwiania, odpadów niebezpiecznych i budowlanych, o jakich mowa w Uchwale Nr LVIII/773/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2006r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn (Dz.Urz. Woj. War-Mazur. Nr 66, poz.1216 z poź. zm)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1) Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. 2) Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym w przypadku przejęcia przez Zamawiającego dodatkowych zasobów w administrowanie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości: 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej /dopuszczalnej/ formie niż pieniężnej należy złożyć w oryginale /poza ofertą/ w ZLiBK w terminie do dnia 28.05.2012r. do godz. 09:00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie na terenie Miasta Olsztyna działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (decyzja wydana na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) lub został wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonej przez Prezydenta Olsztyna (zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008 z późn. zm. w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897 ); i b) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie na terenie Miasta Olsztyna działalności polegającej na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 201 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dwie usługi wywozu nieczystości odpowiadające swoim rodzajem usługom wywozu nieczystości stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 200 000 zł wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykaz środków transportu odpowiednich do przewozu pojemników do składowania odpadów zmieszanych, posegregowanych i odpadów wielkogabarytowych wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik Nr 9 do SIWZ - wykaz odpowiednich pojemników do składowania odpadów zmieszanych i posegregowanych w ilości odpowiedniej do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem - załącznik Nr 10 do SIWZ, przy uwzględnieniu ilości osób oraz nieruchomości wskazanych w załączniku Nr 8 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 6 do SIWZ - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualna umowa na składowanie odpadów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami i prawem miejscowym.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 Ustawy określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: - zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; - zmiany stawki należnego podatku VAT na inną niż obowiązująca w dniu składania ofert. Wprowadzenie powyższej zmiany nastąpi z dniem zmiany w/w stawki na inną, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami; - zmiany opłat na składowisku miejskim wynikająca ze zmiany górnej stawki opłat ustalonej uchwałą gminy. Wprowadzenie powyższej zmiany nastąpi z dniem obowiązywania zmiany w/w stawki na inną, w wyniku zmiany miejscowych przepisów prawa obowiązujących na terenie gminy i zgodnie z tymi przepisami. - zmiany załącznika nr 1 do umowy w celu aktualizacji ilości mieszkańców, od której uzależniona jest cena zamówienia. Wprowadzenie powyższej zmiany skutkującej zmianą ceny obowiązywać będzie od 1 dnia następnego miesiąca a nowa cena zamówienia ustalona zostanie w sposób ustalony w §5 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7do SIWZ. - zmiany załącznika nr 1 do umowy w celu aktualizacji lub zmiany numerów porządkowych nadawanych budynkom objętych niniejszą umową. Zmiany, o których mowa powyżej tiret 1-5 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiemzłożenia wniosku z uzasadnieniem przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 202 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
SIWZ
1 SIWZdoc465.5 KB2012-05-18 14:51:29 (Artneo)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo