stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Remont docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Kossaka 2- 4 oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie

publikacja: 10.09.2013 13:46:00 (Administrator)

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-10/2013
Termin składania ofert: 25.09.2013 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 25.09.2013 09:30:00, pokój: 200

UWAGA!

Nowy termin składania ofert: 26.09.2013 godz. 9:00

Zmiany w przedmiarze dot. I części zamówienia

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


 

Olsztyn: Remont docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Kossaka 2- 4 oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 366782 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Kossaka 2- 4 oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Przedmiotem niniejszego postępowania jest remont docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Kossaka 2- 4 oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie. Budynki należą do Gminy Olsztyn i administrowane są przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. Kody CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45443000-4 - Roboty elewacyjne 45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 2. Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania został podzielny na dwie części: 1) Część 1 - Remont docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Kossaka 2- 4 w Olsztynie; 2) Część 2 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub dwie części zamówienia. 3. Zakres prac części 1. zamówienia obejmuje docieplenie /odbudowę/ ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Olsztynie przy ul. Kossaka 2-4 metodą lekką mokrą tj. bezspoinowe ocieplenie ściany polegające na mocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy klejącej i ewentualnie dodatkowo łącznikami mechanicznymi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu części 1. zamówienia został określony w 1) Opinii stanu technicznego docieplenia elewacji wraz z określeniem sposobu wykonania naprawy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 2/4 w Olsztynie opracowanej przez dr inż. Stefana Dominikowskiego, dr. inż. Jacka Zabielskiego i mgr inż. Piotra Bogacza w sierpniu 2011r. - załącznik nr 10 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy dot. części 1. zamówienia) 2) Przedmiarze robót - załącznik nr 9 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy dot. części 1. za-mówienia) 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ (załącznik nr 3 do umowy dot. części 1. zamówienia) 5. Szczegółowy opis przedmiotu części 2. zamówienia został określony w: 1) Projekcie Architektoniczno - Budowlanym opracowanym przez mgr inż. arch. Jolantę Pietkiewicz załącznik nr 13 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy dot. części 2. zamówie-nia) 2) Przedmiarze robót - załącznik nr 12 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy dot. części 2. za-mówienia) 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 14 do SIWZ (załącznik nr 3 do umowy dot. części 2. zamówienia) 6. Roboty budowlane będą wykonywane na terenach czynnych, w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać porządku i zasady współżycia społecznego. 7. Budynek przy Kossaka 2/4 jest budynkiem mieszkalnym, natomiast budynek przy ul Jagiellońskiej 18 jest budynkiem użytkowym. 8. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, m.in. Prawa budowlanego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru; 2) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 9. Wymagana gwarancja: na roboty budowlane - min. 5 lat od dnia ich końcowego odbioru, na materiały użyte podczas prac - zgodnie gwarancją producenta. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 11. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 12. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 13. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy, na własną odpowiedzialność i ryzyko, dokonania wizji lokalnej miejsca robót. 14. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.44.30.00-4, 45.44.21.20-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) Część 2 zamówienia - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Bank Handlowy w Warszawie SA nr 14 1030 1218 0000 0000 9049 9009 przed upływem terminu składania ofert podając w treści przelewu nazwę postępowania, części zamówienia, którego dotyczy wadium oraz nazwę Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale (poza ofertą) w ZLiBK (pok. 202) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 13. W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu lub remoncie docieplenia elewacji budynku o wartości co najmniej 15.000 zł brutto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu lub remoncie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku o wartości co najmniej 60.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót/ Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót/ w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 60.000 zł. UWAGA! W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku łącznie, tzn. wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej równą 90.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w ust. 3 FORMULARZA OFERTOWEGO, 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a). 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1. niniejszego ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów - określonych w niniejszym ogłoszeniu w pkt. III.4.1 - zawierających dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełnienia warunków nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według kursu średniego NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7) Dowodami, o których mowa w pkt. III.4.1) są: a) poświadczenia b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa w pkt. 2 8) Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ust. 7, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowalnych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 9. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w III.4.1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 3) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn pok. 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w części 2. zamówienia, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny (ceny całkowitej podanej w ofercie). Dla części 1. zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Kossaka 2- 4 w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres prac części 1. zamówienia obejmuje docieplenie /odbudowę/ ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Olsztynie przy ul. Kossaka 2-4 metodą lekką mokrą tj. bezspoinowe ocieplenie ściany polegające na mocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy klejącej i ewentualnie dodatkowo łącznikami mechanicznymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu części 1. zamówienia został określony w 1) Opinii stanu technicznego docieplenia elewacji wraz z określeniem sposobu wykonania naprawy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 2/4 w Olsztynie opracowanej przez dr inż. Stefana Dominikowskiego, dr. inż. Jacka Zabielskiego i mgr inż. Piotra Bogacza w sierpniu 2011r. - załącznik nr 10 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy dot. części 1. zamówienia) 2) Przedmiarze robót - załącznik nr 9 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy dot. części 1. za-mówienia) 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ (załącznik nr 3 do umowy dot. części 1. zamówienia).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.44.30.00-4, 45.44.21.20-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 18 w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu części 2. zamówienia został określony w: 1) Projekcie Architektoniczno - Budowlanym opracowanym przez mgr inż. arch. Jolantę Pietkiewicz załącznik nr 13 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy dot. części 2. zamówie-nia) 2) Przedmiarze robót - załącznik nr 12 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy dot. części 2. za-mówienia) 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 14 do SIWZ (załącznik nr 3 do umowy dot. części 2. zamówienia).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.44.30.00-4, 45.44.21.20-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
Wynik postępowania
1 Wynik postepowaniarar11.44 MB2013-10-02 16:51:38 (Krzysztof Woźniak)
2 ogłoszenie o uniewaźnieniu postępowania w części IIpdf215.7 KB2013-10-02 16:57:55 (Krzysztof Woźniak)
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapdf237.55 KB2013-10-16 13:34:03 (Krzysztof Woźniak)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo