stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Remont dachu w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie w podziale na 3 zadania

publikacja: 21.06.2012 12:17:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-6/2012
Termin składania ofert: 06.07.2012 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 06.07.2012 09:30:00, pokój: 200

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


 

Olsztyn: Remont dachu w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie w podziale na 3 zadania
Numer ogłoszenia: 135387 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie w podziale na 3 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. ZADANIE I - remont dachu budynku przy ul. Orkana 17 w Olsztynie, zgodnie z Decyzją Nr II - 177-2012 z dnia 30.03.2012r. wydaną przez Prezydenta Olsztyna - Załącznik Nr 16 do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem nr 3 do umowy) 1.1.1. Zakres prac obejmuje: - przemurowanie kominów ponad dachem, -wykonanie tynków zwykłych cementowo - wapiennych na kominach i na strychu - wykonanie czapek kominowych, -rozbiórkę obróbek blacharskich, - rozbiórkę pokrycia z papy, - rozbiórkę pokrycia z dachówki holenderki, - wymianę łacenia dachu, - ułożenie folii zbrojonej na istniejącym deskowaniu, - ułożenie dachówki holenderki ( w 100% z nowego materiału ), - wykonanie obróbek blacharskich, - ułożenie papy termozgrzewalnej ( dwuwarstwowe ), - wykonanie ław kominiarskich, - wymianę wyłazu dachowego, - naprawa tynków na gzymsach i ogniomurach, - impregnacja elementów drewnianych na strychu, - białkowanie ścian na strychu. 1.1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 15 do SIWZ; - Przedmiar robót - zał. Nr 12 do SIWZ ( zał. nr 1 do umowy ); - Wzór umowy - zał. Nr 11 do SIWZ 1.1.3. Wymagana gwarancja - na roboty budowlane minimum 5 lat, na materiały zgodnie z gwarancją producenta 1.1.4. Roboty będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 1.1.5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 1.2. ZADANIE II - remont dachu budynku przy ul. Orkana 18 w Olsztynie, zgodnie z Decyzją Nr II - 174-2012 z dnia 30.03.2012r. wydaną przez Prezydenta Olsztyna - Załącznik Nr 17 do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem nr 3 do umowy) 1.2.1. Zakres prac obejmuje: - przemurowanie kominów ponad dachem, -wykonanie tynków zwykłych cementowo - wapiennych na kominach i na strychu - wykonanie czapek kominowych, -rozbiórkę obróbek blacharskich, - rozbiórkę pokrycia z papy, - rozbiórkę pokrycia z dachówki holenderki, - wymianę łacenia dachu, - ułożenie folii zbrojonej na istniejącym deskowaniu, - ułożenie dachówki holenderki ( w 100% z nowego materiału ), - wykonanie obróbek blacharskich, - ułożenie papy termozgrzewalnej ( dwuwarstwowe ), - wykonanie ław kominiarskich, - wymianę wyłazu dachowego, - naprawa tynków na gzymsach i ogniomurach, - impregnacja elementów drewnianych na strychu, - białkowanie ścian na strychu. 1.2.2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 15 do SIWZ; - Przedmiar robót - zał. Nr 13 do SIWZ ( zał. nr 1 do umowy ); - Wzór umowy - zał. Nr 11 do SIWZ 1.2.3. Wymagana gwarancja - na roboty budowlane minimum 5 lat, na materiały zgodnie z gwarancją producenta 1.2.4. Roboty będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 1.2.5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 1.3. ZADANIE III - remont dachu budynku przy ul. Orkana 19 w Olsztynie, zgodnie z Decyzją Nr II - 175-2012 z dnia 30.03.2012r. wydaną przez Prezydenta Olsztyna - Załącznik Nr 18 do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem nr 3 do umowy) 1.3.1. Zakres prac obejmuje: - przemurowanie kominów ponad dachem, -wykonanie tynków zwykłych cementowo - wapiennych na kominach i na strychu - wykonanie czapek kominowych, -rozbiórkę obróbek blacharskich, - rozbiórkę pokrycia z papy, - rozbiórkę pokrycia z dachówki holenderki, - wymianę łacenia dachu, - ułożenie folii zbrojonej na istniejącym deskowaniu, - ułożenie dachówki holenderki ( w 100% z nowego materiału ), - wykonanie obróbek blacharskich, - ułożenie papy termozgrzewalnej ( dwuwarstwowe ), - wykonanie ław kominiarskich, - wymianę wyłazu dachowego, - naprawa tynków na gzymsach i ogniomurach, - impregnacja elementów drewnianych na strychu, - białkowanie ścian na strychu. 1.3.2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 15 do SIWZ; - Przedmiar robót - zał. Nr 14 do SIWZ ( zał. nr 1 do umowy ); - Wzór umowy - zał. Nr 11 do SIWZ 1.3.3. Wymagana gwarancja - na roboty budowlane minimum 5 lat, na materiały zgodnie z gwarancją producenta 1.3.4. Roboty będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 1.3.5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 2. Dopuszczalność składania ofert częściowych. 2.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2.2. Każda z części zamówienia określona jest mianem (Zadania). 2.3. Zamawiający zastrzega, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową obejmującą dowolną ilość zadań. 2.4. W trakcie postępowania Wykonawcy powinni traktować poszczególne zadania jako oddzielne części - np. składając zapytanie należy wskazać, na jaką część ( Zadanie ) jest wnoszone. Zamawiający prowadząc postępowanie będzie dokonywał czynności związanych w postępowaniu wskazując, jakiej części dotyczy, np. wniesienie odwołania na Zadanie I po wyborze oferty najkorzystniejszej będzie powodować zawieszenie terminu związania ofertą w tej części ( Zadaniu ). 2.5. Wykonawcy składając zapytanie, odwołanie proszeni są o podanie, jakiej części ( Zadania ) dotyczy złożone oświadczenie, zapytanie czy odwołanie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.21.13.40-4, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.19.10-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 1) Zadanie I 1 300,00 zł słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100 2) Zadanie II 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 2) Zadanie III 800,00 zł słownie: osiemset złotych 00/100 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w innej / dopuszczalnej / formie niż pieniężnej należy złożyć w oryginale / poza ofertą / w ZLiBK w terminie do dnia 06.07.2012r. do godziny 09:00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt.2.1 Rozdziału VI.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: 1.2.1 jedną robotę budowlaną dekarsko - ciesielską - odpowiadającą swoim rodzajem remontowi dachu stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /minimum 1 referencja, opinia/ o wartości nie mniejszej niż: - dla ZADANIA I 60 000,00 zł netto - załącznik nr 4 do SIWZ - dla ZADANIA II 60 000,00 zł netto - załącznik nr 5 do SIWZ - dla ZADANIA III 50 000,00 zł netto - załącznik nr 6 do SIWZ;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt.2.1 Rozdziału VI.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał: dla ZADANIA I: - wykaz co najmniej 3 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót budowlanych - w tym kierownika budowy z uprawnieniami wykonawczymi branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe wymaganymi do wykonania zamówienia wynikającymi z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego, dokumentów potwierdzających ich doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 7 do SIWZ; dla ZADANIA II: - wykaz co najmniej 3 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót budowlanych - w tym kierownika budowy z uprawnieniami wykonawczymi branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe wymaganymi do wykonania zamówienia wynikającymi z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego, dokumentów potwierdzających ich doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 8 do SIWZ; dla ZADANIA III: - wykaz co najmniej 3 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót budowlanych - w tym kierownika budowy z uprawnieniami wykonawczymi branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe wymaganymi do wykonania zamówienia wynikającymi z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego, dokumentów potwierdzających ich doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 9 do SIWZ; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 10 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku nr 2. do SIWZ. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podst. art. 23 Ustawy, oświadczenie Wykonawcy składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: a)zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; b) zmiany osób wymienionych w § 5 umowy, c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Zmiany, o których mowa wyżej dopuszczone będą wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont dachu budynku przy ul. Orkana 17 w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.1. Zakres prac obejmuje: - przemurowanie kominów ponad dachem, -wykonanie tynków zwykłych cementowo - wapiennych na kominach i na strychu - wykonanie czapek kominowych, -rozbiórkę obróbek blacharskich, - rozbiórkę pokrycia z papy, - rozbiórkę pokrycia z dachówki holenderki, - wymianę łacenia dachu, - ułożenie folii zbrojonej na istniejącym deskowaniu, - ułożenie dachówki holenderki ( w 100% z nowego materiału ), - wykonanie obróbek blacharskich, - ułożenie papy termozgrzewalnej ( dwuwarstwowe ), - wykonanie ław kominiarskich, - wymianę wyłazu dachowego, - naprawa tynków na gzymsach i ogniomurach, - impregnacja elementów drewnianych na strychu, - białkowanie ścian na strychu. 1.1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 15 do SIWZ; - Przedmiar robót - zał. Nr 12 do SIWZ ( zał. nr 1 do umowy ); - Wzór umowy - zał. Nr 11 do SIWZ 1.1.3. Wymagana gwarancja - na roboty budowlane minimum 5 lat, na materiały zgodnie z gwarancją producenta 1.1.4. Roboty będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 1.1.5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.21.13.40-4, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.19.10-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont dachu budynku przy ul. Orkana 18 w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.1. Zakres prac obejmuje: - przemurowanie kominów ponad dachem, -wykonanie tynków zwykłych cementowo - wapiennych na kominach i na strychu - wykonanie czapek kominowych, -rozbiórkę obróbek blacharskich, - rozbiórkę pokrycia z papy, - rozbiórkę pokrycia z dachówki holenderki, - wymianę łacenia dachu, - ułożenie folii zbrojonej na istniejącym deskowaniu, - ułożenie dachówki holenderki ( w 100% z nowego materiału ), - wykonanie obróbek blacharskich, - ułożenie papy termozgrzewalnej ( dwuwarstwowe ), - wykonanie ław kominiarskich, - wymianę wyłazu dachowego, - naprawa tynków na gzymsach i ogniomurach, - impregnacja elementów drewnianych na strychu, - białkowanie ścian na strychu. 1.1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 15 do SIWZ; - Przedmiar robót - zał. Nr 13 do SIWZ ( zał. nr 1 do umowy ); - Wzór umowy - zał. Nr 11 do SIWZ 1.1.3. Wymagana gwarancja - na roboty budowlane minimum 5 lat, na materiały zgodnie z gwarancją producenta 1.1.4. Roboty będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 1.1.5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.21.13.40-4, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.19.10-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont dachu budynku przy ul. Orkana 19 w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.1. Zakres prac obejmuje: - przemurowanie kominów ponad dachem, -wykonanie tynków zwykłych cementowo - wapiennych na kominach i na strychu - wykonanie czapek kominowych, -rozbiórkę obróbek blacharskich, - rozbiórkę pokrycia z papy, - rozbiórkę pokrycia z dachówki holenderki, - wymianę łacenia dachu, - ułożenie folii zbrojonej na istniejącym deskowaniu, - ułożenie dachówki holenderki ( w 100% z nowego materiału ), - wykonanie obróbek blacharskich, - ułożenie papy termozgrzewalnej ( dwuwarstwowe ), - wykonanie ław kominiarskich, - wymianę wyłazu dachowego, - naprawa tynków na gzymsach i ogniomurach, - impregnacja elementów drewnianych na strychu, - białkowanie ścian na strychu. 1.1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 15 do SIWZ; - Przedmiar robót - zał. Nr 14 do SIWZ ( zał. nr 1 do umowy ); - Wzór umowy - zał. Nr 11 do SIWZ 1.1.3. Wymagana gwarancja - na roboty budowlane minimum 5 lat, na materiały zgodnie z gwarancją producenta 1.1.4. Roboty będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. 1.1.5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.21.13.40-4, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.19.10-6, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo