stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn w budynkach objętych ochroną konserwatorską.

publikacja: 02.07.2012 08:49:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-7/2012
Termin składania ofert: 18.07.2012 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 18.07.2012 09:30:00, pokój: 200

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


 

Olsztyn: Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn w budynkach objętych ochroną konserwatorską.
Numer ogłoszenia: 142737 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn w budynkach objętych ochroną konserwatorską..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: CPV - 45.00.00.00-7 Roboty budowlane CPV - 45.42.10.00 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV - 45.44.21.00-8 Roboty malarskie Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn w budynkach objętych ochroną konserwatorską. Wykaz stolarki okiennej podlegającej wymianie i opnie konserwatorskie stanowią załącznik nr 7 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Pełny zakres robót obejmuje: 1)Wykonanie obmiaru w miejscu wymiany stolarki okiennej, 2)Wykucie istniejącej stolarki okiennej z niezwłocznym wywiezieniem i zagospodarowaniem jej elementów na koszt Wykonawcy, 3)Wykonanie nowej stolarki okiennej z zachowaniem dotychczasowego charakteru ( istniejących ozdób i podziałów ) i montaż stolarki w miejscu demontowanej, w razie potrzeby oblistwowanie, uzupełnienie uszkodzonych tynków, szpachlowanie oraz pomalowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych farbą w kolorze istniejącym, 4)Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych, dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych na wzór istniejących z uszczelnieniem. 5)Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych na wzór istniejących z uszczelnieniem, 6)Zabezpieczenie podłóg przed zanieczyszczeniem oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 7)Wykonanie inwentaryzacji stolarki okiennej istniejącej przed i po wymianie (serwis fotograficzny). 3. Wymagane parametry techniczne i jakościowe wyrobu. 1) Okna należy zachować w dotychczasowym charakterze z istniejącymi ozdobami i podziałem na kwatery , ponadto należy zastosować:. - impregnat grzybobójczy, - dwukrotne malowanie farbą podkładową - trzykrotne malowanie farbą nawierzchniową. Impregnaty i farby, o których mowa wyżej, użyte do zabezpieczenia stolarki okiennej, muszą posiadać wymagane przepisami prawa atesty. 2) Okna w kolorze białym, jednoramowe drewniane, z uszczelkami, wilgotność drewna powinna zawierać w granicach 10-16 %. 3) Jedno skrzydło uchylno - rozwieralne z mikrorozszczelnieniem. 4) W oknach należy zamontować nawiewniki powietrza, po 1 szt. bez względu na ilość skrzydeł. Nie montować nawiewników w drzwiach balkonowych, które występują w zestawie z oknem. Nawiewniki powietrza wykonać w sposób, w którym nawiewnik nie będzie widoczny na stronie zewnętrznej okna ( w załączeniu przykładowe rozwiązanie zamontowania nawiewnika w konstrukcji okna - Załącznik Nr 13 do SIWZ ) 5) Szklenie okien pakietem zespolonym, jednokomorowym w zestawie float 4+16+4 o współczynniku przenikania ciepła U0< 1,1 W/m2K, współczynnik izolacyjności akustycznej RW= 31 dB. 6) Okucia standardowe z zaczepem antywłamaniowym w każdym skrzydle. 7) Okna wyposażone w profil montażowy ( parapetowy). 8) Parapety wewnętrzne z postformingu. 9) Okapnik zewnętrzny - odtworzyć istniejący 10) Parapety zewnętrzne - odtworzyć istniejące. 4. Wymagania w zakresie robót budowlanych. 1)Demontaż elementów stolarki okiennej prowadzić z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki ma bieżąco usuwać poza teren budynku, po utylizacji wywieźć na wysypisko na swój koszt i ryzyko. 2)Przed montażem, ościeża zewnętrzne i wewnętrzne otworów okiennych należy dokładnie oczyścić i naprawić ewentualne uszkodzenia oraz po zakończonym montażu pomalować je w całości w kolorze istniejącym. Powierzchnie ościeżnic od strony muru zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 3)Do montażu stosować oryginalne kotwy, zabezpieczone przed korozją. Odległość między kotwami max. 75 cm. . Kotwić należy elementy pionowe i poziome. 4)Po zamontowaniu okien usunąć kliny dystansowe, a przestrzeń między ościeżem i ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową od strony zewnętrznej uszczelnić silikonem. 5)Wykonać regulację i pasowanie stolarki. 6)Ościeża zewnętrzne i wewnętrzne pomalować. 7)Zdemontować dotychczasowe i zamontować nowe parapety zewnętrzne i wewnętrzne, wraz z uszczelnieniem. 8)Uzupełnić wszelkie ubytki powstałe podczas wymiany stolarki. 9)Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w ich mieniu związane z wykonywaniem robót. 10)Wykonawca opracuje i przekaże najemcy instrukcję użytkowania stolarki. 5 . Wymagania w zakresie obmiaru stolarki okiennej. 1)Obmiar parametrów stolarki łącznie z istniejącymi ozdobami wykonuje Wykonawca robót. 2)Wszystkie wyniki obmiarów należy wprowadzić do inwentaryzacji. 6. Transport. 1)Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu przystosowanego do przewozu stolarki. 2)Na środkach transportowych stolarkę należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem zgodnie z wytycznymi wytwórcy. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 8 do SIWZ oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 9 do SIWZ. 7 . Wymagana gwarancja - minimum 5 lat Gwarancja obejmować będzie całość robót (wykonanie oraz montaż stolarki). Brak gwarancji na druku oferty spowoduje odrzucenie oferty. Wymagany czas usuwania wad i usterek - do 5 dni od zgłoszenia ( ustnie lub pisemnie ). Usunięcie usterki musi być potwierdzone na piśmie przez Zamawiajacego. Podane w wykazach wymiary okien są wymiarami orientacyjnymi. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać rzeczywistych pomiarów stolarki przewidzianej do wymiany Wykonawca, po uzyskaniu zamówienia i przed rozpoczęciem produkcji stolarki, zobowiązany jest potwierdzić aktualność otrzymanych wykazów stolarki poprzez dokonanie obmiaru w miejscu wymiany okien. Prace będą wykonywane w lokalach zamieszkałych w trakcie wymiany stolarki, przez lokatorów lokali. Wszelkie ryzyko związane z ciągłym użytkowaniem lokali należy uwzględnić w cenie ofertowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w innej / dopuszczalnej / formie niż pieniężnej należy złożyć w oryginale / poza ofertą / w ZLiBK w terminie do dnia 18.07.2012r. do godziny 09:00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt.2.1 Rozdziału VI.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem wymianie stolarki stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości każda nie mniej niż 50 000,00 złotych brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone /minimum 3 referencje, opinie/; - załącznik nr 4 do SIWZ;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt.2.1 Rozdziału VI.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał: - Wykaz co najmniej 4 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót budowlanych - w tym kierownika budowy z uprawnieniami wykonawczymi branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym z co najmniej 2 letnim doświadczeniem, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe wymaganymi do wykonania zamówienia wynikającymi z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego, dokumentów potwierdzających ich doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 5 do SIWZ; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 9 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku nr 2. do SIWZ. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podst. art. 23 Ustawy, oświadczenie Wykonawcy składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 Ustawy określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; - zmiana adresów ujętych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy w przypadku wymiany stolarki okiennej przez najemcę na własny koszt lub dokonania wykupu lokalu przez najemcę po dniu wszczęcia procedury przetargowej. Adresy te zostaną zastąpione innymi o takiej samej ilości m2 stolarki do wymiany. - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 4 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 207..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 202..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 


 

Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo