stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Świadczenie usługi całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków z ochroną mienia, które stanowią własność Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

publikacja: 06.12.2013 13:46:00 (Krzysztof Woźniak)

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-16/2013
Termin składania ofert: 16.12.2013 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 16.12.2013 09:30:00, pokój: 200

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


Olsztyn: Świadczenie usługi całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków z ochroną mienia, które stanowią własność Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 505654 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków z ochroną mienia, które stanowią własność Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków oraz ochrony mienia, które stanowią własność Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. Kody CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie 79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru 2. Przedmiot zamówienia został podzielny na trzy części: 1) Część 1 - Świadczenie całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków gminnych przy al. Wojska Polskiego 4, 5, 5a, 5b, 5c w Olsztynie. 2) Część 2 - Usługa w zakresie ochrony mienia, polegająca na prowadzeniu stałego nadzoru systemu alarmowego w budynku przy ul. Cichej 5 w Olsztynie. 3) Część 3 - Usługa w zakresie ochrony mienia, polegająca na prowadzeniu stałego nadzoru systemu alarmowego w budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania Części 1 zamówienia: Zakres prac ochrony obejmuje zabezpieczenie budynków gminnych przy al. Wojska Polskiego 4, 5, 5a, 5b, 5c w Olsztynie w celu zapobieżenia dewastacji mienia, zapobieżenia pożarom i awariom instalacji, a także niedopuszczenie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony 1) Ochrona stanowiąca przedmiot postępowania ma być wykonywana poprzez stały dozór fizyczny całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 2) Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby realizować usługę z należytą starannością wymaganą dla usług tego rodzaju, w sposób profesjonalny i kompetentny. 3) W razie zagrożenia chronionego mienia Wykonawca zobowiązany będzie podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia wystąpienia szkody, a w razie jej zaistnienia - do ograniczenia jej rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego lub innych właściwych służb. Po zaistniałych wydarzeniach wymienionych powyżej, Wykonawca musi sporządzić w obecności przedstawiciela Zamawiającego protokół szkód. 4) Ochrona musi być realizowana przez pracownika ochrony fizycznej posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, sprawdzonego pod względem niekaralności oraz odpowiednio przeszkolonego. 5) Pracownicy ochrony fizycznej zobowiązani są nosić ubiór umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony fizycznej powinny w sposób widoczny różnić od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych. 6) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników ochrony w odpowiednie środki łączności i komunikacji. 7) Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą ochraniać nieruchomość. Zamawiający będzie miał prawo domagać się zmiany pracowników ochrony fizycznej, a Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania takiej zmiany w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 8) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie w składzie pracowników ochrony. Wykonawca będzie miał prawo zmienić pracowników ochrony prowadzących działania prewencyjne mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa chronionego obiektu. Nowo wprowadzone osoby będą musiały spełnić wymogi postawione w pkt 4 9) Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za straty w mieniu Gminy Olsztyn, powstałe w czasie realizacji zamówienia, wynikłe z dewastacji mienia, wtargnięcia osób niepowołanych, kradzieży z włamaniem, pożarów lub awarii instalacji wywołanych przez osoby trzecie, nieupoważnione do wstępu na teren chroniony. Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszczuplenie mienia wynikłe z rabunku przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, któremu pełniący ochronę nie mogli się oprzeć bez narażania się na utratę życia lub zdrowia w znacznym stopniu. 10) Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich oraz w mieniu, za szkody a także następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych będących wynikiem niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. 11) Wykonawca będzie ponosił również pełną odpowiedzialność z zakresu BHP i za ewentualne wypadki zatrudnionych pracowników (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć) jak również osób trzecich, powstałe przy wykonywaniu przedmiotowych usług. 12) Zamawiający oświadcza, że nie zapewnia dostawy mediów do chronionych budynków. 13) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 14) Przed założeniem oferty zaleca się Wykonawcy, na własna odpowiedzialność i ryzyko, dokonania wizji lokalnej miejsca wykonywania usług. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania Części 2 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku przy ul. Cichej 5 w Olsztynie. Zamawiający oczekuje monitorowania z reakcją załogi i systemu alarmowego przeciwwłamaniowego, opartego na centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu i monitorowania systemu automatycznej sygnalizacji pożaru SAP opartego na niezależnej od SWiN centrali pożarowej z przekazywaniem sygnałów do Państwowej Straży Pożarnej. 1) Usługa wykonywana będzie poprzez stały monitoring i w systemie ostrzegania całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 2) Prowadzenie stałego nadzoru systemu alarmowego Wykonawcy będzie polegało na: a) całodobowym monitorowaniu sygnałów z systemu alarmowego Zamawiającego. b) kontroli załączeń alarmowych w czasie, gdy: - w budynku przy ul. Cichej 5 nie przebywają pracownicy ZLiBK lub pracownicy firmy sprzątającej oraz w trakcie otwierania lub zamykania w/w budynku. c) całodobowej gotowości załóg interwencyjnych do podjęcia interwencji w ciągu 5 minut na sygnały wskazujące na dokonanie włamania lub napadu, d) stałej kontroli poprawności łączy monitoringowych, e) interwencjach na wezwanie w sytuacjach konfliktowych zaistniałych w obiekcie Zamawiającego, f) Wykonawca zobowiązuje się do 4-krotnej nieodpłatnej zmiany kodu dostępu do budynku przy ul. Cichej 5 w Olsztynie wraz z przeszkoleniem nowego użytkownika. 3) W przypadku odebrania sygnału o naruszeniu obszaru chronionego, operator zobowiązany jest do: a) skierowania do chronionego obiektu zmotoryzowanego patrolu agentów ochrony w czasie najkrót-szym od otrzymania sygnału alarmowego, b) w przypadkach koniecznych powiadomienia Policji oraz Zamawiającego, c) odnotowania otrzymania informacji i podjętych decyzji w książce dyżurów, d) powiadomienia osoby upoważnionej przez Zamawiającego, e) zabezpieczenia miejsca do czasu przybycia Policji i przedstawiciela Zamawiającego, za pierwszą godzinę w ramach umowy, a za każdą następną rozpoczętą godzinę Zamawiający zapłaci Wyko-nawcy dodatkowo 15,00 zł plus podatek VAT. f) w przypadku stwierdzenia wadliwości działania urządzeń alarmowych lub uszkodzeń systemu po-wstałych w wyniku działania osób trzecich albo w wyniku działania zdarzeń losowych niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 4) Pracownicy ochrony zobowiązani są nosić ubiór umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony powinny w sposób widoczny różnić od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych. 5)Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników ochrony w odpowiednie środki łączności i komunikacji. 6) Ochrona musi być realizowana przez pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, sprawdzonego pod względem niekaralności oraz odpowiednio przeszkolonego. 7)Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników ochrony (załóg interwencyjnych). Zamawiający ma prawo domagać się zmiany pra-cowników ochrony, a Wykonawca jest zobowiązany do dokonania takiej zmiany w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 8)Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie w składzie pracowników ochrony. Wykonawca będzie miał prawo zmienić pracowników ochrony prowadzących działania prewencyjne mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa chronionego obiektu. W razie zmiany składu personalnego pracowników ochrony, nowo wprowadzone osoby będą musiały spełnić wymogi postawione w pkt 6 9)Wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność materialną za straty w mieniu Gminy Olsztyn, powstałe w czasie ochrony realizowanej w wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę, wy-nikłe z dewastacji mienia, wtargnięcia osób niepowołanych, kradzieży z włamaniem, pożarów lub awarii instalacji wywołanych przez osoby trzecie, nieupoważnione do wstępu na teren chroniony. 10)Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszczuplenie mienia wynikłe z rabunku przy użyciu nie-bezpiecznych narzędzi, któremu pełniący ochronę nie mogli się oprzeć bez narażania się na utratę życia lub zdrowia w znacznym stopniu. 11)Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich oraz w mieniu, za szkody a także następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych będących wynikiem niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.. 12)Wykonawca będzie ponosił również pełną odpowiedzialność z zakresu BHP i za ewentualne wypadki zatrudnionych pracowników (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć) jak również osób trzecich, powstałe przy wykonywaniu przedmiotowych usług. 13)Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych kwot wynikających z wyrządzonej szkody w mieniu Gminy Olsztyn. 15) Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy, na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonania wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania Części 3 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku ul. Kopernika 45 w Olsztynie. W budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie jest 16 niezależnych od siebie użytkowników. System pracuje na dwóch nadajnikach przekazu radiowego, w tym 7 stref obsługuje jeden nadajnik a drugi 1 strefę. 1) Usługa wykonywana będzie poprzez stały monitoring i w systemie ostrzegania całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 2) Prowadzenie stałego nadzoru systemu alarmowego Wykonawcy będzie polegało na: a) całodobowym monitorowaniu sygnałów z systemu alarmowego Zamawiającego, b) kontroli załączeń alarmowych w czasie, gdy: - w budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie nie przebywają najemcy lokali użytkowych oraz w trakcie otwierania lub zamykania w/w budynku. c) całodobowej gotowości załóg interwencyjnych do podjęcia interwencji w ciągu 5 minut na sygnały wskazujące na dokonanie włamania lub napadu, d) stałej kontroli poprawności łączy monitoringowych, e) interwencjach na wezwanie w sytuacjach konfliktowych zaistniałych w obiekcie Zamawiającego, 3) W przypadku odebrania sygnału o naruszeniu obszaru chronionego, operator zobowiązany jest do: a) skierowania do chronionego obiektu zmotoryzowanego patrolu agentów ochrony w czasie najkrót-szym od otrzymania sygnału alarmowego, b) w przypadkach koniecznych powiadomienia Policji oraz Zamawiającego, c) odnotowania otrzymania informacji i podjętych decyzji w książce dyżurów, d) powiadomienia osoby upoważnionej przez Zamawiającego, e) zabezpieczenia miejsca do czasu przybycia Policji i przedstawiciela Zamawiającego, za pierwszą godzinę w ramach umowy, a za każdą następną rozpoczętą godzinę Zamawiający zapłaci Wyko-nawcy dodatkowo 15,00 zł plus podatek VAT. f) w przypadku stwierdzenia wadliwości działania urządzeń alarmowych lub uszkodzeń systemu po-wstałych w wyniku działania osób trzecich albo w wyniku działania zdarzeń losowych niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 4) Pracownicy ochrony zobowiązani są nosić ubiór umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony powinny w sposób widoczny różnić od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych. 5)Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników ochrony w odpowiednie środki łączności i komunikacji. 6) Ochrona musi być realizowana przez pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, sprawdzonego pod względem niekaralności oraz odpowiednio przeszkolonego. 7)Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników ochrony (załóg interwencyjnych). Zamawiający ma prawo domagać się zmiany pra-cowników ochrony, a Wykonawca jest zobowiązany do dokonania takiej zmiany w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 8)Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie w składzie pracowników ochrony. Wykonawca będzie miał prawo zmienić pracowników ochrony prowadzących działania prewencyjne mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa chronionego obiektu. W razie zmiany składu personalnego pracowników ochrony, nowo wprowadzone osoby będą musiały spełnić wymogi postawione w pkt 6 9)Wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność materialną za straty w mieniu Gminy Olsztyn, powstałe w czasie ochrony realizowanej w wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę, wy-nikłe z dewastacji mienia, wtargnięcia osób niepowołanych, kradzieży z włamaniem, pożarów lub awarii instalacji wywołanych przez osoby trzecie, nieupoważnione do wstępu na teren chroniony. 10)Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszczuplenie mienia wynikłe z rabunku przy użyciu nie-bezpiecznych narzędzi, któremu pełniący ochronę nie mogli się oprzeć bez narażania się na utratę życia lub zdrowia w znacznym stopniu. 11)Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich oraz w mieniu, za szkody a także następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych będących wynikiem niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.. 12)Wykonawca będzie ponosił również pełną odpowiedzialność z zakresu BHP i za ewentualne wypadki zatrudnionych pracowników (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć) jak również osób trzecich, powstałe przy wykonywaniu przedmiotowych usług. 13)Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych kwot wynikających z wyrządzonej szkody w mieniu Gminy Olsztyn. 15) Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy, na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonania wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego, i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na dzielność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego zał. nr 2a do SIWZ;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w rozdziale IV SIWZ. 4) zmiany stawki należnego podatku VAT na inną niż obowiązująca w dniu składania ofert.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali I Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, Ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn. pok. 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków gminnych przy al. Wojska Polskiego 4, 5, 5a, 5b, 5c w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac ochrony obejmuje zabezpieczenie budynków gminnych przy al. Wojska Polskiego 4, 5, 5a, 5b, 5c w Olsztynie w celu zapobieżenia dewastacji mienia, zapobieżenia pożarom i awariom instalacji, a także niedopuszczenie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa w zakresie ochrony mienia, polegająca na prowadzeniu stałego nadzoru systemu alarmowego w budynku przy ul. Cichej 5 w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku przy ul. Cichej 5 w Olsztynie. Zamawiający oczekuje monitorowania z reakcją załogi i systemu alarmowego przeciwwłamaniowego, opartego na centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu i monitorowania systemu automatycznej sygnalizacji pożaru SAP opartego na niezależnej od SWiN centrali pożarowej z przekazywaniem sygnałów do Państwowej Straży Pożarnej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.40.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa w zakresie ochrony mienia, polegająca na prowadzeniu stałego nadzoru systemu alarmowego w budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku ul. Kopernika 45 w Olsztynie. W budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie jest 16 niezależnych od siebie użytkowników. System pracuje na dwóch nadajnikach przekazu radiowego, w tym 7 stref obsługuje jeden nadajnik a drugi 1 strefę..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

 

Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
SIWZ
1 SIWZ z załacznikami 1-3doc305 KB2013-12-06 13:53:46 (Krzysztof Woźniak)
Dodatkowe załączniki
1 Zal. Nr 4 do siwzdoc81.5 KB2013-12-06 14:02:47 (Krzysztof Woźniak)
2 Zal. Nr 5 do siwzdoc77.5 KB2013-12-06 14:03:16 (Krzysztof Woźniak)
3 Zał. Nr 6 do siwzdoc77.5 KB2013-12-06 14:03:53 (Krzysztof Woźniak)
4 protokół z otwarcia ofert - 1 z 2pdf157.15 KB2013-12-16 12:59:28 (Krzysztof Woźniak)
5 protokół z otwarcia ofert - 2 z 2pdf147.9 KB2013-12-16 13:00:04 (Krzysztof Woźniak)
Wyjaśnienia i modyfikacje
1 Ogloszenie o zmianie ogloszeniadoc33.5 KB2013-12-09 11:45:26 (Krzysztof Woźniak)
Wynik postępowania
1 Wybór najkorzystniejszej ofertyrar189.26 KB2013-12-17 15:02:56 (Krzysztof Woźniak)
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniadoc50.5 KB2014-01-10 08:39:29 (Krzysztof Woźniak)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo