stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Usługa polegająca na konserwacji i naprawie instalacji sanitarnych w zakresie usług c.o., wod. – kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn i w budynkach będących w administracji tymczasowej administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych

publikacja: 11.07.2012 13:00:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-11/2012
Termin składania ofert: 20.07.2012 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 20.07.2012 09:30:00, pokój: 200

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zlibk.olsztyn.pl


 

Olsztyn: Usługa polegająca na konserwacji i naprawie instalacji sanitarnych w zakresie usług c.o., wod. - kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn i w budynkach będących w administracji tymczasowej administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych
Numer ogłoszenia: 151197 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na konserwacji i naprawie instalacji sanitarnych w zakresie usług c.o., wod. - kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn i w budynkach będących w administracji tymczasowej administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: CPV 50700000 -2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych Usługa polegająca na bieżącej konserwacji technicznej instalacji sanitarnych w zakresie usług c.o., wod. - kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn i w budynkach będących w administracji tymczasowej administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych wskazanych w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji - załącznik nr 7 do SIWZ /załącznik nr 1 do umowy /. Ramowy wykaz usług konserwacyjnych sanitarnych określony jest w załączniku nr 8 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy /. 2. Dopuszczalność składania ofert częściowych. 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na świadczenie usług konserwacyjnych sanitarnych, z uwzględnieniem podziału na zadania: a) Zadanie I - Rejon I - wykaz budynków rejonu I dla zadania I określa zał. nr 7 do SIWZ; b) Zadanie II - Rejon II - wykaz budynków rejonu II dla zadania II określa zał. nr 7 do SIWZ; 2) Usługi konserwacyjne sanitarne określone w zadaniach I, II należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj. w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z: 1) umową o udzielenie zamówienia publicznego, 2) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, 3) SIWZ. 3) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacyjnych sanitarnych. 4) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem. 5) Podczas realizacji usług konserwacyjnych sanitarnych wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych. 6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacyjne sanitarne w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru. 7) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na: jedno lub dwa zadania (przy czym ten sam Wykonawca nie może złożyć dwóch ofert na te same zadania). 8) W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na jedno lub więcej zadań to składana oferta powinna zawierać: a) komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń, b) formularz ofertowy wypełniony w miejscach odpowiednich dla danej części zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1) Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. 2) Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym w przypadku przejęcia przez Zamawiającego dodatkowych zasobów w administrowanie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 1) Zadanie I - Rejon I 4 000,00 zł słownie: cztery tysiące złotych 00/100 2) Zadanie II - Rejon II 4 000,00 zł słownie: cztery tysiące złotych 00/100 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w innej / dopuszczalnej / formie niż pieniężnej należy złożyć w oryginale / poza ofertą / w ZLiBK w terminie do dnia 20.07.2012r. do godz. 09:00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców co najmniej: 1.2.1 dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ. Za w/w usługi Zamawiający uzna realizację usług polegających na bieżącej konserwacji technicznej instalacji sanitarnych w zasobach mieszkaniowych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt.2.1 Rozdziału VI.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał: - Wykaz co najmniej 3 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług konserwacyjnych sanitarnych - w tym co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika robót sanitarnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, ponadto co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wod. - kan. i gazowych z aktualną grupą E, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania zamówienia wynikających z obowiązujących przepisów, w tym prawa budowlanego i aktów wykonawczych wydanych do nich, ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 5 do SIWZ. - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 12 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał co najmniej: 1.4.1 posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku nr 2. do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 Ustawy określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy - zmiany stawki należnego podatku VAT na inną niż obowiązująca w dniu składania ofert. Wprowadzenie powyższej zmiany nastąpi z dniem obowiązywania zmiany w/w stawki na inną, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 4 dopuszczone będą wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: usługa polegająca na konserwacji i naprawie instalacji sanitarnych w zakresie usług c.o., wod. - kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn i w budynkach będących w administracji tymczasowej administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych - Rejon I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na bieżącej konserwacji technicznej instalacji sanitarnych w zakresie usług c.o., wod. - kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn i w budynkach będących w administracji tymczasowej administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji - załącznik nr 7 do SIWZ /załącznik nr 1 do umowy /. Ramowy wykaz usług konserwacyjnych sanitarnych określony jest w załączniku nr 8 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy /. 2) Usługi konserwacyjne sanitarne określone w zadaniu I należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj. w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z: 1) umową o udzielenie zamówienia publicznego, 2) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, 3) SIWZ. 3) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacyjnych sanitarnych. 4) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem. 5) Podczas realizacji usług konserwacyjnych sanitarnych wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych. 6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacyjne sanitarne w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru. 7) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na: jedno lub dwa zadania (przy czym ten sam Wykonawca nie może złożyć dwóch ofert na te same zadania). 8) W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na jedno lub więcej zadań to składana oferta powinna zawierać: a) komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń, b) formularz ofertowy wypełniony w miejscach odpowiednich dla danej części zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: usługa polegająca na konserwacji i naprawie instalacji sanitarnych w zakresie usług c.o., wod. - kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn i w budynkach będących w administracji tymczasowej administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych - Rejon II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na bieżącej konserwacji technicznej instalacji sanitarnych w zakresie usług c.o., wod. - kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn i w budynkach będących w administracji tymczasowej administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji - załącznik nr 7 do SIWZ /załącznik nr 1 do umowy /. Ramowy wykaz usług konserwacyjnych sanitarnych określony jest w załączniku nr 8 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy /. 2) Usługi konserwacyjne sanitarne określone w zadaniu II należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj. w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z: 1) umową o udzielenie zamówienia publicznego, 2) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, 3) SIWZ. 3) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacyjnych sanitarnych. 4) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem. 5) Podczas realizacji usług konserwacyjnych sanitarnych wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych. 6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacyjne sanitarne w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru. 7) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na: jedno lub dwa zadania (przy czym ten sam Wykonawca nie może złożyć dwóch ofert na te same zadania). 8) W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na jedno lub więcej zadań to składana oferta powinna zawierać: a) komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń, b) formularz ofertowy wypełniony w miejscach odpowiednich dla danej części zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo