stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Usługa polegająca na konserwacji i drobnych naprawach w zakresie ogólnobudowlanym w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych

publikacja: 13.07.2012 10:35:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-9/2012
Termin składania ofert: 28.08.2012 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 28.08.2012 09:30:00, pokój: 200
Untitled 18/07/2012 S136 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Olsztyn: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2012/S 136-227226 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zakład Lokali i Budynków Komunalnych ul. Cicha 5 Punkt kontaktowy: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Osoba do kontaktów: Monika Nurczyk 10-313 Olsztyn POLSKA Tel.: +48 895333626 E-mail: zlibk@zlibk.olsztyn.pl Faks: +48 895333937 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zlibk.olsztyn.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Administracja samorządowa I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: administrowanie budynkami i terenami gminnymi I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Usługa polegająca na konserwacji i drobnych naprawach w zakresie ogólnobudowlanym w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska. Kod NUTS II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot główny: CPV 50000000-5 _ Usługi naprawcze i konserwacyjne. Przedmiot dodatkowy: CPV 71315000-9 Usługi budowlane. Usługa polegająca na konserwacji i drobnych naprawach w zakresie ogólnobudowlanym w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy /. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i drobnych naprawach w zakresie ogólnobudowlanym określony został w załączniku nr 9 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /. 2. Dopuszczalność składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Przewidywane zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy do wysokości 50 % wartości zamówienia. 4. Dopuszczalność składania ofert częściowych. 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na świadczenie usług konserwacyjnych budowlanych, z uwzględnieniem podziału na zadania: a) Zadanie I _ Rejon I - wykaz budynków rejonu I dla zadania I określa zał. nr 8 do SIWZ; b) Zadanie II _ Rejon II - wykaz budynków rejonu II dla zadania II określa zał. nr 8 do SIWZ; c) Zadanie III _ Rejon III -wykaz budynków rejonu III dla zadania III określa zał. nr 8 do SIWZ. 2) Usługi konserwacyjne budowlane określone w zadaniach I, II, III należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj. w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z: a) umową o udzielenie zamówienia publicznego, b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług d) SIWZ. 3) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacyjnych budowlanych. 4) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem. 5) Podczas świadczenia usług konserwacyjnych budowlanych wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych. 6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacyjne budowlane w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru. 7) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na: 1, 2 lub 3 zadania (przy czym ten sam Wykonawca nie może złożyć 2 ofert na te same zadania). 8) W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na 1 lub więcej zadań to składana oferta powinna zawierać: a) komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń, b) formularz ofertowy wypełniony w miejscach odpowiednich dla danej części zamówienia II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50000000, 71315000 II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: Zadanie I powierzchnia 107 594,73 m2. Zadanie II powierzchnia 137 475,87 m2. Zadanie III powierzchnia 112 396,73 m2. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 233 597,00 PLN II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.10.2012. Zakończenie 30.9.2013 Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Usługa polegająca na konserwacji i drobnych naprawach w zakresie ogólnobudowlanym w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych - Rejon I 1)Krótki opis Usługi konserwacyjne budowlane określone w zadaniu I należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj. w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z: a) umową o udzielenie zamówienia publicznego, b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług d) SIWZ. 3) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacyjnych budowlanych. 4) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem. 5) Podczas świadczenia usług konserwacyjnych budowlanych wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych. 6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacyjne budowlane w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru. 7) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na: 1, 2 lub 3 zadania (przy czym ten sam Wykonawca nie może złożyć 2 ofert na te same zadania). 8) W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na 1 lub więcej zadań to składana oferta powinna zawierać: a) komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń, b) formularz ofertowy wypełniony w miejscach odpowiednich dla danej części zamówienia 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50000000, 71315000 3)Wielkość lub zakres Powierzchnia 107 594,73. Szacunkowa wartość bez VAT: 324 199,50 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 1.10.2012. Zakończenie 30.9.2013 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Usługa polegająca na konserwacji i drobnych naprawach w zakresie ogólnobudowlanym w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych - Rejon II 1)Krótki opis Usługi konserwacyjne budowlane określone w zadaniu II należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj. w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z: a) umową o udzielenie zamówienia publicznego, b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług d) SIWZ. 3) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacyjnych budowlanych. 4) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem. 5) Podczas świadczenia usług konserwacyjnych budowlanych wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych. 6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacyjne budowlane w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru. 7) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na: 1, 2 lub 3 zadania (przy czym ten sam Wykonawca nie może złożyć 2 ofert na te same zadania). 8) W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na 1 lub więcej zadań to składana oferta powinna zawierać: a) komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń, b) formularz ofertowy wypełniony w miejscach odpowiednich dla danej części zamówienia 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50000000, 71315000 3)Wielkość lub zakres Powierzchnia 137 475,87 m2. Szacunkowa wartość bez VAT: 377 985,00 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 1.10.2012. Zakończenie 30.9.2013 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Usługa polegająca na konserwacji i drobnych naprawach w zakresie ogólnobudowlanym w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych - Rejon III 1)Krótki opis Usługi konserwacyjne budowlane określone w zadaniach I, II, III należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj. w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z: a) umową o udzielenie zamówienia publicznego, b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług d) SIWZ. 3) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacyjnych budowlanych. 4) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem. 5) Podczas świadczenia usług konserwacyjnych budowlanych wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych. 6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacyjne budowlane w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru. 7) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na: 1, 2 lub 3 zadania (przy czym ten sam Wykonawca nie może złożyć 2 ofert na te same zadania). 8) W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na 1 lub więcej zadań to składana oferta powinna zawierać: a) komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń, b) formularz ofertowy wypełniony w miejscach odpowiednich dla danej części zamówienia 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50000000, 71315000 3)Wielkość lub zakres Powierzchnia 112 396,73 m2. Szacunkowa wartość bez VAT: 531 412,50 PLN 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie 1.10.2012. Zakończenie 30.9.2013 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 1) Zadanie I _ Rejon I 6 000,00 PLN słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 2) Zadanie II _ Rejon II 7 000,00 PLN słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 3) Zadanie III _ Rejon III 9 000,00 PLN słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w innej/dopuszczalnej/formie niż pieniężnej należy złożyć w oryginale/poza ofertą/w ZLiBK w terminie do dnia 28.8.2012 r. do godz. 9:00. III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zapłata wynagrodzenia w cyklu miesięcznym za wykonane i odebrane przez Zamawiającego przedmiotowe usługi dokonana będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w oparciu o pisemne zlecenia potwierdzone przez Zamawiającego, potwierdzony przez inspektora nadzoru Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie kosztorys powykonawczy i fakturę w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury. III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści przedstawionym w Załączniku nr 2. do SIWZ. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podst. art. 23 Ustawy, oświadczenie Wykonawcy składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia. 2.2 Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy _ w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości łącznej co najmniej 150 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - /minimum 3 referencje, opinie/; - załącznik nr 4 do SIWZ. Za w/w usługi Zamawiający uzna realizację usług w zakresie ogólnobudowlanym, tzw. bieżąca konserwacja techniczna w zasobach mieszkaniowych. 2.3 Wykaz co najmniej 4 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług konserwacyjnych budowlanych _ w tym co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami _ załącznik nr 5 do SIWZ; 2.4 Wykaz co najmniej 1 pojazdu ciężarowego dostępnego Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym pojazdem - załącznik nr 6 do SIWZ; 2.5 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień _ załącznik nr 13 do SIWZ; 2.6 Opłaconej i aktualnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 3.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ (oryginał); 3.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy. 3.3 Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentu, o których mowa w pkt 3.2 _ 3.6, stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009 r. nr 226 poz. 1817). 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione: a) w pkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 2.5 składa każdy z Wykonawców oddzielnie, b) w pkt 2.2, 2.3 Wykonawcy składają łącznie, c) w pkt 2.1,2.4 składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia. 6. Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 7. W przypadku pełnomocnictwa kopia powinna być poświadczona notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 oraz odpowiednio dla tam wymienionych równoważnych lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub/i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy. 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców co najmniej: 1.2.1 dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości łącznej co najmniej 150 000,00 złotych brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ. Za w/w usługi Zamawiający uzna realizację usług w zakresie ogólnobudowlanym, tzw. bieżąca konserwacja techniczna w zasobach mieszkaniowych. 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał: 1.3.1 Potencjał techniczny _ Wykaz co najmniej 1 pojazdu ciężarowego dostępnego Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym pojazdem _ Załącznik nr 6 do SIWZ. 1.3.2 Potencjał Kadrowy _ Wykaz co najmniej 4 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług konserwacyjnych budowlanych _ w tym co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania zamówienia wynikających z obowiązujących przepisów, w tym prawa budowlanego i aktów wykonawczych wydanych do nich, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami _ załącznik nr 5 do SIWZ, _ Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień _ Załącznik nr 13 do SIWZ. 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał co najmniej: 1.4.1 posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.1. do 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 2. musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 4. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w rozdziale VI SIWZ. 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca _spełnia_ albo _nie spełnia_ poszczególne warunki. III.2.3)Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy. 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców co najmniej: 1.2.1 dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości łącznej co najmniej 150 000,00 złotych brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ. Za w/w usługi Zamawiający uzna realizację usług w zakresie ogólnobudowlanym, tzw. bieżąca konserwacja techniczna w zasobach mieszkaniowych. 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał: 1.3.1 Potencjał techniczny _ Wykaz co najmniej 1 pojazdu ciężarowego dostępnego Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym pojazdem _ Załącznik nr 6 do SIWZ. 1.3.2 Potencjał Kadrowy _ Wykaz co najmniej 4 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług konserwacyjnych budowlanych _ w tym co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania zamówienia wynikających z obowiązujących przepisów, w tym prawa budowlanego i aktów wykonawczych wydanych do nich, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami _ załącznik nr 5 do SIWZ, _ Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień _ Załącznik nr 13 do SIWZ. 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał co najmniej: 1.4.1 posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.1. do 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 2. musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 4. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w rozdziale VI SIWZ. 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca _spełnia_ albo _nie spełnia_ poszczególne warunki. III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZLiBK/ZP-9/2012 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 28.8.2012 - 09:00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 28.8.2012 - 09:30 Miejscowość: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Sierpień 2013 r. VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 VI.4.2)Składanie odwołań VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament odwołań ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13.7.2012

Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo