stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy al. Warszawskiej 10,19,22 oraz 26 w Olsztynie

publikacja: 15.06.2016 12:40:00 (Tomasz Milewicz)

Nr ewidencyjny: ZLIBK/ZP-3/2016
Termin składania ofert: 30.06.2016 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 30.06.2016 09:30:00, pokój: 200
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Olsztyn: Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy al. Warszawskiej 10, 19, 22 oraz 26 w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 87237 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy al. Warszawskiej 10, 19, 22 oraz 26 w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy al. Warszawskiej 10, 19, 22 oraz 26 w Olsztynie.Przedmiot zamówienia został podzielny na cztery części: Część 1 - Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy al. Warszawskiej 10 w Olsztynie. Część 2 - Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy al. Warszawskiej 19 w Olsztynie. Część 3 - Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy al. Warszawskiej 22 w Olsztynie. Część 4 - Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy al. Warszawskiej 26 w Olsztynie..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1, 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) Część 2 zamówienia - 1700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) Część 3 zamówienia - 1600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) Część 4 zamówienia - 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Bank Handlowy w Warszawie SA nr 14 1030 1218 0000 0000 9049 9009 przed upływem terminu składania ofert podając w treści przelewu nazwę postępowania, części zamówienia, którego dotyczy wadium oraz nazwę Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale (poza ofertą) w ZLiBK (pok. 202) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 13. W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1,2,3,4 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązują się udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (remont dachu) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie/ minimum 2 referencję lub opinie o wartości łącznej co najmniej 100 000,00 zł netto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1,2,3,4 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót/ wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania zamówienia wynikającego z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578 ze zm.). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1,2,3,4 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie aktualnej opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł. UWAGA! W przypadku składania oferty na dwie, trzy lub cztery części zamówienia, Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku łącznie, tzn. wykazać, że posiada aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej równą sumie kwot wymaganych przez Zamawiającego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 7. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. c) Konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego korekt i uszczegółowienia w rozwiązaniach projektowych Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy al. Warszawskiej 10 w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Szczegółowy opis przedmiotu części 1. zamówienia został określony w 1) Przedmiarze robót - załącznik nr 4 do umowy do części 1 2) Projekcie Budowlanym remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 10 opracowany przez: inż. arch. Dariusza Dunajskiego - oraz inż. Henryka Łaganowskiego - załącznik nr 1 do umowy do części 1 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do umo-wy do części 1 4) Decyzji Nr II-153/2016 Prezydenta Olsztyna znak: RMB.6740.171.2016 z dnia 15.04.2016 r. - załącznik nr 2 do umowy do części 1 5) Pozwoleniu Warmińsko - Mazurskiego Konserwatora Zabytków nr 205/2016 IZNR.5142.157.2016.ls z dnia 31.03.2016 - załącznik nr 3 do umowy do części 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.13.20-3, 45.26.12.10-9, 45.26.14.10-1, 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy al. Warszawskiej 19 w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4. Szczegółowy opis przedmiotu części 2. zamówienia został określony w: 1) Przedmiarze robót -załącznik nr 4 do umowy do części 2 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót -załącznik nr 5 do umowy do części 2 3) Projekt Budowlany remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 19 opracowany przez mgr inż. Dariusza Dunajewskiego i inż. Henryka Łaganowskiego -załącznik nr 1 do umowy do części 2. 4) Zaświadczeniu Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa znak: RMB.6743.56.2016 z dnia 31.03.2016 r. - załącznik nr 2 do umowy do części 2 5) Zalecenia Warmińsko - Mazurskiego Konserwatora Zabytków znak: IZNR.5183.608.2015.ks z dnia 25.09.2015 r., - załącznik nr 3 do umowy do części 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1, 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy al. Warszawskiej 22 w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5. Szczegółowy opis przedmiotu części 3. zamówienia został określony w: Przedmiarze robót -zał. nr 4 do umowy do części 3 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych -zał. nr 5 do umowy do części 3 Projekt budowlany Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 22 opracowany przez: mgr inż. Dariusza Dunajskiego oraz mgr inż. Piotra Wojtunika -załącznik nr 1 do umowy do części 3 Pozwolenie Nr 304 2016 z dnia 21.04.2016 r., Warmińsko Mazurskiego Konserwatora Zabyt-ków . - załącznik nr 3 do umowy do części 3 Decyzja Nr II-203 2016 Prezydenta Olsztyna znak: RMB.6740.225.2016 z dnia 13.05.2016 r. - załącznik nr 2 do umowy do części 3.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1, 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy al. Warszawskiej 26 w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 6. Szczegółowy opis przedmiotu części 4. zamówienia został określony w: Przedmiarze robót -zał. nr 4 do umowy do części 4 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych -zał. nr 5 do umowy do części 4 Projekt budowlany Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Warszawskiej 26 w Olsztynie opracowany przez: mgr inż. Dariusza Du-najskiego oraz mgr inż. Piotra Wojtunika -załącznik nr 1 do umowy do części 5 Pozwolenie Nr 271 2016 z dnia 15.04.2016 r., Warmińsko Mazurskiego Konserwatora Zabyt-ków - załącznik nr 3 do umowy do części 4 Decyzja Nr II-222 20156 Prezydenta Olsztyna znak: RMB.6740.202.2016 z dnia 25.05.2016 r. -załącznik nr 2 do umowy do części 4.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1, 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
SIWZ
1 SIWZodt105.73 KB2016-06-15 12:43:47 (Tomasz Milewicz)
Dodatkowe załączniki
1 wzór umowy Warszawska 10odt21.67 KB2016-06-15 13:14:34 (Tomasz Milewicz)
2 Warszawska 10 decyzjapdf884.93 KB2016-06-15 13:14:47 (Tomasz Milewicz)
3 Warszawska 10 przedmiarpdf962.36 KB2016-06-15 13:15:01 (Tomasz Milewicz)
4 Warszawska 10 pozwoleniepdf564.05 KB2016-06-15 13:15:32 (Tomasz Milewicz)
5 Warszawska 19 przedmiarpdf1.31 MB2016-06-15 13:15:58 (Tomasz Milewicz)
6 wzór umowy Warszawska 19odt21.72 KB2016-06-15 13:16:39 (Tomasz Milewicz)
7 Warszawska 19 zalecenia konserwatorskiepdf647.27 KB2016-06-15 13:17:01 (Tomasz Milewicz)
8 Warszawska 19 zaswiadczeniepdf329.23 KB2016-06-15 13:17:24 (Tomasz Milewicz)
9 Warszawska 22 wzór umowyodt21.65 KB2016-06-15 13:17:46 (Tomasz Milewicz)
10 Warszawska 22 decyzjapdf896.2 KB2016-06-15 13:18:15 (Tomasz Milewicz)
11 warszawska 22 pozwoleniepdf637.33 KB2016-06-15 13:18:32 (Tomasz Milewicz)
12 warszawska 22 przedmiarpdf1.26 MB2016-06-15 13:18:48 (Tomasz Milewicz)
13 Warszawska 26 wzór umowyodt21.7 KB2016-06-15 13:19:15 (Tomasz Milewicz)
14 Warszawska 26 decyzjapdf881.25 KB2016-06-15 13:19:27 (Tomasz Milewicz)
15 Warszawska 26 pozwoleniepdf568.54 KB2016-06-15 13:19:39 (Tomasz Milewicz)
16 Warszawska 26 przedmiarpdf889.61 KB2016-06-15 13:19:59 (Tomasz Milewicz)
17 Wybór najkorzystniejszej oferty część 4pdf245.89 KB2016-07-01 12:47:17 (Tomasz Milewicz)
Wybór najkorzystniejszej oferty
1 Wybór najkorzystniejszej oferty część 1pdf207.04 KB2016-07-01 12:46:47 (Tomasz Milewicz)
2 Wybór najkorzystniejszej oferty część 2pdf249.65 KB2016-07-01 12:46:57 (Tomasz Milewicz)
3 Wybór najkorzystniejszej oferty część 3pdf222.15 KB2016-07-01 12:47:06 (Tomasz Milewicz)
4 Wybór najkorzystniejszej ofertydocx15.99 KB2016-07-25 10:07:30 (Tomasz Milewicz)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo