stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

publikacja: 30.06.2016 13:02:00 (Tomasz Milewicz)

Nr ewidencyjny: ZLIBK/ZP-5/2016
Termin składania ofert: 18.07.2016 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 18.07.2016 09:30:00, pokój: 200
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Olsztyn: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 112671 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie i znajdujących się w budynkach objętych ochroną konserwatorską. Część 2 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach piwnicznych oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. Część 3 - Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do lokali) w lokalach mieszkalnych i wrót garażowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Część 4 - Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.30-4, 45.42.21.00-2, 45.43.21.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.20-1, 45.45.31.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) Część 2 zamówienia - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) Część 3 zamówienia - 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) Część 4 zamówienia - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Bank Handlowy w Warszawie SA nr 14 1030 1218 0000 0000 9049 9009 przed upływem terminu składania ofert podając w treści przelewu nazwę postępowania, części zamówienia, którego dotyczy wadium oraz nazwę Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale (poza ofertą) w ZLiBK (pok. 202) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 rodzaje dokumentów żądanych w postępowaniu od wykonawców ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 uprawnienia zamawiającego w toku badania i oceny ofert ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 13) W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do Rejestru Zabytków o wartości łącznej tych robót wynoszącej co najmniej 200.000 zł brutto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na okna PCV o wartości łącznej co najmniej 100.000 zł brutto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 4 zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności oraz posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe. Dla części 2, 3 i 4 zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 4 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w ust. 3 formularza ofertowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) adresy ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia) mogą ulec zmianie w przypadku wymiany stolarki okiennej, drzwiowej lub podłóg (w zależności od części zamówienia) przez najemcę na własny koszt, wykupu lokalu przez najemcę, w przypadku wymiany stolarki lub podłogi dokonanej w trakcie remontu lokalu przez Wynajmującego przygotowując go do ponownego zasiedlenia od dnia wszczęcia procedury przetargowej lub ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Adresy te zostaną zastąpione innymi o takiej samej ilości m2 stolarki okiennej lub podłogi lub ilości sztuk w przypadku stolarki drzwiowej do wymiany. 3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, pokój 107, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie i znajdujących się w budynkach objętych ochroną konserwatorską..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wymiany stolarki okiennej określonej w Części 1 zamówienia. Wykaz lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę okienną stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 13 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 131,59 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do umowy, warunki wykonania i odbioru robót - zał. Nr 2 do umowy. 2) Zakres robót obejmuje: a) Wykonanie obmiaru w miejscu wymiany stolarki okiennej, b) Wykucie istniejącej stolarki okiennej z niezwłocznym wywiezieniem i zagospodarowaniem jej elementów na koszt Wykonawcy, c) Wykonanie nowej stolarki okiennej z zachowaniem dotychczasowego charakteru (istniejących ozdób i podziałów) i montaż stolarki w miejscu demontowanej, w razie potrzeby oblistwowanie, uzupełnienie uszkodzonych tynków, szpachlowanie oraz pomalowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych farbą w kolorze istniejącym, d) Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych, dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych na wzór istniejących z uszczelnieniem. e)Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych na wzór istniejących z uszczelnieniem, f) Zabezpieczenie podłóg przed zanieczyszczeniem oraz uporządkowanie stanowiska pracy. g) Wykonanie inwentaryzacji stolarki okiennej istniejącej przed i po wymianie. Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach, w których następuje wymiana okien należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia. Prace remontowe związane z wymianą okien wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedsta-wionym Zamawiającemu. W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko (własnym staraniem i na własny koszt). Po montażu okien Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany. 3) Wymagane parametry techniczne i jakościowe wyrobu. a) Okna należy zachować w dotychczasowym charakterze z istniejącymi ozdobami i podziałem na kwatery , ponadto należy zastosować: - impregnat grzybobójczy, - dwukrotne malowanie farbą podkładową - trzykrotne malowanie farbą nawierzchniową. Impregnaty i farby, o których mowa wyżej, użyte do zabezpieczenia stolarki okiennej, muszą po-siadać wymagane przepisami prawa atesty. b) Okna w kolorze białym, jednoramowe drewniane, z uszczelkami, wilgotność drewna powinna zawierać w granicach 10-16 %. c) Jedno skrzydło uchylno - rozwieralne z mikrorozszczelnieniem. d) W oknach należy zamontować nawiewniki powietrza, po 1 szt. bez względu na ilość skrzydeł. Nie montować nawiewników w drzwiach balkonowych, które występują w zestawie z oknem. Nawiewniki powietrza wykonać w sposób, w którym nawiewnik nie będzie widoczny na stronie zewnętrznej okna e) Szklenie okien pakietem zespolonym, jednokomorowym w zestawie float 4+16+4 o współ-czynniku przenikania ciepła U0< 1,1 W/m2K, współczynnik izolacyjności akustycznej RW= 31 dB. f) Okucia standardowe z zaczepem antywłamaniowym w każdym skrzydle. g) Okna wyposażone w profil montażowy ( parapetowy). h) Parapety wewnętrzne z postformingu. i) Okapnik zewnętrzny - odtworzyć istniejący j) Parapety zewnętrzne - odtworzyć istniejące. 4. Wymagania w zakresie robót budowlanych. 1) Demontaż elementów stolarki okiennej prowadzić z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki ma bieżąco usuwać poza teren budynku, wywieźć na wysypisko i zutylizować na swój koszt i ryzyko. 2) Przed montażem, ościeża zewnętrzne i wewnętrzne otworów okiennych należy dokładnie oczyścić i naprawić ewentualne uszkodzenia oraz po zakończonym montażu pomalować je w całości w kolorze istniejącym. Powierzchnie ościeżnic od strony muru zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 3) Do montażu stosować oryginalne kotwy, zabezpieczone przed korozją. Odległość między kotwami max. 75 cm. Kotwić należy elementy pionowe i poziome. 4) Po zamontowaniu okien usunąć kliny dystansowe, a przestrzeń między ościeżem i ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową od strony zewnętrznej uszczelnić silikonem. 5) Wykonać regulację i pasowanie stolarki. 6)Ościeża zewnętrzne i wewnętrzne oczyścić i pomalować. 7) Zdemontować dotychczasowe i zamontować nowe parapety zewnętrzne i wewnętrzne, wraz z uszczelnieniem. 8) Uzupełnić wszelkie ubytki powstałe podczas wymiany stolarki. 9) Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w ich mieniu związane z wykonywaniem robót. 10) Wykonawca opracuje i przekaże najemcy instrukcję użytkowania stolarki. 5) Wymagana gwarancja - minimum 5 lat Gwarancja obejmować będzie całość robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach piwnicznych oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania Części 2 zamówienia. 1) Wykaz lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę okienną stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 8 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe i 5 piwnic przynależących do lokali mieszkalnych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 66,48 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy, warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy. 1) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących. Zakres obejmuje wymianę okien drewnianych zespolonych na okna z PCV z częściowym lub pełnym odwzorowaniem istniejących okien oraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbkami tynkarskimi z zachowaniem kolejności robót: a) Zabezpieczenie podłóg w lokalach mieszkalnych foliami, b) Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów, c) Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, d) Demontaż podokienników, e) Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg wzoru, f) Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych, g) Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem, h) Wykonanie nowych podokienników, i) Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami, j) Uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami silikonem, k) Naprawa uszkodzonych tynków wewnętrznych. Tynki wewnętrzne należy pomalować dwukrotnie farbą w kolorze białym, l) Po montażu nowych okien należy wykonać rekonstrukcje tynków zewnętrznych. m) Prace remontowe związane z wymianą okien wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu, n) W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko ( na własny koszt), o) Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach w których następuje wymiana okien należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia, p) Po montażu okien Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany, q) Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku terenu wokół budynku własnym staraniem i na własny koszt. 3) Wymagane parametry techniczne i jakościowe wyrobu. Okna: Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub zespolonej na nowe okna z PCV z profili pięcio-komorowych w kolorze białym - nietoksycznych spełniające wymogi obowiązujących norm cieplnych i standardów takich jak: a) Skrzydła szklone szkłem zespolonym. Współczynnik przenikania ciepła minimalnie Ug=1,0 W/m2K. b) Współczynnik przenikania ciepła Uw (max) 1,3 W/m2K. c) Okucia obwiedniowe, umożliwiające otwieranie do wewnątrz skrzydeł dolnych i górnych. d) Skrzydła otwierane na dwie strony z zastosowaniem słupka stałego, przy zachowaniu podziału jaki występuje przed wymianą. e) Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z mikrowentylacją. f) Kolor okien - biały. g) Szyba: szkło zespolone z dwóch tafli szkła, oddzielonych ramką dystansową. h) Profil ościeżnicy i skrzydła: 6-komorowy. i) Okna należy wyposażyć w nawiewniki okienne. W oknach winny być zamontowane ciśnieniowe nawiewniki powietrza po 1 szt. w każdym oknie bez względu na ilość skrzydeł. W przypadku więcej okien niż jedno w pomieszczeniu, montować nawiewnik tylko w jednym oknie. Nie montować nawiewników w drzwiach balkonowych, które występują w zestawie z oknem. Typ nawiewników oraz przewidywane infiltracje powietrza należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. Podokienniki zewnętrzne : Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0.70 mm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką samowulkanizującą. Podokienniki wewnętrzne: Podokienniki wewnętrzne wykonane z postformingu koloru białego. Inne materiały uzupełniające: Pianka uszczelniająca poliuretanowa Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu. 4) Wymagana gwarancja - minimum 5 lat Gwarancja obejmować będzie całość robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do lokali) w lokalach mieszkalnych i wrót garażowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania Części 3 zamówienia. 1) Wykaz lokali i garaży, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę drzwiową stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 29 lokali mieszkalnych (w tym 24 lokale mieszkalne w budynkach zwykłych, 5 lokali w budynkach objętych ochroną konserwatorską), oraz 1 lokal użytkowy w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 30 sztuk drzwi). 2) Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy, warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy, przedmiarami robót dotyczącym wymiany drzwi (3 sztuki przedmiarów służą do opisania wymiany 1 pary drzwi w lokalu mieszkalnym i 1 pary drzwi w lokalu użytkowym) - załącznik nr 5, 5a, 5b do Umowy pozwoleniami wydanymi przez służby konserwatorskie - załącznik nr 4 do Umowy. 3) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących. a) Demontaż i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych z odniesieniem ich poza teren budowy. b) Przedmiotem robót jest wymiana stolarki drewnianej drzwiowej i wrót wg poniższej specyfikacji. c) Wyjęcie ościeżnicy i demontaż skrzydła drzwiowego d) Rozebranie opasek drzwiowych e) Montaż ościeżnicy f) Montaż skrzydła drzwiowego - pełne g) Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami h) Naprawa tynków na ościeżach i) Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2 j) Prace remontowe związane z wymianą drzwi wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu. k) W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko ( własnym staraniem i na własny koszt). l) Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach, w których następuje wymiana drzwi należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia. m) Po montażu drzwi Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany. 4) Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej. Konstrukcja skrzydła: a )budynki nie objęte ochroną konserwatorską: konstrukcję skrzydła pełnego przylgowego stanowi rama wykonana z drewna sosnowego, wzmocniona pod zamek i zawiasy, wypełniona płytą wiórową otworową, obłożoną płytą twardą HDF i oklejoną fornirem naturalnym. Jako formę wykończenia przyjęto obustronnie opaskę z okleiną b) budynki objęte ochroną konserwatorską: konstrukcję skrzydła pełnego przylgowego stanowi rama wykonana z drewna sosnowego, wzmocniona pod zamek i zawiasy, wypełniona płyci-nami z drewna sosnowego. Jako formę wykończenia przyjęto obustronnie opaskę z drewna sosnowego. Całość drzwi zabezpieczona powłoką lakierniczą. c) wrota garażowe: uchylne z blachy ocynkowanej w konstrukcji stalowej (kolorowa) nieocieplone Kolor: W uzgodnieniu z inspektorem nadzoru działającego w imieniu ZLiBK Model: Jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe: pełne Akcesoria: zawiasy wkręcane - 3 szt. chrom, zamki zapadkowo-zasuwkowe na wkładkę bę-benkową, klamka szyld chromowana, wkładka bębenkowa, wizjer, numer lokalu Ościeżnica: ościeżnica lita drewniana fornirowana okleiną naturalną, ramiak 42 x 75 mm Okucia: Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchylno-obrotowe. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 5) Wymagana gwarancja - minimum 2 lata Gwarancja obejmować będzie całość robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.31-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania Części 4 zamówienia. 1) Wykaz lokali, w których należy wymienić podłogi wraz ze wskazaniem pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 3 lokale mieszkalne oraz 1 lokal użytkowy w których należy wymienić w sumie 162,55 m2 podłóg. 2) Roboty należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy, warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy, przedmiarem robót - załącznik nr 5 i 5a do Umowy, opiniami i pozwoleniami wydanymi przez służby konserwatorskie - załącznik nr 4 do Umowy. 3) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących. a) Zakres robót: - demontaż starych listew przypodłogowych, - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, - przybicie płyt OSB na podłodze, - położenie maty piankowej pod panele; - ułożenie paneli podłogowych, listew przyściennych oraz listew wykańczających aluminiowych, - zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej b) Prace towarzyszące, w tym: - wywiezienie na wysypisko i utylizacja pozostałości po rozbiórkach własnym staraniem i na własny koszt, - demontaż i montaż kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem oraz zlewozmywaka, szafki zlewozmywakowej w pomieszczeniu kuchennym, w którym dokonywana jest wymiana podłóg Prace remontowe związane z wymianą podłóg wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu. W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko (własnym staraniem i na własny koszt). 4) Wymagane parametry techniczne i jakościowe wyrobu - Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać - wymogi PN - EN14342:2005 Podłogi drewniane. - Klasa ścieralności min. AC4 - Grubość warstwy ścieralnej min. (mm) 0,2 - Zabezpieczenie antybakteryjne - Tak - Zawartość drewna >90% - Odporność na; żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcie - Tak - Połysk laminatu średni - Znak budowlany B- Tak - Montaż paneli bezklejowy - System antystatyczny - Tak - Podwyższone zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci - Tak 5) Wymagania w zakresie robót budowlanych. a) Demontaż elementów podłóg prowadzić z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki bieżąco usuwać poza teren budynku, wywieźć na wysypisko i zutylizować na swój koszt i ryzyko. b) Zgłosić do odbioru roboty ulegające zakryciu. c) Naprawić ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dokonywania wymiany podłóg. d) Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z wykonywaniem robót. 6) Wymagania w zakresie obmiaru podłóg. Obmiary podłóg wykonane zostały przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robót i złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej poszczególnych podłóg przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiarów odbiegających od podanych w wykazie podłóg do wymiany uwzględnić poprawki. 7) Wymagana gwarancja - minimum 2 lata Gwarancja obejmować będzie całość robót..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.20-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji - 10
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
SIWZ
1 SIWZdocx95.91 KB2016-06-30 13:12:58 (Tomasz Milewicz)
Dodatkowe załączniki
1 drzwi aluminiowe do budynkupdf24.47 KB2016-06-30 13:13:13 (Tomasz Milewicz)
2 drzwi po przedmiarpdf25.02 KB2016-06-30 13:13:24 (Tomasz Milewicz)
3 drzwi zwykłe przedmiarpdf25.93 KB2016-06-30 13:13:35 (Tomasz Milewicz)
4 oświadczenie podwykonawcydoc13 KB2016-06-30 13:13:47 (Tomasz Milewicz)
5 specyfikacj techniczna drzwidoc86.5 KB2016-06-30 13:14:00 (Tomasz Milewicz)
6 wykaz drzwi pod ochronąxls8 KB2016-06-30 13:14:12 (Tomasz Milewicz)
7 wykaz drzwi zwykłexls10.5 KB2016-06-30 13:14:25 (Tomasz Milewicz)
8 wzór umowydoc74.5 KB2016-06-30 13:14:34 (Tomasz Milewicz)
9 zalecenia konserwatorskiepdf393.2 KB2016-06-30 13:14:45 (Tomasz Milewicz)
10 okna pod ochroną oswiadczenie najemcydoc12 KB2016-06-30 13:15:10 (Tomasz Milewicz)
11 protokół inwentaryzacjidoc17 KB2016-06-30 13:15:26 (Tomasz Milewicz)
12 protokół odbiorudoc13.5 KB2016-06-30 13:15:36 (Tomasz Milewicz)
13 ST pod ochronadoc94.5 KB2016-06-30 13:15:47 (Tomasz Milewicz)
14 warunki wykonania i odbioru robótdoc24.5 KB2016-06-30 13:15:59 (Tomasz Milewicz)
15 wykaz okien pod ochronąxls11 KB2016-06-30 13:16:11 (Tomasz Milewicz)
16 wzór umowydoc77.5 KB2016-06-30 13:16:21 (Tomasz Milewicz)
17 oświadczenie podwykonawcydoc13 KB2016-06-30 13:16:42 (Tomasz Milewicz)
18 warunkk wykonania PCVdoc87.5 KB2016-06-30 13:16:58 (Tomasz Milewicz)
19 wykaz okien PCVxls10.5 KB2016-06-30 13:17:10 (Tomasz Milewicz)
20 oświadczenie podwykonawcydoc13 KB2016-06-30 13:17:50 (Tomasz Milewicz)
21 podłogi z paneli podłogowych przedmiarpdf15.4 KB2016-06-30 13:19:05 (Tomasz Milewicz)
22 Podłogi z wykładzin podłogowychpdf17.14 KB2016-06-30 13:19:33 (Tomasz Milewicz)
23 ST Stolarka podłogidoc81.5 KB2016-06-30 13:19:46 (Tomasz Milewicz)
24 Wykaz podłogixls8.5 KB2016-06-30 13:19:59 (Tomasz Milewicz)
25 wzór umowy podłogidoc75 KB2016-06-30 13:20:09 (Tomasz Milewicz)
26 wzór umowy PCVdoc79 KB2016-06-30 13:27:21 (Tomasz Milewicz)
Wyjaśnienia i modyfikacje
1 Pytania i odpowiedzipdf255.85 KB2016-07-13 13:27:21 (Tomasz Milewicz)
2 Rozbudowany załącznik do odpowiedzi z uwzględnieniem ulicpdf616.73 KB2016-07-13 14:07:48 (Tomasz Milewicz)
3 Pytania i odpowiedzi c.d. pdf5.37 MB2016-07-14 14:11:23 (Tomasz Milewicz)
Wybór najkorzystniejszej oferty
1 Wybór najkorzystniejszej oferty część 2pdf326.19 KB2016-07-26 10:05:21 (Tomasz Milewicz)
2 Wybór najkorzystniejszej oferty część 3pdf304.89 KB2016-07-26 10:05:32 (Tomasz Milewicz)
3 Wybór najkorzystniejszej oferty część 4pdf297.91 KB2016-07-26 10:05:42 (Tomasz Milewicz)
4 Wybór najkorzystniejszej oferty część 1pdf356.04 KB2016-07-28 09:30:48 (Tomasz Milewicz)
Wynik postępowania
1 Notatka z otwarcia ofertpdf203.25 KB2016-07-19 13:15:20 (Tomasz Milewicz)
2 udzielenie zamówienia docx16.15 KB2016-08-17 12:56:26 (Tomasz Milewicz)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo