stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowlanej w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez Zlibk w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w podziale na pięć zadań.

publikacja: 06.07.2016 10:30:00 (Tomasz Milewicz)

Nr ewidencyjny: ZLIBK/ZP-4/2016
Termin składania ofert: 15.08.2016 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 15.08.2016 09:30:00, pokój: 200


Polska-Olsztyn: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2016/S 128-230620

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
ul. Cicha 5
Punkt kontaktowy: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn
Osoba do kontaktów: Tomasz Milewicz
10-313 Olsztyn
Polska
Tel.: +48 895262831
E-mail: zlibk@zlibk.olsztyn.pl
Faks: +48 895333937

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zlibk.olsztyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: administracja samorządowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Inny: administrowanie budynkami i terenami gminnymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa polegająca na konserwacji i naprawach w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w podziale na pięć zadań.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

Kod NUTS PL622

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej w nieruchomościach zabudowanych
i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w podziale na pięć zadań.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50000000, 71315000, 50700000, 50720000, 50711000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zadanie I – powierzchnia rejonu objętego zamówieniem: 160 253,71 m2

Zadanie II – powierzchnia rejonu objętego zamówieniem: 143 884,15 m2

Zadanie III – powierzchnia rejonu objętego zamówieniem: 160 253,71 m2

Zadanie IV – powierzchnia rejonu objętego zamówieniem: 143 884,15 m2

Zadanie V – powierzchnia rejonu objętego zamówieniem: 304 137,86 m2.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 429 089 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 444 089 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie I – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży budowlanej w Rejonie I
1)Krótki opis
Zadanie I – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży budowlanej w Rejonie I zgodnie z wykazem budynków określonym w załączniku nr 17 do SIWZ. Usługę konserwacji i napraw w branży budowlanej określoną w zadaniach I i II należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.:
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego,
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji i napraw w branży budowlanej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług konserwacji i napraw w branży budowlanej wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branży budowlanej w wymiarze minimum 1 roku, licząc od dnia ich odbioru.
4. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i naprawach w zakresie ogólnobudowlanym określony został w załączniku nr 22 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /
5. Usługę konserwacji i napraw w branży sanitarnej określoną w zadaniach III i IV należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego,
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji inapraw w branży sanitarnej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług napraw i konserwacji w branży sanitarnej wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50000000, 71315000, 50700000, 50720000, 50711000

3)Wielkość lub zakres

Powierzchnia rejonu: 160 253,71 m2.

Szacunkowa wartość bez VAT: 356 633,27 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 18.10.2016. Zakończenie 17.10.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wartość szacunkowa wskazana w pkt 3 to wartość nie uwzględniająca zamówień uzupełniających.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie II – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży budowlanej w Rejonie II
1)Krótki opis
Usługę konserwacji i napraw w branży budowlanej określoną w zadaniach I i II należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.:
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego,
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji i napraw w branży budowlanej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług konserwacji i napraw w branży budowlanej wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branży budowlanej w wymiarze minimum 1 roku, licząc od dnia ich odbioru.
4. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i naprawach w zakresie ogólnobudowlanym określony został w załączniku nr 22 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /
5. Usługę konserwacji i napraw w branży sanitarnej określoną w zadaniach III i IV należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego,
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji i napraw w branży sanitarnej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług napraw i konserwacji w branży sanitarnej wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50000000, 71315000, 50700000, 50720000, 50711000

3)Wielkość lub zakres

Powierzchnia rejonu: 143 884,15 m2.

Szacunkowa wartość bez VAT: 353 914,73 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 18.10.2016. Zakończenie 17.10.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wartość wskazania w pkt 3 nie obejmuje wartości zamówień uzupełniających.
Część nr: 3 Nazwa: Nazwa: Zadanie III – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w Rejonie I
1)Krótki opis
Usługę konserwacji i napraw w branży sanitarnej określoną w zadaniach III i IV należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego,
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji i napraw w branży sanitarnej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług napraw i konserwacji w branży sanitarnej wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru.
6. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i napraw w zakresie sanitarnym określony został w załączniku nr 23 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50000000, 71315000, 50700000, 50720000, 50711000

3)Wielkość lub zakres
Powierzchnia rejonu:160253,71 m2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 257 355 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.10.2016. Zakończenie 30.9.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wartość wskazana w pkt 3 nie obejmuje wartości robót uzupełniających.
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie IV – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w Rejonie II
1)Krótki opis
Usługę konserwacji i napraw w branży sanitarnej określoną w zadaniach III i IV należy świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego,
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji i napraw w branży sanitarnej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług napraw i konserwacji w branży sanitarnej wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru.
6. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i napraw w zakresie sanitarnym określony został w załączniku nr 23 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50000000, 71315000, 50700000, 50720000, 50711000

3)Wielkość lub zakres
Powierzchnia rejonu 143884,15 m2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 268 186 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.10.2016. Zakończenie 30.9.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wartość wskazania w pkt 3 nie obejmuje zamówień uzupełniających.
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie V – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży elektrycznej w Rejonie I i II
1)Krótki opis
Usługę konserwacji i napraw w branży elektrycznej określoną w zadaniu V należy
świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego,
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług 2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji i napraw w branży elektrycznej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług konserwacji i napraw w branży elektrycznej wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i napraw w branży elektrycznej w wymiarze minimum 1 roku, licząc od dnia ich odbioru.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50000000, 71315000, 50700000, 50720000, 50711000

3)Wielkość lub zakres

Powierzchnia rejonu: 304 137,86 m2.

Szacunkowa wartość bez VAT: 208 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.9.2016. Zakończenie 29.9.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wartość wskazana w pkt 3 nie obejmuje zamówień uzupełniających.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający ustala wadium w wysokości:
a) Zadanie I
10 000 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100
b) Zadanie II
10 000 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100
c) Zadanie III
7 000 PLN słownie: siedem tysięcy złotych 00/100
d) Zadanie IV
8 000 PLN słownie: osiem tysięcy złotych 00/100
e) Zadanie V
6 000 PLN słownie: sześć tysięcy złotych 00/100.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata wynagrodzenia w cyklu miesięcznym za wykonane i odebrane przez Zamawiającego przedmiotowe usługi dokonana będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w oparciu o pisemne zlecenia potwierdzone przez Zamawiającego, potwierdzony przez inspektora nadzoru Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie kosztorys powykonawczy i fakturę w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust.1.musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru:
Dla Zadania I i II – Załącznik Nr 7 do SIWZ
Dla Zadania III i IV – Załącznik Nr 8 do SIWZ
Dla Zadania V – Załącznik Nr 9 do SIWZ.
3.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust.1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.7 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i11Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5,albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego zał. nr 16 do SIWZ,
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
6. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – pełnomocnictwo (a).
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tymże w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3.2 – 3.7:
1) pkt 3.2 – 3.4 i pkt 3.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 3.5 i 3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce lub przed notariuszem.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Niniejszy zapis dotyczy również dokumentów wskazanych w ust. 9.
10. . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy,kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane co najmniej:
Zadanie I i II:
— dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości łącznej co najmniej 150 000 PLN brutto z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 10 do SIWZ. Za w/w usługi Zamawiający uzna realizację usług w zakresie ogólnobudowlanym, tzw. bieżąca konserwacja i naprawa techniczna w zasobach mieszkalno – użytkowych
Zadanie III i IV:
— dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 140 000 PLN brutto z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 11 do SIWZ. Za w/w usługi Zamawiający uzna realizację usług polegających na bieżącej konserwacji i naprawie technicznej instalacji sanitarnych w zasobach mieszkalno – użytkowych
Zadanie V:
— dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 140 000 PLN brutto z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 12 do SIWZ. Za w/w usługi Zamawiający uzna realizację usług w zakresie instalacji elektrycznych, tzw. bieżąca konserwacja i naprawa techniczna w zasobach mieszkalno – użytkowych.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 85

2. Szybkość reakcji od momentu zgłoszenia. Waga 15

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZLIBK/ZP-4/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.8.2016 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.8.2016 - 9:00

Miejscowość:

Olsztyn, Cicha 5 10-313 pokój 200

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Czerwiec 2017.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wartość szacunkowa zamówienia wskazana w pkt. II.2.1) niniejszego ogłoszenia jest wartością bez zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 50 % wartości zamówienia realizowanego. Wartość szacunkowa zamówienia z wartością zamówienia uzupełniającego wynosi =2166133,49 zł (bez VAT)
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1,2 i 3 do SIWZ.
4. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 Ustawy określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
4.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
4.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
4.3 zmiany stawki należnego podatku VAT na inną niż obowiązująca w dniu składania ofert. Wprowadzenie powyższej zmiany nastąpi z dniem obowiązywania zmiany w/w stawki na inną, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami.
4.4 zmiana treści załącznika nr 1. do umowy (zał. 17-21 do siwz) – wykaz nieruchomości, w przypadku gdy:
1) nieruchomość zostanie wyłączona z administrowania przez Zamawiającego,
2) nieruchomość zostanie przekazana w administrowanie dla Zamawiającego.
Zmiany w stanie zasobu objętego umową nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wpłynie na zmianę składników ceny wskazanej w ofercie.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)odrzucenie oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego czynności podjętej niezgodnie z przepisami ustawy lub zaniechaniu czynności, do wykonania której Zamawiający jest zobowiązany, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtórzy czynności albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym niezwłocznie Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.7.2016
 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
SIWZ
1 SIWZdoc407 KB2016-07-06 10:58:48 (Tomasz Milewicz)
Dodatkowe załączniki
1 Publikacja ogłoszenia w D.U.U.Epdf142.13 KB2016-07-06 10:59:10 (Tomasz Milewicz)
2 wzór umowy konserwacja ogólnobudowlana rejon 1docx32.88 KB2016-07-06 11:24:32 (Tomasz Milewicz)
3 wzór umowy konserwacja ogólnobudowlana rejon 2docx32.94 KB2016-07-06 11:24:50 (Tomasz Milewicz)
4 wzór umowy konserwacja sanitarna rejon 1docx34.57 KB2016-07-06 11:25:03 (Tomasz Milewicz)
5 wzór umowy konserwacja sanitarna rejon 2docx34.91 KB2016-07-06 11:25:12 (Tomasz Milewicz)
6 wzór umowy konserwacja elektryczna rejon 1 i 2docx29.26 KB2016-07-06 11:25:28 (Tomasz Milewicz)
Wyjaśnienia i modyfikacje
1 Zmiany terminówpdf69.59 KB2016-07-14 12:11:08 (Tomasz Milewicz)
Wybór najkorzystniejszej oferty
1 Wybór najkorzystniejszej oferty część 1pdf348.04 KB2016-08-19 12:18:22 (Tomasz Milewicz)
2 Wybór najkorzystniejszej oferty część 2pdf333.92 KB2016-08-19 12:18:32 (Tomasz Milewicz)
3 Wybór najkorzystniejszej oferty część 3pdf313.66 KB2016-08-19 12:18:42 (Tomasz Milewicz)
4 Wybór najkorzystniejszej oferty część 4pdf303.48 KB2016-08-19 12:18:52 (Tomasz Milewicz)
5 Wybór najkorzystniejszej oferty część 5pdf344.58 KB2016-08-19 12:19:02 (Tomasz Milewicz)
6 udzielenie zamówienia pdf111.29 KB2016-09-14 14:31:21 (Tomasz Milewicz)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo