stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Całodobowy dozór i ochrona fizyczna oraz stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynkach administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

publikacja: 14.12.2012 15:37:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-15/2012
Termin składania ofert: 24.12.2012 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 24.12.2012 09:30:00, pokój: 200
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona fizyczna oraz stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynkach administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 266111 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona fizyczna oraz stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynkach administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego dozoru i ochrony fizycznej oraz nadzoru systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynkach administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, polegających na: ZADANIE I - całodobowym dozorze i ochronie fizycznej nieruchomości gruntowej, zabudowanej 1 budynkiem opróżnionym i wykwaterowanym, położonej w Olsztynie przy ul. Knosały 7c oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 65 m. Olsztyn, działka nr 49. W obiekcie podlegającym ochronie jest aktywne zasilanie prądem elektrycznym. Opłaty za energię elektryczną ponosi Zamawiający. ZADANIE II - całodobowym dozorze i ochronie fizycznej nieruchomości gruntowej, zabudowanej 1 budynkiem mieszkalno-użytkowym i 2 budynkami gospodarczymi murowanymi, położonej w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 29 m. Olsztyn, działka nr 29/2 i nr 28. ZADANIE III - stałym nadzorze systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku przy ul. Cichej 5 w Olsztynie. Zamawiający oczekuje monitorowania z reakcją załogi i systemu alarmowego przeciwwłamaniowego, opartego na centrali systemu sygnalizacji włamania i napadu i monitorowania systemu automatycznej sygnalizacji pożaru SAP opartego na niezależnej od SWiN centrali pożarowej z przekazywaniem sygnałów do Państwowej Straży Pożarnej. ZADANIE IV - stałym nadzorze systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie. W budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie jest 16 niezależnych od siebie użytkowników. System pracuje na dwóch nadajnikach przekazu radiowego, w tym 7 stref obsługuje jeden nadajnik a drugi 1 strefę. CPV - 79710000- 4 usługi ochroniarskie CPV - 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu CPV - 98341140 8 usługi dozorowania 2. Dopuszczalność składania ofert częściowych. 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na świadczenie usług: a) Zadanie I - Całodobowy dozór i ochrona fizyczna na terenie nieruchomości gruntowej, zabudowanej 1 budynkiem opróżnionym i wykwaterowanym, położonej w Olsztynie przy ul. Knosały 7c oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 65 m. Olsztyn, działka nr 49 b) Zadanie II - całodobowy dozór i ochrona fizyczna nieruchomości gruntowej, zabudowanej 1 budynkiem mieszkalno-użytkowym i 2 budynkami gospodarczymi murowanymi, położonej w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 29 m. Olsztyn, działka nr 29/2 i nr 28. c) Zadanie III - Stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku przy ul. Cichej 5 w Olsztynie. d) Zadanie IV - Stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie. 3. ZADANIE I - Całodobowy dozór i ochrona fizyczna: - na terenie nieruchomości gruntowej, zabudowanej 1 budynkiem opróżnionym i wykwaterowanym, położonej w Olsztynie przy ul. Knosały 7c oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 65 m. Olsztyn, działka nr 49; WARUNKI REALIZACJI: 1) Ochrona mienia realizowana będzie na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, 1 budynkiem opróżnionym i wykwaterowanym, położonej w Olsztynie przy ul. Knosały 7c oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 65 m. Olsztyn, działka nr 49 2) Zakres ochrony obejmuje zabezpieczenie chronionego terenu i opróżnionego budynku w celu zapobieżenia kradzieżom, dewastacji mienia, wtargnięcia osób niepowołanych, pożarom i awariom instalacji wywołanych przez osoby trzecie, niedopuszczeniem do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony. 3) Ochrona fizyczna wykonywana będzie poprzez stały dozór fizyczny całodobowo przez 7 dni w tygodniu w dni robocze (w tym soboty) oraz w dni wolne od pracy (niedziele, święta). 4) Ochrona fizyczna realizowana będzie przez co najmniej jednego pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 5) W razie zagrożenia chronionego mienia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia wystąpieniu szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i innych właściwych służb. 6) Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby realizować usługę ochrony mienia z należytą starannością wymaganą dla usług tego rodzaju, czyli w sposób profesjonalny i kompetentny. ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW WYKONAWCY 1) osoby wykonujące usługę ochrony mienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz muszą być sprawdzone pod względem niekaralności i odpowiednio przeszkolone. 2) Pracownicy ochrony fizycznej muszą nosić ubiór umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. 3) Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez Wykonawcę muszą w sposób widoczny różnić się od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych. 4) Pracownicy ochrony fizycznej muszą być wyposażeni przez Wykonawcę w odpowiednie środki łączności i komunikacji. 5) Zamawiający ma prawo domagać się zmiany pracowników ochrony fizycznej, a Wykonawca jest zobowiązany do dokonania takiej zmiany w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 6) O każdej zmianie w składzie pracowników ochrony Wykonawca będzie zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie na piśmie. Wykonawca ma prawo do zmiany pracowników ochrony prowadzących działania prewencyjne mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa chronionego obiektu Zamawiającego. W razie zmiany składu personalnego pracowników ochrony, nowo wprowadzone osoby będą spełniały wymogi określone w pkt 1, 2, 3 i 4 niniejszego punktu. 4. ZADANIE II - Całodobowy dozór i ochrona fizyczna: - na terenie nieruchomości gruntowej, zabudowanej 1 budynkiem mieszkalno-użytkowym i 2 budynkami gospodarczymi murowanymi, położonej w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 29 m. Olsztyn, działka nr 29/2 i nr 28. WARUNKI REALIZACJI: 1) Ochrona mienia realizowana będzie na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, 1 budynkiem mieszkalno-użytkowym i 2 budynkami gospodarczymi murowanymi, położonej w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 4 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 29 m. Olsztyn, działka nr 29/2 i nr 28. 2) Zakres ochrony obejmuje zabezpieczenie chronionego terenu i budynków w celu zapobieżenia kradzieżom, dewastacji mienia, wtargnięcia osób niepowołanych, pożarom i awariom instalacji wywołanych przez osoby trzecie, niedopuszczeniem do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony. 3) Ochrona fizyczna wykonywana będzie poprzez stały dozór fizyczny całodobowo przez 7 dni w tygodniu w dni robocze (w tym soboty) oraz w dni wolne od pracy (niedziele, święta). 4) Ochrona fizyczna realizowana będzie przez co najmniej jednego pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 5) W razie zagrożenia chronionego mienia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia wystąpieniu szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i innych właściwych służb. 6) Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby realizować usługę ochrony mienia z należytą starannością wymaganą dla usług tego rodzaju, czyli w sposób profesjonalny i kompetentny. ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW WYKONAWCY 1) osoby wykonujące usługę ochrony mienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz muszą być sprawdzone pod względem niekaralności i odpowiednio przeszkolone. 2) Pracownicy ochrony fizycznej muszą nosić ubiór umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego. 3) Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez Wykonawcę muszą w sposób widoczny różnić się od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych. 4) Pracownicy ochrony fizycznej muszą być wyposażeni przez Wykonawcę w odpowiednie środki łączności i komunikacji. 5) Zamawiający ma prawo domagać się zmiany pracowników ochrony fizycznej, a Wykonawca jest zobowiązany do dokonania takiej zmiany w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 6) O każdej zmianie w składzie pracowników ochrony Wykonawca będzie zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie na piśmie. Wykonawca ma prawo do zmiany pracowników ochrony prowadzących działania prewencyjne mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa chronionego obiektu Zamawiającego. W razie zmiany składu personalnego pracowników ochrony, nowo wprowadzone osoby będą spełniały wymogi określone w pkt 1, 2, 3 i 4 niniejszego punktu. 5. ZADANIE III - Stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku przy ul. Cichej 5 w Olsztynie. WARUNKI REALIZACJI: 1) Usługa wykonywana będzie poprzez stały monitoring i w systemie ostrzegania całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 2) Prowadzenie stałego nadzoru systemu alarmowego Wykonawcy będzie polegało na: a) całodobowym monitorowaniu sygnałów z systemu alarmowego Zamawiającego. b) kontroli załączeń alarmowych w czasie, gdy: - w budynku przy ul. Cichej nie przebywają pracownicy ZLiBK lub pracownicy firmy sprzątającej oraz w trakcie otwierania lub zamykania w/w budynku. c) całodobowej gotowości załóg interwencyjnych do podjęcia interwencji w ciągu 5 minut na sygnały wskazujące na dokonanie włamania lub napadu, d) stałej kontroli poprawności łączy monitoringowych, e) interwencjach na wezwanie w sytuacjach konfliktowych zaistniałych w obiekcie Zamawiającego, f) Wykonawca zobowiązuje się do 4-krotnej nieodpłatnej zmiany kodu dostępu do budynku przy ul. Cichej 5 w Olsztynie wraz z przeszkoleniem nowego użytkownika. 3) W przypadku odebrania sygnału o naruszeniu obszaru chronionego, operator zobowiązany jest do: a) skierowania do chronionego obiektu zmotoryzowanego patrolu agentów ochrony w czasie najkrótszym od otrzymania sygnału alarmowego, b) w przypadkach koniecznych powiadomienia Policji oraz Zamawiającego, c) odnotowania otrzymania informacji i podjętych decyzji w książce dyżurów, d) powiadomienia osoby upoważnionej przez Zamawiającego, e) zabezpieczenia miejsca do czasu przybycia Policji i przedstawiciela Zamawiającego, za pierwszą godzinę w ramach umowy, a za każdą następną rozpoczętą godzinę Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowo 15,00 zł plus podatek VAT. f) w przypadku stwierdzenia wadliwości działania urządzeń alarmowych lub uszkodzeń systemu powstałych w wyniku działania osób trzecich albo w wyniku działania zdarzeń losowych niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 6. ZADANIE IV - Stały nadzór systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach w budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie. 1) Usługa wykonywana będzie poprzez stały monitoring i w systemie ostrzegania całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 2) Prowadzenie stałego nadzoru systemu alarmowego Wykonawcy będzie polegało na: a) całodobowym monitorowaniu sygnałów z systemu alarmowego Zamawiającego. b) kontroli załączeń alarmowych w czasie, gdy: - w budynku przy ul. Kopernika 45 w Olsztynie nie przebywają najemcy lokali użytkowych oraz w trakcie otwierania lub zamykania w/w budynku. c) całodobowej gotowości załóg interwencyjnych do podjęcia interwencji w ciągu 5 minut na sygnały wskazujące na dokonanie włamania lub napadu, d) stałej kontroli poprawności łączy monitoringowych, e) interwencjach na wezwanie w sytuacjach konfliktowych zaistniałych w obiekcie Zamawiającego, 3) W przypadku odebrania sygnału o naruszeniu obszaru chronionego, operator zobowiązany jest do: a) skierowania do chronionego obiektu zmotoryzowanego patrolu agentów ochrony w czasie najkrótszym od otrzymania sygnału alarmowego, b) w przypadkach koniecznych powiadomienia Policji oraz Zamawiającego, c) odnotowania otrzymania informacji i podjętych decyzji w książce dyżurów, d) powiadomienia osoby upoważnionej przez Zamawiającego, e) zabezpieczenia miejsca do czasu przybycia Policji i przedstawiciela Zamawiającego, za pierwszą godzinę w ramach umowy, a za każdą następną rozpoczętą godzinę Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowo 15,00 zł plus podatek VAT. f) w przypadku stwierdzenia wadliwości działania urządzeń alarmowych lub uszkodzeń systemu powstałych w wyniku działania osób trzecich albo w wyniku działania zdarzeń losowych niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 7. Oferta Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia łącznie z kosztami przygotowania oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 98.34.11.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż: posiada aktualną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z pózn. zm.), w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców co najmniej: 1.2.1. dwie usługi całodobowego dozoru i ochrony fizycznej budynków o kubaturze co najmniej 100m² wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dotyczy ZADANIA I i II. 1.2.2. dwie usługi stałego nadzoru systemu alarmowego zainstalowanego w budynkach wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dotyczy ZADANIA III i IV.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt.2.1 Rozdziału VI

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wykaz co najmniej 4 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, które są sprawdzone pod względem niekaralności i odpowiednio przeszkolone wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik Nr 6 do SIWZ - dotyczy ZADANIA I i II. - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem jego treści przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podst. art. 23 Ustawy, oświadczenie Wykonawcy składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 Ustawy określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 3) zmiana stawki należnego podatku VAT na inną niż obowiązująca w dniu składania ofert. Wprowadzenie powyższej zmiany nastąpi z dniem obowiązywania zmiany w/w stawki na inną, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami, 4) zmiana okresu obowiązywania umowy w przypadkach określonych w Rozdziale IV niniejszej SIWZ, 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 200.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo