stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do użytku służbowego pracowników Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

publikacja: 14.01.2013 13:53:00 ()

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-1/2013
Termin składania ofert: 22.01.2013 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 22.01.2013 09:30:00, pokój: 200
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Olsztyn: Dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do użytku służbowego pracowników Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 8031 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do użytku służbowego pracowników Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do użytku służbowego pracowników Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. 2) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wysokiej jakości, fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, kompletne, nie wchodzące wcześniej ( pierwotnie ) w całości ani w części w skład innych materiałów, zgodne z wymaganymi atestami jakościowymi, normami w zakresie oznakowań wyrobów, a ich stosowanie nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka oraz jest bezpieczne dla środowiska. 3) Zamawiający wymaga, aby dostarczony papier do drukarek laserowych i atramentowych oraz kserokopiarek spełnia wymagania dla papierów trwałych oraz wydajność została potwierdzona w wyniku przeprowadzenia testów zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych towarów jednak wartość ilości towarów, o którą Zamawiający zmniejszy zamówienie nie może przekroczyć 30% wartości umowy ( brutto ). 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego asortymentu oraz do zmniejszenia ilości innego asortymentu. 7) Zmiany, o których mowa w pkt 5-6 nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy ( brutto ) 8) Dostarczone materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych muszą znajdować się w opakowaniach stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzonych w etykietę identyfikacyjną dany produkt. 9) Wymaga się, aby oferowane materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 10) Zakres dostawy stanowi wykaz materiałów będący załącznikiem nr 6 do SIWZ, stanowiący również załącznik nr 1 do umowy. 11) Ilości wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), a Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy zachować takie same ceny jednostkowe jak w przedłożonym formularzu ofertowym. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy). 12) Materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 13) Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy. Dostawy będę realizowane w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie pisemnie, faksem lub e-mailem. 14) Wykonawca dostarczy zamówione materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, 10-313 Olsztyn, ul. Cicha 5, w godzinach 8:00 - 15:30, dni robocze (poniedziałek - piątek). 15) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji asortymentu stanowiącego przedmiot umowy posiadającego wady i wymiany ich na wolne od wad w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 16) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu Zamawiającego spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów biurowych. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzeń, wynikłego z używania dostarczonych materiałów biurowych zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy i serwisu urządzenia, a w razie trwałego uszkodzenia ograniczającego lub uniemożliwiającego eksploatację, zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego sprzętu. 17) Oferta Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia łącznie z kosztami przygotowania oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 Ustawy do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.52.20-8, 30.14.10.00-9, 30.23.40.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców co najmniej: - dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniej niż 70 000,00 złotych netto łącznie wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem jego treści przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podst. art. 23 Ustawy, oświadczenie Wykonawcy składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 Ustawy określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: - zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; - zmiany stawki należnego podatku VAT na inną niż obowiązująca w dniu składania ofert. Wprowadzenie powyższej zmiany nastąpi z dniem zmiany w/w stawki na inną, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami; Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo