stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków przy ul. M. Z. Malewskiej 6, al. Warszawskiej 16, al. Warszawskiej 23, al. Warszawskiej 24 w Olsztynie

publikacja: 05.06.2018 10:14:00 (Tomasz Milewicz)

Nr ewidencyjny: ZLIBK/ZP-5/2018
Termin składania ofert: 22.06.2018 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 22.06.2018 09:30:00, pokój: 200
Zakład Lokali i Budynków KomunalnychWykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków przy ul. M. Z. Malewskiej 6, al. Warszawskiej 16, al. Warszawskiej 23, al. Warszawskiej 24 w Olsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 51958395900000, ul. ul. Cicha  5 , 10313   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwoPolska, tel. 089-533-36-26, e-mail zlibk@zlibk.olsztyn.pl, faks 089-533-39-37
Adres strony internetowej (URL): www.zlibk.olsztyn.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
www.zlibk.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.zlibk.olsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków przy ul. M. Z. Malewskiej 6, al. Warszawskiej 16, al. Warszawskiej 23, al. Warszawskiej 24 w Olsztynie 
Numer referencyjny: zlibk/zp-5/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiot zamówienia został podzielny na cztery części: 1) Część 1 – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. M. Z. Malewskiej 6 w Olsztynie. 2) Część 2 – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy al. Warszawskiej 16 w Olsztynie. 3) Część 3 – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy al. Warszawskiej 23 w Olsztynie. 4) Część 4 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy al. Warszawskiej 24 w Olsztynie.. 

II.5) Główny kod CPV: 45320000-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45443000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 194099,41 
Waluta: 
złote 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 i pkt 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  60   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: sytuacja ekonomiczna: - posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100000,00 zł w przypadku części 1, kwotę 60.000 zł w przypadku ubiegania się o cześć 2 i 4 dla każdej części oraz kwotę 30.000 zł w przypadku części 3. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: - dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /minimum 2 referencje, opinie/ o wartości łącznej co najmniej 100 000,00 zł netto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: - dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /minimum 2 referencje, opinie/ o wartości łącznej co najmniej 60 000,00 zł netto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: - dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /minimum 2 referencje, opinie/ o wartości łącznej co najmniej 30 000,00 zł netto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 4 W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: - dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /minimum 2 referencje, opinie/ o wartości łącznej co najmniej 60 000,00 zł netto. W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał dla wszystkich czterech części zamówienia, ze będzie dysponował: - kierownikiem budowy z uprawnieniami wykonawczymi branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe wymaganymi do wykonania zamówienia wynikającymi z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla części 1: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), dla części 2: 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych), dla części 3: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), dla części 4: 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 1) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie PKO Bank Polski 44 1020 3541 0000 5502 0290 8853 przed upływem terminu składania ofert podając w treści przelewu nazwę postępowania, części zamówienia, którego dotyczy wadium oraz nazwę Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 2) Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale (poza ofertą) w ZLiBK (pok. 202) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 3) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy. 4) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania ofert złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 10) W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1.Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg zał. Nr 7 do SIWZ. 2.Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy. 1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie: a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną, b) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 3.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 4.Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 5.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. 6.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: - Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, - Ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu. 7.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dn6 od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy. 8. Zawarta umowa będzie jawna i będzie udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: , godzina: , 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. M. Z. Malewskiej 6 w Olsztynie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Projekt Budowlany „wykonania izolacji pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. M. Zientary Malewskiej 6 w Olsztynie ” opracowany przez: mgr inż. arch. Macieja Lemańczyka - załącznik nr 1 do umowy. - Decyzja Nr II-90/2017 Prezydenta Olsztyna znak: RMB.6740.814.2016 z dnia 23.02.2017r. - załącznik nr 2 do umowy. - Zalecenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IZNR.5183.762.2016.ls z dnia 17.11.2016r. - załącznik nr 3 do umowy - Przedmiar robót - załącznik nr 4 do umowy. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5 do umowy 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45320000-6, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 84704,03
Waluta: 
złote
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy al. Warszawskiej 16 w Olsztynie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Projekt Budowlany „wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Warszawskiej nr 16 w Olsztynie” opracowany przez: mgr inż. arch. Dariusza Dunajskiego - załącznik nr 1 do umowy. - Decyzja Nr II-469/2017 Prezydenta Olsztyna znak: RMB.6740.554.2017 z dnia 30.08.2017r. - załącznik nr 2 do umowy. - Pozwolenie nr 756-2017 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IZNR.5142.535.2017.ls z dnia 21.07.2017r. - załącznik nr 3 do umowy - Przedmiar robót - załącznik nr 4 do umowy. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5 do umowy 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45320000-6, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 46975,84
Waluta: 
złote
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy al. Warszawskiej 23 w Olsztynie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Projekt Budowlany „wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku mieszkalnego położonego przy ul. Warszawskiej nr 23 w Olsztynie” opracowany przez: mgr inż. arch. Dariusza Dunajskiego - załącznik nr 1 do umowy. - Zaświadczenie Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa znak: RMB.6743.435.2017 z dnia 27.09.2017r. - załącznik nr 2 do umowy. - Zalecenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IZNR.5183.80.2017.LS z dnia 01.02.2017r. - załącznik nr 3 do umowy - Przedmiar robót - załącznik nr 4 do umowy. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5 do umowy 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45320000-6, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 19832,68
Waluta: 
złote
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy al. Warszawskiej 24 w Olsztynie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Projekt Budowlany „wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku mieszkalnego położonego przy ul. Warszawskiej nr 24 w Olsztynie” opracowany przez: mgr inż. arch. Dariusza Dunajskiego - załącznik nr 1 do umowy. - Zaświadczenie Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa znak: RMB.6743.473.2017 z dnia 08.11.2017r. - załącznik nr 2 do umowy. - Zalecenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie znak: IZNR.5183.848.2016.sb z dnia 21.12.2016r. - załącznik nr 3 do umowy - Przedmiar robót - załącznik nr 4 do umowy. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5 do umowy 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45320000-6, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 42586,86
Waluta: 
złote
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
SIWZ
1 SIWZdocx85.22 KB2018-06-05 10:38:31 (Tomasz Milewicz)
Dodatkowe załączniki
1 przedmiar warszawska 16pdf920.25 KB2018-06-05 10:39:07 (Tomasz Milewicz)
2 przedmiar warszawska 23pdf857.23 KB2018-06-05 10:39:19 (Tomasz Milewicz)
3 przedmiar warszawska 24pdf1.16 MB2018-06-05 10:39:29 (Tomasz Milewicz)
4 przedmiar zientary malewskiejpdf1.05 MB2018-06-05 10:39:41 (Tomasz Milewicz)
5 wzór umowy warszawska 16odt29.18 KB2018-06-05 10:39:58 (Tomasz Milewicz)
6 wzór umowy warszawska 23odt29.25 KB2018-06-05 10:40:09 (Tomasz Milewicz)
7 wzór umowy Warszawska 24odt29.4 KB2018-06-05 10:40:20 (Tomasz Milewicz)
8 wzór umowy zientary malewskiejodt29.23 KB2018-06-05 10:40:35 (Tomasz Milewicz)
9 zał. nr 6doc25 KB2018-06-05 10:40:52 (Tomasz Milewicz)
10 zalecenia konserwatorskie warszawska pdf782.16 KB2018-06-05 10:41:11 (Tomasz Milewicz)
11 zalecenia konserwatorskie warszawska 23pdf835.63 KB2018-06-05 10:41:33 (Tomasz Milewicz)
12 zalecenia konserwatorskie zientary malewskiej pdf458.85 KB2018-06-05 10:41:58 (Tomasz Milewicz)
13 a1 warszawska 16pdf159.43 KB2018-06-05 10:42:14 (Tomasz Milewicz)
14 a2 warszawska 16pdf77.83 KB2018-06-05 10:42:27 (Tomasz Milewicz)
15 projekt wykonania izolacji warszawska 16doc123 KB2018-06-05 10:42:40 (Tomasz Milewicz)
16 specyfikacja izolacja warszawska 16doc133 KB2018-06-05 10:42:53 (Tomasz Milewicz)
17 a1 warszawska 23pdf79.75 KB2018-06-05 10:43:06 (Tomasz Milewicz)
18 a2 warszawska 23pdf77.95 KB2018-06-05 10:43:16 (Tomasz Milewicz)
19 projekt wykonania izolacji warszawska 23doc120.5 KB2018-06-05 10:43:33 (Tomasz Milewicz)
20 specyfikacja izolacja warszawska 23doc98.5 KB2018-06-05 10:43:44 (Tomasz Milewicz)
21 a1 warszawska 24pdf110.03 KB2018-06-05 10:43:55 (Tomasz Milewicz)
22 a2 warszawska 24pdf76.52 KB2018-06-05 10:44:05 (Tomasz Milewicz)
23 projekt wykonania izolacji warszawska 24doc101 KB2018-06-05 10:44:16 (Tomasz Milewicz)
24 specyfikacja izolacja warszawska 24doc96.5 KB2018-06-05 10:44:25 (Tomasz Milewicz)
25 a1 zientary malewskiejpdf191.35 KB2018-06-05 10:44:37 (Tomasz Milewicz)
26 a2 zientary malewskiejpdf324.05 KB2018-06-05 10:44:47 (Tomasz Milewicz)
27 a3 zientary malewskiejpdf1.34 MB2018-06-05 10:45:05 (Tomasz Milewicz)
28 a4 zientary malewskiejpdf1.59 MB2018-06-05 10:45:15 (Tomasz Milewicz)
29 bioz zientary malewskiejdoc42.5 KB2018-06-05 10:45:25 (Tomasz Milewicz)
30 d1 pdf79.16 KB2018-06-05 10:45:33 (Tomasz Milewicz)
31 d2pdf97.27 KB2018-06-05 10:45:38 (Tomasz Milewicz)
32 d3pdf79.63 KB2018-06-05 10:45:49 (Tomasz Milewicz)
33 mapaPDF282.72 KB2018-06-05 10:45:58 (Tomasz Milewicz)
34 opisdoc3.76 MB2018-06-05 10:46:18 (Tomasz Milewicz)
35 specyfikacja izolacjadocx38.9 KB2018-06-05 10:46:26 (Tomasz Milewicz)
36 strona tytułowadoc41 KB2018-06-05 10:46:33 (Tomasz Milewicz)
37 wykonanie izolacjipdf180.86 KB2018-06-05 10:46:45 (Tomasz Milewicz)
38 z1pdf1.5 MB2018-06-05 10:47:08 (Tomasz Milewicz)
Wynik postępowania
1 Protokół z otwarcia ofertdoc52 KB2018-06-27 10:43:50 (Tomasz Milewicz)
2 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf567.89 KB2018-06-28 08:15:42 (Tomasz Milewicz)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo