stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

publikacja: 08.04.2019 12:29:00 (Tomasz Milewicz)

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-1/2019
Termin składania ofert: 24.04.2019 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 24.04.2019 09:30:00, pokój: 200
 
 


Ogłoszenie nr 534759-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 51958395900000, ul. ul. Cicha  5 , 10-313  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089-533-36-26, e-mail zlibk@zlibk.olsztyn.pl, faks 089-533-39-37.
Adres strony internetowej (URL): www.zlibk.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zlibk.olsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Numer referencyjny: ZLiBK/ZP-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiot zamówienia został podzielny na pięć części: Część 1 – Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. Część 2 – Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. Część 3 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków. Część 4 - Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Część 5 - Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

II.5) Główny kod CPV: 45420000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421000-4
45421100-5
45421130-4
45422100-2
45432100-5
45432110-8
45432120-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 480996,54
Waluta:
złote
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 300.000,00 zł dla części 3, 100.000,00 zł dla części 1, 2, 4 i 5.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: - trzy roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do Rejestru Zabytków o wartości łącznej tych robót wynoszącej co najmniej 80.000 zł brutto W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał ze będzie dysponował: - co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu, w tym co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – bu-dowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjal-ności oraz posiada co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nierucho-mych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restaura-torskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skar-bów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265). Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: - 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na okna PCV o łącznej wartości co najmniej 60.000 zł brutto Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: - 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków o wartości łącznej co najmniej 200.000 zł brutto W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał ze będzie dysponował: - co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu, w tym co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – bu-dowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjal-ności oraz posiada co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nierucho-mych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restaura-torskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skar-bów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265). Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 4 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 5 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą być dołączone do oferty oraz po otwarciu ofert 1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym potwierdzających cenę przedstawioną w ofercie (kalkulację). 2. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy – dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz w zakresie art. 22 ust. 1 w/w ustawy – dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dotyczącego zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 1A do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powoduje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu dot. zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowią w/w załącznik nr 1,1A do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza również informację o tych podmiotach w w/w oświadczeniu który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. 6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą być dołączone do oferty oraz po otwarciu ofert 1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym potwierdzających cenę przedstawioną w ofercie (kalkulację). 2. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy – dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz w zakresie art. 22 ust. 1 w/w ustawy – dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dotyczącego zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 1A do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powoduje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza również informację o tych podmiotach w oświadczeniu dot. zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu, które stanowią w/w załącznik nr 1,1A do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza również informację o tych podmiotach w w/w oświadczeniu który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. 6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla części 1: 1900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych), dla części 2: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), dla części 3: 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), dla części 4: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), dla części 5: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669) 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie PKO Bank Polski 19 1020 3541 0000 5102 0290 8820 przed upływem terminu składania ofert podając w treści przelewu nazwę postępowania, części zamówienia, którego dotyczy wadium oraz nazwę Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 4) Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale (poza ofertą) w ZLiBK (pok. 202) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 5) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy. 6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania ofert złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 10) W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy. 6.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: - Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, - Ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykaz lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę okienną stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 10 lokali mieszkalnych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 76,05 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do Umowy, warunki wykonania i odbioru robót – zał. nr 2 do Umowy 2) Zakres robót obejmuje: a) Wykonanie obmiaru w miejscu wymiany stolarki okiennej, b) Wykucie istniejącej stolarki okiennej z niezwłocznym wywiezieniem i zagospodarowaniem jej elementów na koszt Wykonawcy, c) Wykonanie nowej stolarki okiennej z zachowaniem dotychczasowego charakteru (istniejących ozdób i podziałów) i montaż stolarki w miejscu demontowanej, w razie potrzeby oblistwowanie, uzupełnienie uszkodzonych tynków, szpachlowanie oraz pomalowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych farbą w kolorze istniejącym, d) Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych, dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych na wzór istniejących z uszczelnieniem. e) Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych na wzór istniejących z uszczelnieniem, f) Zabezpieczenie podłóg przed zanieczyszczeniem oraz uporządkowanie stanowiska pracy. g) Wykonanie inwentaryzacji stolarki okiennej istniejącej przed i po wymianie. Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach, w których następuje wymiana okien należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia. Prace remontowe związane z wymianą okien wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedsta-wionym Zamawiającemu. W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko (na własny koszt). Po montażu okien Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany. 3)Wymagane parametry techniczne i jakościowe wyrobu. a) Okna należy zachować w dotychczasowym charakterze z istniejącymi ozdobami i podziałem na kwatery , ponadto należy zastosować: - impregnat grzybobójczy, - dwukrotne malowanie farbą podkładową - trzykrotne malowanie farbą nawierzchniową. Impregnaty i farby, o których mowa wyżej, użyte do zabezpieczenia stolarki okiennej, muszą po-siadać wymagane przepisami prawa atesty. b) Okna w kolorze białym, jednoramowe drewniane, z uszczelkami, wilgotność drewna powinna zawierać w granicach 10-16 %. c) Jedno skrzydło uchylno - rozwieralne z mikrorozszczelnieniem. d) W oknach należy zamontować nawiewniki powietrza, po 1 szt. bez względu na ilość skrzydeł. Nie montować nawiewników w drzwiach balkonowych, które występują w zestawie z oknem. Nawiewniki powietrza wykonać w sposób, w którym nawiewnik nie będzie widoczny na stronie zewnętrznej okna e) Szklenie okien pakietem zespolonym, jednokomorowym w zestawie float 4+16+4 o współczynniku przenikania ciepła U0< 0,9 W/m2K, współczynnik izolacyjności akustycznej RW= 31 dB. f) Okucia standardowe z zaczepem antywłamaniowym w każdym skrzydle. g) Okna wyposażone w profil montażowy ( parapetowy). h) Parapety wewnętrzne z postformingu. i) Parapety zewnętrzne – odtworzyć na wzór istniejących. 4) Wymagania w zakresie robót budowlanych. 1) Demontaż elementów stolarki okiennej prowadzić z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki na bieżąco usuwać poza teren budynku, po utylizacji wywieźć na wysypisko na swój koszt i ryzyko. 2) Przed montażem, ościeża zewnętrzne i wewnętrzne otworów okiennych należy dokładnie oczyścić i naprawić ewentualne uszkodzenia oraz po zakończonym montażu pomalować je w całości w kolorze istniejącym. Powierzchnie ościeżnic od strony muru zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 3) Do montażu stosować oryginalne kotwy, zabezpieczone przed korozją. Odległość między kotwami max. 75 cm. Kotwić należy elementy pionowe i poziome. 4) Po zamontowaniu okien usunąć kliny dystansowe, a przestrzeń między ościeżem i ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową od strony zewnętrznej uszczelnić silikonem. 5) Wykonać regulację i pasowanie stolarki. 6) Ościeża zewnętrzne i wewnętrzne pomalować. 7) Zdemontować dotychczasowe i zamontować nowe parapety zewnętrzne i wewnętrzne, wraz z uszczelnieniem. 8) Uzupełnić wszelkie ubytki powstałe podczas wymiany stolarki. 9) Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w ich mieniu związane z wykonywaniem robót. 10) Wykonawca opracuje i przekaże najemcy instrukcję użytkowania stolarki. 5) Wymagana gwarancja – minimum 5 lat Gwarancja obejmować będzie całość robót (stolarkę i jej montaż).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45420000-7, 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4, 45422100-2, 45432100-5, 45432110-8, 45432120-1, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 346290,00
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykaz lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę okienną stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 2 lokale mieszkalne, 5 lokali użytkowych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 57,49 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do Umowy, warunkami wykonania i odbioru robót – zał. nr 2 do Umowy. 2) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących. Zakres obejmuje wymianę okien drewnianych zespolonych i skrzynkowych na okna z PCV z częściowym lub pełnym odwzorowaniem istniejących okien wraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbkami tynkarskimi z za-chowaniem kolejności robót: a) Zabezpieczenie podłóg w lokalach mieszkalnych foliami, b) Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów, c) Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, d) Demontaż podokienników, e) Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg wzorów oraz okien połaciowych, f) Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych, g) Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem, h) Wykonanie nowych podokienników, i) Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami, j) Uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami silikonem, k) Naprawa uszkodzonych tynków wewnętrznych. Tynki wewnętrzne należy pomalować dwukrotnie farbą w kolorze białym, l) Po montażu nowych okien należy wykonać rekonstrukcje tynków zewnętrznych. m) Prace remontowe związane z wymianą okien wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu, n) W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko ( na własny koszt), o) Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach w których następuje wymiana okien należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia, p) Po montażu okien Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany, q) Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku terenu wokół budynku. 3) Wymagane parametry techniczne i jakościowe wyrobu. Okna: Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub zespolonej na nowe okna z PCV z profili sześcio-komorowych spełniające wymogi obowiązujących norm cieplnych i standardów takich jak: a) Skrzydła szklone szkłem zespolonym. Współczynnik przenikania ciepła U(max) 1,1 W/m2K. b) Okucia obwiedniowe, umożliwiające otwieranie do wewnątrz skrzydeł dolnych i górnych. c) Skrzydła otwierane na dwie strony z zastosowaniem słupka stałego, przy zachowaniu podziału jaki występuje przed wymianą. d) Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z mikrowentylacją. e) Kolor okien - biały. f) Szyba: szkło zespolone z dwóch tafli szkła, oddzielonych ramką dystansową. g) Profil ościeżnicy i skrzydła: 6-komorowy. h) Okna należy wyposażyć w nawiewniki okienne. W oknach winny być zamontowane ciśnieniowe nawiewniki powietrza po 1 szt. w każdym oknie bez względu na ilość skrzydeł. W przypadku więcej okien niż jedno w pomieszczeniu, montować nawiewnik tylko w jednym oknie. Nie montować nawiewników w drzwiach balkonowych, które występują w zestawie z oknem. Typ nawiewników oraz przewidywane infiltracje powietrza należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. Podokienniki zewnętrzne : Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0.70 mm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką samowulkanizującą. Podokienniki wewnętrzne: Podokienniki wewnętrzne wykonane z postformingu koloru białego. Inne materiały uzupełniające: Pianka uszczelniająca poliuretanowa Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do stoso-wania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu. 4) Wymagana gwarancja – minimum 5 lat Gwarancja obejmować będzie całość robót (stolarkę i jej montaż).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45420000-7, 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4, 45422100-2, 45432100-5, 45432110-8, 45432120-1, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21052,80
Waluta:
złote
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykaz lokali, w których należy wymienić stolarkę okienną stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający wyznaczył 24 lokale mieszkalne, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 148,35 m2) oraz 14 lokali do renowacji okien zabytkowych (razem 109,25 m2) – załącznik nr 1a do umowy. Wymianę stolarki należy zrealizować w oparciu o wydane przez służby konserwatorskie decyzje i inne dokumenty prawne stanowiące załącznik nr 4 do umowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do umowy, warunki wykonania i odbioru robót – zał. nr 2 do umowy. Renowację należy zrealizować w oparciu o wydane przez służby konserwatorski decyzje i inne dokumenty prawne stanowiące załącznik nr 4 do umowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do umowy, warunki wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2 do umowy. 2) Pełny zakres robót obejmuje: a. Wykonanie obmiaru w miejscu wymiany stolarki okiennej. b. Wykonanie nowej stolarki okiennej i przeprowadzenia renowacji z zachowaniem dotychczasowego charakteru (istniejących ozdób i podziałów) oraz zgodnie z dokumentacją techniczną i Decyzjami WKZ w Olsztynie. c. Demontaż i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł okiennych z odniesieniem ich poza teren budowy, d. Rozebranie obróbek blacharskich podokiennych z blachy stalowej. e. Demontaż ościeżnic drewnianych i parapetów wewnętrznych . f. Osadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien drewnianych i parapetów wewnętrznych. Uszczelnienie styku okien ze ścianą. g. Uszczelnienie oraz osadzenie parapetów i nowych obróbek blacharskich. h. Naprawa uszkodzonych tynków wewnętrznych. Tynki wewnętrzne należy pomalować dwukrotnie farbą w kolorze białym. i. Po montażu nowych okien należy wykonać rekonstrukcje tynków zewnętrznych. j. Prace remontowe związane z wymianą okien i renowacją wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu. k. W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko (na własny koszt). l. Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach w których następuje wymiana okien należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia. m. Po montażu i prowadzonej renowacji okien Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany. n. Wykonanie inwentaryzacji stolarki okiennej istniejącej przed i po wymianie oraz po renowacji 3)Wymagane parametry techniczne i jakościowe wyrobu. a) Okna należy zachować w dotychczasowym charakterze z istniejącymi ozdobami i podziałem na kwatery, zgodnie z Decyzjami stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy. Ponadto należy zastosować: - impregnat grzybobójczy, - dwukrotne malowanie farbą podkładową - trzykrotne malowanie farbą nawierzchniową. b) Okna drewniane, z uszczelkami w każdym skrzydle, wilgotność drewna powinna zawierać się w granicach 10-16 %. c) Okapniki ciąć po skosie celem uzyskania „zamka”. d) Na ramiakach wewnętrznych skrzydeł zamocować odbojniki metalowe. e) W oknach należy zamontować ciśnieniowe nawiewniki powietrza. Nie montować nawiewni-ków w drzwiach balkonowych, które występują w zestawie z oknem. Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych, w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wy-nosić 0,3 m 3/(m*h*daPa2/3). Nawiewniki powietrza wykonać w sposób, w którym nawiewnik nie będzie widoczny od strony zewnętrznej okna. f) Szklenie okien szkłem gr. 4 mm. g) Współczynnik przenikania ciepła U0< 1,1 W/m2K, współczynnik izolacyjności akustycznej RW= 30 dB. h) Parapet zewnętrzny i wewnętrzny – odtworzyć na wzór istniejących. 4) Wymagania w zakresie robót budowlanych. a) Demontaż elementów stolarki okiennej prowadzić z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki na bieżąco usuwać poza teren budynku, po utylizacji wywieźć na wysypisko na swój koszt i ryzyko. b) Przed montażem, ościeża zewnętrzne i wewnętrzne otworów okiennych należy dokładnie oczyścić i naprawić ewentualne uszkodzenia oraz po zakończonym montażu pomalować je w całości w kolorze istniejącym. Powierzchnie ościeżnic od strony muru zabezpieczyć przed korozją biologiczną. c) Do montażu stosować oryginalne kotwy, zabezpieczone przed korozją. Odległość między kotwami max. 75 cm. . Kotwić należy elementy pionowe i poziome. d) Po zamontowaniu okien usunąć kliny dystansowe, a przestrzeń między ościeżem i ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową od strony zewnętrznej uszczelnić silikonem. e) Wykonać regulację i pasowanie stolarki. f) Ościeża wewnętrzne i zewnętrzne należy pomalować. g) Zdemontować dotychczasowe i zamontować nowe parapety zewnętrzne i wewnętrzne, wraz z uszczelnieniem. h) Uzupełnić wszelkie ubytki powstałe podczas wymiany stolarki. i) Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w ich mieniu związane z wykonywaniem robót. j)Wykonawca opracuje i przekaże najemcy instrukcję użytkowania stolarki. 5) Wymagana gwarancja – minimum 5 lat Gwarancja obejmować będzie całość robót (stolarkę i jej montaż).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45420000-7, 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4, 45422100-2, 45432100-5, 45432110-8, 45432120-1, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 23061,58
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykaz lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę drzwiową stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 16 lokali (w tym 14 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe– budynki mieszkalne), w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 17 sztuk drzwi). 2) Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do Umowy, warunkami wykonania i odbioru robót – zał. nr 2 do Umowy, przedmiarami robót dotyczącym wymiany drzwi. 3) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących. Demontaż i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych z odniesieniem ich poza te-ren budowy. Przedmiotem robót jest wymiana stolarki drzwiowej wg poniższej specyfikacji. - Wyjęcie ościeżnicy i demontaż skrzydła drzwiowego - Rozebranie opasek drzwiowych - Montaż ościeżnicy - Montaż skrzydła drzwiowego - Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - Naprawa i malowanie tynków na ościeżach - Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2 Prace remontowe związane z wymianą drzwi wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu. W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko (na własny koszt). Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach, w których następuje wymiana drzwi należy zabezpie-czyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia. Po montażu drzwi Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany. 4) Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej. Konstrukcja skrzydła: Drzwi do lokalu mieszkalnego i użytkowego: konstrukcję skrzydła pełnego przylgowego stanowi rama wykonana z drewna sosnowego, wzmocniona pod zamek i zawiasy, wypełniona płytą wiórową otworową, obłożoną płytą twardą HDF i oklejoną fornirem naturalnym. Kolor: W uzgodnieniu z inspektorem nadzoru działającego w imieniu ZLiBK Model: Jednoskrzydłowe pełne i dwuskrzydłowe przeszklone ocieplone. Akcesoria: zawiasy wkręcane – 3 szt. - chromowane, zamki zapadkowo-zasuwkowe na wkładkę bębenkową, klamka i szyld - chromowane, wkładka bębenkowa, wizjer Ościeżnica: ościeżnica lita drewniana fornirowana okleiną naturalną, ramiak 42 x 75 mm Okucia: Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące i zabezpieczające. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 5) Wymagana gwarancja – minimum 2 lata Gwarancja obejmować będzie całość robót (stolarkę i jej montaż).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45420000-7, 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4, 45422100-2, 45432100-5, 45432110-8, 45432120-1, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64675,96
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz lokali, w których należy wymienić podłogi wraz ze wskazaniem pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 7 lokali mieszkalnych, w których należy wymienić w sumie 141,43 m2 podłóg. -) Roboty należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do Umowy, warunkami wykonania i odbioru robót – zał. nr 2 do Umowy, przedmiarem robót. -) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących. a) Zakres robót - położenie paneli podłogowych -demontaż starych listew przypodłogowych, - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, - przybicie płyt OSB na podłodze, -położenie maty piankowej pod panele; -ułożenie paneli podłogowych, listew przyściennych oraz listew wykańczających aluminiowych, -zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej, c) Prace towarzyszące, w tym: - wywiezienie na wysypisko i utylizacja pozostałości po rozbiórkach, -demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych i gazowych, szafki zlewozmywakowej w pomieszczeniu kuchennym oraz przestawianie mebli w pozostałych pomieszczeniach. Prace remontowe związane z wymianą podłóg wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu. W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko (na własny koszt). 8)Wymagane parametry techniczne i jakościowe wyrobu: a/ Podłogi z paneli podłogowych: Klasa ścieralności min. AC4 Grubość warstwy ścieralnej min. (mm) 0,2 Zabezpieczenie antybakteryjne - Tak Zawartość drewna >90% Odporność na; żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcie - Tak Połysk laminatu średni Znak budowlany „B” - Tak Montaż paneli bezklejowy System antystatyczny - Tak Podwyższone zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci – Tak 9)Wymagania w zakresie robót budowlanych. a) Demontaż elementów podłóg prowadzić z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki bieżąco usuwać poza teren budynku, po utylizacji wywieźć na wysypisko na swój koszt i ryzyko. b) Zgłosić do odbioru roboty ulegające zakryciu. c) Naprawić ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dokonywania wymiany podłóg. d) Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z wykonywaniem robót. e) 10)Wymagania w zakresie obmiaru podłóg. Obmiary podłóg wykonane zostały przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robót i złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej poszczególnych podłóg przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiarów odbiegających od podanych w wykazie podłóg do wymiany uwzględnić poprawki. 11)Wymagana gwarancja – minimum 2 lata Gwarancja obejmować będzie całość robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45420000-7, 45421000-4, 45421100-5, 45421130-4, 45422100-2, 45432100-5, 45432110-8, 45432120-1, 45453100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25998,70
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 20,00
okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 


 
 
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
SIWZ
1 SIWZdocx100.65 KB2019-04-08 12:52:12 (Tomasz Milewicz)
Dodatkowe załączniki
1 drzwi - wzór umowydoc110.5 KB2019-04-08 12:53:00 (Tomasz Milewicz)
2 wykaz drzwixls28.5 KB2019-04-08 12:56:16 (Tomasz Milewicz)
3 specyfikacja techniczna - drzwidoc103.5 KB2019-04-08 12:56:40 (Tomasz Milewicz)
4 przedmiar lokal mieszkalny i uzytkowy - drzwipdf204.41 KB2019-04-08 12:56:57 (Tomasz Milewicz)
5 oświadczenie podwykonawcy drzwidoc27 KB2019-04-08 12:57:15 (Tomasz Milewicz)
6 oświadczenie podwykonawcy - okna drewnianedoc26.5 KB2019-04-08 12:59:13 (Tomasz Milewicz)
7 specyfikacja techniczna - okna drewnianedoc124.5 KB2019-04-08 12:59:28 (Tomasz Milewicz)
8 szkice okien drewnianych jednoramowychpdf902.52 KB2019-04-08 13:00:03 (Tomasz Milewicz)
9 warunki wykonania i odbioru robót - okna drewnianedoc42.5 KB2019-04-08 13:00:40 (Tomasz Milewicz)
10 wykaz okien drewnianychxls28 KB2019-04-08 13:01:08 (Tomasz Milewicz)
11 okna drewniane - wzór umowydoc112.5 KB2019-04-08 13:01:38 (Tomasz Milewicz)
12 oświadczenie podwykonawcy - okna PCVdoc26.5 KB2019-04-08 13:02:19 (Tomasz Milewicz)
13 szkice okien PCVpdf456.67 KB2019-04-08 13:03:30 (Tomasz Milewicz)
14 wykaz okien PCVxls28.5 KB2019-04-08 13:04:38 (Tomasz Milewicz)
15 okna PCV - wzór umowydoc112 KB2019-04-08 13:05:05 (Tomasz Milewicz)
16 oświadczenie podwykonawcy - podłogidoc27 KB2019-04-08 13:06:50 (Tomasz Milewicz)
17 podłogi z paneli podłogowychpdf249.78 KB2019-04-08 13:07:19 (Tomasz Milewicz)
18 specyfikacja techniczna - podłogidoc96 KB2019-04-08 13:07:41 (Tomasz Milewicz)
19 wykaz podłógxls27.5 KB2019-04-08 13:07:56 (Tomasz Milewicz)
20 podłogi - wzór umowydoc110 KB2019-04-08 13:08:37 (Tomasz Milewicz)
21 Dąbrowszczaków 31 m 5 okna zabytkowe 01pdf214.83 KB2019-04-08 13:22:03 (Tomasz Milewicz)
22 Dąbrowszczaków 31 m 5 okna zabytkowe 02pdf207.13 KB2019-04-08 13:22:21 (Tomasz Milewicz)
23 Dąbrowszczaków 31 m 5 okna zabytkowe 03pdf201.47 KB2019-04-08 13:23:27 (Tomasz Milewicz)
24 Dąbrowszczaków 31 m 5 okna zabytkowe 04pdf611.83 KB2019-04-08 13:23:49 (Tomasz Milewicz)
25 Dąbrowszczaków 5 m 2 okna zabytkowe 01pdf191.41 KB2019-04-08 13:24:56 (Tomasz Milewicz)
26 Dąbrowszczaków 5 m 2 okna zabytkowe 02pdf195.97 KB2019-04-08 13:25:31 (Tomasz Milewicz)
27 Dąbrowszczaków 5 m 2 okna zabytkowe 03pdf202.58 KB2019-04-08 13:25:45 (Tomasz Milewicz)
28 Dąbrowszczaków 5 m 2 okna zabytkowe 04pdf191.91 KB2019-04-08 13:26:04 (Tomasz Milewicz)
29 Dąbrowszczaków 5 m 2 okna zabytkowe 05pdf194.87 KB2019-04-08 13:26:22 (Tomasz Milewicz)
30 Dąbrowszczaków 5 m 2 okna zabytkowe 06pdf199.11 KB2019-04-08 13:26:45 (Tomasz Milewicz)
31 Dąbrowszczaków 5 m 2 okna zabytkowe 07pdf191.19 KB2019-04-08 13:27:14 (Tomasz Milewicz)
32 Dąbrowszczaków 5 m 2 okna zabytkowe 08pdf1.31 MB2019-04-08 13:27:48 (Tomasz Milewicz)
33 Mazurska 8 m 2a okna zabytkowe 01pdf211.17 KB2019-04-08 13:31:55 (Tomasz Milewicz)
34 Mazurska 8 m 2a okna zabytkowe 01pdf211.17 KB2019-04-08 13:32:16 (Tomasz Milewicz)
35 Mazurska 8 m 2a okna zabytkowe 02pdf200.22 KB2019-04-08 13:32:32 (Tomasz Milewicz)
36 Mazurska 8 m 2a okna zabytkowe 03pdf208.76 KB2019-04-08 13:33:54 (Tomasz Milewicz)
37 Mazurska 8 m 2a okna zabytkowe 04pdf186.59 KB2019-04-08 13:34:13 (Tomasz Milewicz)
38 Kościuszki 54 m 2 okna zabytkowe 01pdf193.12 KB2019-04-08 13:35:33 (Tomasz Milewicz)
39 Kościuszki 54 m 2 okna zabytkowe 02pdf195.4 KB2019-04-08 13:35:51 (Tomasz Milewicz)
40 Kościuszki 54 m 2 okna zabytkowe 03pdf193.58 KB2019-04-08 13:36:23 (Tomasz Milewicz)
41 Kościuszki 54 m 2 okna zabytkowe 04pdf196.67 KB2019-04-08 13:36:49 (Tomasz Milewicz)
42 Kraszewskiego 2a m 1 okna zabytkowe 01pdf191.53 KB2019-04-08 13:37:44 (Tomasz Milewicz)
43 Kraszewskiego 2a m 1 okna zabytkowe 02pdf198.18 KB2019-04-08 13:38:27 (Tomasz Milewicz)
44 Kraszewskiego 2a m 1 okna zabytkowe 03pdf188.23 KB2019-04-08 13:38:48 (Tomasz Milewicz)
45 Kraszewskiego 2a m 1 okna zabytkowe 04pdf198.5 KB2019-04-08 13:39:24 (Tomasz Milewicz)
46 Kraszewskiego 2a m 1 okna zabytkowe 05pdf201.06 KB2019-04-08 13:39:47 (Tomasz Milewicz)
47 Kraszewskiego 2a m 1 okna zabytkowe 06pdf200.12 KB2019-04-08 13:40:11 (Tomasz Milewicz)
48 Kraszewskiego 2a m 1 okna zabytkowe 07pdf199.94 KB2019-04-08 13:40:39 (Tomasz Milewicz)
49 Orkana 5 m 2 okna zabytkowe 01pdf192.41 KB2019-04-08 13:41:59 (Tomasz Milewicz)
50 Orkana 5 m 2 okna zabytkowe 02pdf192.67 KB2019-04-08 13:42:16 (Tomasz Milewicz)
51 Orkana 5 m 2 okna zabytkowe 03pdf193.26 KB2019-04-08 13:42:33 (Tomasz Milewicz)
52 Orkana 5 m 2 okna zabytkowe 04pdf200.72 KB2019-04-08 13:42:48 (Tomasz Milewicz)
53 Orkana 5 m 6 okna zabytkowe 01 pdf192.56 KB2019-04-08 13:44:08 (Tomasz Milewicz)
54 Orkana 5 m 6 okna zabytkowe 02pdf193.46 KB2019-04-08 13:44:23 (Tomasz Milewicz)
55 Orkana 5 m 6 okna zabytkowe 03pdf192.94 KB2019-04-08 13:44:38 (Tomasz Milewicz)
56 Orkana 5 m 6 okna zabytkowe 04pdf197.97 KB2019-04-08 13:45:05 (Tomasz Milewicz)
57 Partyzantów 67 m 1 okna zabytkowe 01pdf190.59 KB2019-04-08 13:46:01 (Tomasz Milewicz)
58 Partyzantów 67 m 1 okna zabytkowe 02pdf206.88 KB2019-04-08 13:46:17 (Tomasz Milewicz)
59 Partyzantów 67 m 1 okna zabytkowe 03pdf196.53 KB2019-04-08 13:46:28 (Tomasz Milewicz)
60 Partyzantów 67 m 1 okna zabytkowe 04pdf200.87 KB2019-04-08 13:46:48 (Tomasz Milewicz)
61 Partyzantów 67 m 1 okna zabytkowe 05pdf196.9 KB2019-04-08 13:47:02 (Tomasz Milewicz)
62 Partyzantów 67 m 1 okna zabytkowe 06pdf197.03 KB2019-04-08 13:47:23 (Tomasz Milewicz)
63 Partyzantów 67 m 1 okna zabytkowe 07pdf196.6 KB2019-04-08 13:47:36 (Tomasz Milewicz)
64 Warmińska 25 m 7 okna zabytkowe 01pdf237.79 KB2019-04-08 13:48:09 (Tomasz Milewicz)
65 Warmińska 25 m 7 okna zabytkowe 02pdf196.74 KB2019-04-08 13:48:27 (Tomasz Milewicz)
66 Warmińska 25 m 7 okna zabytkowe 03pdf194.43 KB2019-04-08 13:48:54 (Tomasz Milewicz)
67 Warmińska 25 m 7 okna zabytkowe 04pdf195.97 KB2019-04-08 13:49:19 (Tomasz Milewicz)
68 Warmińska 25 m 7 okna zabytkowe 05pdf208.58 KB2019-04-08 13:50:36 (Tomasz Milewicz)
69 Warszawska 2 m 6 okna zabytkowe 01pdf205.38 KB2019-04-08 13:52:04 (Tomasz Milewicz)
70 Warszawska 2 m 6 okna zabytkowe 02pdf194.78 KB2019-04-08 13:52:31 (Tomasz Milewicz)
71 Warszawska 2 m 6 okna zabytkowe 03pdf206.49 KB2019-04-08 13:53:04 (Tomasz Milewicz)
72 Warszawska 2 m 6 okna zabytkowe 04pdf201.82 KB2019-04-08 13:53:39 (Tomasz Milewicz)
73 Warszawska 59 m 13 okna zabytkowe 01pdf206.64 KB2019-04-08 13:54:29 (Tomasz Milewicz)
74 Warszawska 59 m 13 okna zabytkowe 02pdf207.53 KB2019-04-08 13:54:56 (Tomasz Milewicz)
75 Warszawska 59 m 13 okna zabytkowe 03pdf204.19 KB2019-04-08 13:55:16 (Tomasz Milewicz)
76 Warszawska 59 m 13 okna zabytkowe 04pdf207.07 KB2019-04-08 13:55:36 (Tomasz Milewicz)
77 Warszawska 59 m 13 okna zabytkowe 05pdf188.12 KB2019-04-08 13:55:52 (Tomasz Milewicz)
78 Wyzwolenia 21b m 8 okna zabytkowe 01pdf203.92 KB2019-04-08 13:56:29 (Tomasz Milewicz)
79 Wyzwolenia 21b m 8 okna zabytkowe 02pdf206.12 KB2019-04-08 13:56:53 (Tomasz Milewicz)
80 Wyzwolenia 21b m 8 okna zabytkowe 03pdf196.73 KB2019-04-08 13:57:14 (Tomasz Milewicz)
81 Wyzwolenia 21b m 8 okna zabytkowe 04pdf199.2 KB2019-04-08 13:57:44 (Tomasz Milewicz)
82 Żeromskiego 41 m 4 okna zabytkowe 01pdf205.96 KB2019-04-08 13:58:19 (Tomasz Milewicz)
83 Żeromskiego 41 m 4 okna zabytkowe 02pdf203.2 KB2019-04-08 13:58:59 (Tomasz Milewicz)
84 Żeromskiego 41 m 4 okna zabytkowe 03pdf194.44 KB2019-04-08 13:59:26 (Tomasz Milewicz)
85 Żeromskiego 41 m 4 okna zabytkowe 04pdf188.79 KB2019-04-08 13:59:45 (Tomasz Milewicz)
86 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 01pdf9.13 MB2019-04-08 14:01:08 (Tomasz Milewicz)
87 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 02pdf409.42 KB2019-04-08 14:01:30 (Tomasz Milewicz)
88 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 03pdf482.4 KB2019-04-08 14:01:50 (Tomasz Milewicz)
89 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 04pdf195.17 KB2019-04-08 14:02:02 (Tomasz Milewicz)
90 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 05pdf1.12 MB2019-04-08 14:02:32 (Tomasz Milewicz)
91 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 06pdf1001.14 KB2019-04-08 14:03:03 (Tomasz Milewicz)
92 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 07pdf341.66 KB2019-04-08 14:03:23 (Tomasz Milewicz)
93 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 08pdf7.59 MB2019-04-08 14:04:09 (Tomasz Milewicz)
94 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 09pdf7.76 MB2019-04-08 14:04:40 (Tomasz Milewicz)
95 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 10docx4 MB2019-04-08 14:05:17 (Tomasz Milewicz)
96 Grunwaldzka 25 m 1 okna zabytkowe 11pdf1.64 MB2019-04-08 14:07:09 (Tomasz Milewicz)
97 Królowej Jadwigi 8 01pdf5.66 MB2019-04-08 14:08:15 (Tomasz Milewicz)
98 Królowej Jadwigi 8 02pdf2.96 MB2019-04-08 14:08:44 (Tomasz Milewicz)
99 Królowej Jadwigi 8 03pdf108.37 KB2019-04-08 14:09:13 (Tomasz Milewicz)
100 Królowej Jadwigi 8 04pdf24.55 KB2019-04-08 14:09:45 (Tomasz Milewicz)
101 Królowej Jadwigi 8 05pdf85.57 KB2019-04-08 14:10:01 (Tomasz Milewicz)
102 Królowej Jadwigi 8 06pdf100.42 KB2019-04-08 14:10:21 (Tomasz Milewicz)
103 Królowej Jadwigi 8 07pdf95.54 KB2019-04-08 14:10:44 (Tomasz Milewicz)
104 Królowej Jadwigi 8 08pdf95.06 KB2019-04-08 14:11:06 (Tomasz Milewicz)
105 Królowej Jadwigi 8 m 13 okna zabytkowe 01pdf11.89 MB2019-04-08 14:13:29 (Tomasz Milewicz)
106 Królowej Jadwigi 8 m 13 okna zabytkowe 02pdf109.2 KB2019-04-08 14:13:45 (Tomasz Milewicz)
107 Królowej Jadwigi 8 m 13 okna zabytkowe 03pdf201.2 KB2019-04-08 14:14:04 (Tomasz Milewicz)
108 Królowej Jadwigi 8 m 13 okna zabytkowe 04pdf198.39 KB2019-04-08 14:16:11 (Tomasz Milewicz)
109 Królowej Jadwigi 8 m 13 okna zabytkowe 05pdf207.02 KB2019-04-08 14:16:55 (Tomasz Milewicz)
110 Królowej Jadwigi 8 m 13 okna zabytkowe 06docx6.02 MB2019-04-08 14:17:59 (Tomasz Milewicz)
111 Królowej Jadwigi 8 m 13 okna zabytkowe 07pdf1.87 MB2019-04-08 14:18:34 (Tomasz Milewicz)
112 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 01JPG263.94 KB2019-04-08 14:20:16 (Tomasz Milewicz)
113 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 02JPG304.91 KB2019-04-08 14:20:32 (Tomasz Milewicz)
114 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 03JPG349.87 KB2019-04-08 14:20:50 (Tomasz Milewicz)
115 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 04JPG227.39 KB2019-04-08 14:21:25 (Tomasz Milewicz)
116 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 05JPG1.14 MB2019-04-08 14:21:51 (Tomasz Milewicz)
117 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 06JPG530.84 KB2019-04-08 14:22:08 (Tomasz Milewicz)
118 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 07doc23.5 KB2019-04-08 14:22:22 (Tomasz Milewicz)
119 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 08pdf50.86 KB2019-04-08 14:22:37 (Tomasz Milewicz)
120 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 09pdf110.17 KB2019-04-08 14:23:00 (Tomasz Milewicz)
121 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 10pdf67.03 KB2019-04-08 14:23:21 (Tomasz Milewicz)
122 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 11pdf19.36 KB2019-04-08 14:23:42 (Tomasz Milewicz)
123 Mazurska 15-9 okna zabytkowe 12DOC30 KB2019-04-08 14:24:03 (Tomasz Milewicz)
124 Mazurska 15-7 okna zabytkowe 01docx2.15 MB2019-04-08 14:24:59 (Tomasz Milewicz)
125 Mazurska 15-7 okna zabytkowe 02pdf783.24 KB2019-04-08 14:28:45 (Tomasz Milewicz)
126 Mazurska 15-7 okna zabytkowe 03pdf8.27 MB2019-04-08 14:29:21 (Tomasz Milewicz)
127 Partyzantów 67-6a okna zabytkowe 01pdf11.08 MB2019-04-08 14:31:52 (Tomasz Milewicz)
128 Partyzantów 67-6a okna zabytkowe 02docx4.42 MB2019-04-08 14:32:39 (Tomasz Milewicz)
129 Partyzantów 67-6a okna zabytkowe 03pdf1.38 MB2019-04-08 14:33:16 (Tomasz Milewicz)
130 Partyzantów 67-6a okna zabytkowe 04pdf111.45 KB2019-04-08 14:33:43 (Tomasz Milewicz)
131 Partyzantów 67-6a okna zabytkowe 05pdf211.78 KB2019-04-08 14:34:06 (Tomasz Milewicz)
132 Partyzantów 67-6a okna zabytkowe 06pdf215.01 KB2019-04-08 14:34:29 (Tomasz Milewicz)
133 Partyzantów 67-6a okna zabytkowe 07pdf206.62 KB2019-04-08 14:34:46 (Tomasz Milewicz)
134 Partyzantów 67-6a okna zabytkowe 08pdf229.33 KB2019-04-08 14:35:16 (Tomasz Milewicz)
135 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 01pdf6.53 MB2019-04-08 14:36:27 (Tomasz Milewicz)
136 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 02pdf3.22 MB2019-04-08 14:37:16 (Tomasz Milewicz)
137 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 03pdf149.7 KB2019-04-08 14:39:12 (Tomasz Milewicz)
138 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 04pdf107.36 KB2019-04-08 14:39:33 (Tomasz Milewicz)
139 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 05pdf29.2 KB2019-04-08 14:39:45 (Tomasz Milewicz)
140 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 06pdf81.23 KB2019-04-08 14:39:57 (Tomasz Milewicz)
141 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 07pdf26.4 KB2019-04-08 14:40:07 (Tomasz Milewicz)
142 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 08pdf84.36 KB2019-04-08 14:40:25 (Tomasz Milewicz)
143 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 09pdf26.55 KB2019-04-08 14:40:50 (Tomasz Milewicz)
144 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 10pdf82.33 KB2019-04-08 14:41:09 (Tomasz Milewicz)
145 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 11pdf136.81 KB2019-04-08 14:41:51 (Tomasz Milewicz)
146 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 12pdf126.04 KB2019-04-08 14:42:13 (Tomasz Milewicz)
147 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 13pdf114.38 KB2019-04-08 14:42:39 (Tomasz Milewicz)
148 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 14pdf17.97 KB2019-04-08 14:42:59 (Tomasz Milewicz)
149 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 15pdf93.5 KB2019-04-08 14:43:25 (Tomasz Milewicz)
150 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 16pdf97.58 KB2019-04-08 14:43:40 (Tomasz Milewicz)
151 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 17pdf21.56 KB2019-04-08 14:43:52 (Tomasz Milewicz)
152 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 18pdf89.45 KB2019-04-08 14:44:13 (Tomasz Milewicz)
153 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 19pdf90.69 KB2019-04-08 14:44:26 (Tomasz Milewicz)
154 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 20pdf31.92 KB2019-04-08 14:44:50 (Tomasz Milewicz)
155 Pieniężnego 17-5 okna zabytkowe 21pdf85.93 KB2019-04-08 14:47:25 (Tomasz Milewicz)
156 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 01pdf5.63 MB2019-04-08 14:51:08 (Tomasz Milewicz)
157 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 02pdf114.3 KB2019-04-08 14:51:23 (Tomasz Milewicz)
158 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 03pdf116.82 KB2019-04-08 14:51:38 (Tomasz Milewicz)
159 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 04pdf199.77 KB2019-04-08 14:51:54 (Tomasz Milewicz)
160 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 05pdf213.07 KB2019-04-08 14:52:11 (Tomasz Milewicz)
161 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 06pdf192.48 KB2019-04-08 14:52:39 (Tomasz Milewicz)
162 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 07pdf196.93 KB2019-04-08 14:53:12 (Tomasz Milewicz)
163 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 08pdf196.07 KB2019-04-08 14:53:38 (Tomasz Milewicz)
164 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 09pdf233.36 KB2019-04-08 14:54:31 (Tomasz Milewicz)
165 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 10pdf194.48 KB2019-04-08 14:54:51 (Tomasz Milewicz)
166 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 11pdf185.06 KB2019-04-08 14:55:04 (Tomasz Milewicz)
167 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 12pdf260.67 KB2019-04-08 14:55:28 (Tomasz Milewicz)
168 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 13docx7.77 MB2019-04-08 14:56:23 (Tomasz Milewicz)
169 Pieniężnego 17-6 okna zabytkowe 14pdf2.24 MB2019-04-08 14:56:49 (Tomasz Milewicz)
170 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 01pdf239.7 KB2019-04-08 14:57:59 (Tomasz Milewicz)
171 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 02pdf131.42 KB2019-04-08 14:58:10 (Tomasz Milewicz)
172 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 03pdf2.88 MB2019-04-08 14:58:53 (Tomasz Milewicz)
173 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 04pdf434.8 KB2019-04-08 14:59:32 (Tomasz Milewicz)
174 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 05pdf359.51 KB2019-04-08 14:59:57 (Tomasz Milewicz)
175 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 06docx31.23 MB2019-04-08 15:01:26 (Tomasz Milewicz)
176 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 07pdf1.84 MB2019-04-08 15:02:02 (Tomasz Milewicz)
177 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 08pdf112.45 KB2019-04-08 15:02:33 (Tomasz Milewicz)
178 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 09pdf195.35 KB2019-04-08 15:02:45 (Tomasz Milewicz)
179 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 10pdf191.92 KB2019-04-08 15:03:01 (Tomasz Milewicz)
180 Sienkiewicza 10-9 okna zabytkowe 11pdf206.96 KB2019-04-08 15:03:32 (Tomasz Milewicz)
181 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 01pdf116.17 KB2019-04-08 15:04:00 (Tomasz Milewicz)
182 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 02pdf116.73 KB2019-04-08 15:04:21 (Tomasz Milewicz)
183 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 03docx9.71 MB2019-04-08 15:04:54 (Tomasz Milewicz)
184 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 04pdf3.33 MB2019-04-08 15:05:33 (Tomasz Milewicz)
185 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 05pdf221.06 KB2019-04-08 15:06:07 (Tomasz Milewicz)
186 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 06pdf213 KB2019-04-08 15:06:32 (Tomasz Milewicz)
187 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 07pdf189.39 KB2019-04-08 15:07:01 (Tomasz Milewicz)
188 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 08pdf228.74 KB2019-04-08 15:07:28 (Tomasz Milewicz)
189 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 09pdf235.05 KB2019-04-08 15:07:49 (Tomasz Milewicz)
190 Warmińska 21-8 okna zabytkowe 10pdf327.31 KB2019-04-08 15:08:18 (Tomasz Milewicz)
191 Wyzwolenia 21-7 okna zabytkowe 01docx1.43 MB2019-04-08 15:09:02 (Tomasz Milewicz)
192 Wyzwolenia 21-7 okna zabytkowe 02pdf656.05 KB2019-04-08 15:09:22 (Tomasz Milewicz)
193 Wyzwolenia 21-7 okna zabytkowe 03pdf4.65 MB2019-04-08 15:09:46 (Tomasz Milewicz)
194 Żeromskiego 12-8 okna zabytkowe 01pdf113.54 KB2019-04-08 15:10:33 (Tomasz Milewicz)
195 Żeromskiego 12-8 okna zabytkowe 02pdf196.83 KB2019-04-08 15:10:52 (Tomasz Milewicz)
196 Żeromskiego 12-8 okna zabytkowe 03pdf285.78 KB2019-04-08 15:11:08 (Tomasz Milewicz)
197 Żeromskiego 12-8 okna zabytkowe 04docx44.29 MB2019-04-08 15:11:42 (Tomasz Milewicz)
198 Żeromskiego 12-8 okna zabytkowe 05pdf2.51 MB2019-04-08 15:12:52 (Tomasz Milewicz)
199 Żeromskiego 12-8 okna zabytkowe 06pdf238.14 KB2019-04-08 15:13:39 (Tomasz Milewicz)
200 Żeromskiego 39-4 okna zabytkowe 01pdf5.71 MB2019-04-08 15:14:41 (Tomasz Milewicz)
201 Żeromskiego 39-4 okna zabytkowe 02pdf301.06 KB2019-04-08 15:16:48 (Tomasz Milewicz)
202 Żeromskiego 39-4 okna zabytkowe 02pdf301.06 KB2019-04-08 15:18:49 (Tomasz Milewicz)
203 Żeromskiego 39-4 okna zabytkowe 03pdf215.97 KB2019-04-08 15:20:17 (Tomasz Milewicz)
204 Żeromskiego 39-4 okna zabytkowe 04docx2.38 MB2019-04-08 15:20:49 (Tomasz Milewicz)
205 Żeromskiego 39-4 okna zabytkowe 05pdf1.16 MB2019-04-08 15:21:21 (Tomasz Milewicz)
206 Orkana 18/2 analiza stanu zachowania stolarki okiennej docdocx5.04 MB2019-04-09 08:55:03 (Tomasz Milewicz)
207 Orkana 18/2 analiza stanu zachowania stolarki okiennej pdfpdf2.09 MB2019-04-09 08:55:52 (Tomasz Milewicz)
208 Orkana 18/3 analiza stanu zachowania stolarki okiennej docdocx4.46 MB2019-04-09 08:57:11 (Tomasz Milewicz)
209 Orkana 18/3 analiza stanu zachowania stolarki okiennej pdfpdf1.89 MB2019-04-09 08:57:54 (Tomasz Milewicz)
210 Orkana 18/6 analiza stanu zachowania stolarki okiennej docdocx3.44 MB2019-04-09 08:59:24 (Tomasz Milewicz)
211 Orkana 18/6 analiza stanu zachowania stolarki okiennej pdfpdf1.5 MB2019-04-09 09:02:06 (Tomasz Milewicz)
212 Dąbrowszczaków 5/2 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf3.6 MB2019-04-09 09:04:00 (Tomasz Milewicz)
213 Dąbrowszczaków 31/5 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf3.86 MB2019-04-09 09:04:46 (Tomasz Milewicz)
214 Kościuszki 54/2 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf3.74 MB2019-04-09 09:05:33 (Tomasz Milewicz)
215 Kraszewskiego 2a/1 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf3.82 MB2019-04-09 09:06:02 (Tomasz Milewicz)
216 Mazurska 8/2a kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf3.08 MB2019-04-09 09:06:45 (Tomasz Milewicz)
217 Orkana 5/5 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf3.83 MB2019-04-09 09:07:07 (Tomasz Milewicz)
218 Partyzantów 67/1 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf4.87 MB2019-04-09 09:08:07 (Tomasz Milewicz)
219 Warmińska 25/7 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf3.62 MB2019-04-09 09:13:07 (Tomasz Milewicz)
220 Dąbrowszczaków 59/13 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf2.74 MB2019-04-09 09:14:30 (Tomasz Milewicz)
221 Warszawska 2/6 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf3.34 MB2019-04-09 09:16:49 (Tomasz Milewicz)
222 Wyzwolenia 21b/8 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf3.48 MB2019-04-09 09:17:43 (Tomasz Milewicz)
223 Żeromskiego 41/4 kolorystyka zabytkowej stolarki okiennejpdf1.87 MB2019-04-09 09:18:48 (Tomasz Milewicz)
224 Decyzja nr 230/2018 okna zabytkowepdf2.59 MB2019-04-09 09:31:10 (Tomasz Milewicz)
225 Decyzja nr 341/2018 okna zabytkowepdf2.01 MB2019-04-09 09:34:18 (Tomasz Milewicz)
226 Decyzja nr 363/2018 okna zabytkowepdf1.85 MB2019-04-09 09:37:10 (Tomasz Milewicz)
227 Decyzja nr 390/2018 okna zabytkowepdf1.73 MB2019-04-09 09:40:46 (Tomasz Milewicz)
228 wykaz okien zabytkowych do renowacjixls34.5 KB2019-04-09 09:47:18 (Tomasz Milewicz)
229 wykaz okien zabytkowych do wymianyxls36.5 KB2019-04-09 09:48:28 (Tomasz Milewicz)
230 Wzór umowy - okna zabytkowedoc113 KB2019-04-09 09:55:25 (Tomasz Milewicz)
231 oświadczenie najemcy - okna zabytkowedoc25.5 KB2019-04-09 09:58:30 (Tomasz Milewicz)
232 warunki wykonania i odbioru robót - okna zabytkowedoc38 KB2019-04-09 10:04:32 (Tomasz Milewicz)
233 protokół inwentaryzacji - okna zabytkowedoc32 KB2019-04-09 10:08:16 (Tomasz Milewicz)
234 oświadczenie podwykonawcy - okna zabytkowedoc26.5 KB2019-04-09 10:11:18 (Tomasz Milewicz)
235 protokół odbioru - okna zabytkowedoc27 KB2019-04-09 10:14:15 (Tomasz Milewicz)
236 specyfikacja techniczna - okna zabytkowedoc84.5 KB2019-04-11 12:45:56 (Paulina Jenkner)
237 ogłoszenie o zmianie SIWZdocx12.63 KB2019-04-11 13:52:19 (Paulina Jenkner)
238 warunki wykonania robót - okna PCVdoc106 KB2019-04-15 13:18:55 (Paulina Jenkner)
239 pytania i odpowiedzi do przetargupdf109.23 KB2019-04-16 14:48:53 (Paulina Jenkner)
240 pytania i odpowiedzi do przetargupdf251.58 KB2019-04-19 12:50:54 (Paulina Jenkner)
Wybór najkorzystniejszej oferty
1 Wybór najkorzystniejszej ofertypdf705.47 KB2019-04-26 08:31:43 (Paulina Jenkner)
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapdf208.18 KB2019-05-29 11:50:47 (Paulina Jenkner)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo