stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Przedmiotem zamówienia jest stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego budynków i terenów gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie z podziałem na dwa zadania

publikacja: 06.05.2019 11:07:00 (Tomasz Milewicz)

Nr ewidencyjny: ZLIBK/ZP-2/2019
Termin składania ofert: 07.06.2019 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 07.06.2019 09:30:00, pokój: 200
03/05/2019    S86    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Olsztyn: Usługi sprzątania

2019/S 086-206834

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Polska
ul. Cicha 5
Olsztyn
10-313
Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn
E-mail: tomasz.milewicz@zlibk.olsztyn.pl
Kod NUTS: PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zlibk.olsztyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zlibk.olsztyn.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Przedmiotem zamówienia jest stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego budynków i terenów gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

 

Numer referencyjny: zlibk/zp-2/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

CPV - 90.91.00.00-9 Usługi sprzątania

CPV - 90.91.12.00-8 Usługi sprzątania budynków

CPV - 90.60.00.00-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

CPV - 90.61.00.00-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

CPV - 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania

CPV - 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń

CPV - 77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

CPV - 77.34.20.00-9 Usługi przycinania żywopłotów

1.1 Przedmiotem zamówienia jest:

stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego budynków i terenów gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie z podziałem na dwa zadania:

1.1.1. Zadanie I

Stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego budynków i terenów gminnych wyszczególnionych w załączniku nr 7 do SIWZ / będącym jednocz...

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 061 454.24 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego budynków i terenów gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

 

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Olsztyn

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego budynków i terenów gminnych wyszczególnionych w załączniku nr 7 do SIWZ / będącym jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy / przez 7 dni w tygodniu łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z:

— regulaminami sprzątania budynków i posesji, określającymi sposób i częstotliwość sprzątania stanowiącymi załączniki nr 10a,11a do SIWZ / będącymi również załącznikami nr 2 i 3 do umowy;

— standardami zimowego utrzymania terenów stanowiącymi załącznik nr 12a do SIWZ / będącym jednocześnie załącznikiem nr 4 do umowy /.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość mycia klatek / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 020 433.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

 

Stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego budynków i terenów gminnych administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

 

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Olsztyn

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego budynków i terenów gminnych wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ / będącym jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy / przez 7 dni w tygodniu łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z:

— regulaminami sprzątania budynków i posesji, określającymi sposób i częstotliwość sprzątania stanowiącymi załączniki nr 10b, 11b do SIWZ / będącymi również załącznikami nr 2 i 3 do umowy/;

— standardami zimowego utrzymania terenów stanowiącym załącznik nr 12b do SIWZ /będącym jednocześnie załącznikiem nr 4 do umowy /.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość mycia klatek schodowych / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 041 019.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Wykonawca wykaże, iż posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonej przez Prezydenta Olsztyna.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1.3.1 posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców co najmniej:

1.2.1 co najmniej 3 usługi sprzątania powierzchni zewnętrznej odpowiadających swoim rodzajem usługom sprzątania stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 650 000,00 PLN brutto oraz 3 usługi sprzątania powierzchni wewnętrznej odpowiadających swoim rodzajem usługom sprzątania stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej 80 000,00 PLN brutto z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

 

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Kwiecień 2021 r.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2019
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
SIWZ
1 SIWZdoc376.5 KB2019-05-06 11:09:17 (Tomasz Milewicz)
Dodatkowe załączniki
1 Klucz publicznyasc700 B2019-05-06 11:18:32 (Tomasz Milewicz)
2 ESPDzip86.91 KB2019-05-06 11:24:22 (Tomasz Milewicz)
3 wzór umowy zadanie 1doc76 KB2019-05-06 12:31:15 (Tomasz Milewicz)
4 wzór umowy zadanie 2doc76 KB2019-05-06 12:31:26 (Tomasz Milewicz)
5 wzór umowy zadanie 2doc76 KB2019-05-06 12:31:29 (Tomasz Milewicz)
6 zal 4doc34 KB2019-05-06 13:12:07 (Tomasz Milewicz)
7 zal 2doc46.5 KB2019-05-06 13:12:17 (Tomasz Milewicz)
8 zal 3doc41.5 KB2019-05-06 13:12:24 (Tomasz Milewicz)
9 zestawienie powierzchnixls68 KB2019-05-06 13:12:36 (Tomasz Milewicz)
10 zestawienie powierzchni zew_xls72.5 KB2019-05-06 13:12:49 (Tomasz Milewicz)
Wyjaśnienia i modyfikacje
1 Pytania i odpowiedzidocx30.9 KB2019-05-29 12:07:23 (Tomasz Milewicz)
Wybór najkorzystniejszej oferty
1 zawiadomienie część 1 pdf292.19 KB2019-06-13 11:30:40 (Tomasz Milewicz)
2 zawiadomienie część 2pdf292.44 KB2019-06-13 11:30:54 (Tomasz Milewicz)
Wynik postępowania
1 Protokół z otwarcia ofertpdf183.35 KB2019-06-12 12:58:25 (Tomasz Milewicz)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo