stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Wykonanie remontu dachów budynków przy ul. Partyzantów 21, ul. Głowackiego 17, ul. Sokolej 1A oraz ul. Królowej Jadwigi 11 w Olsztynie

publikacja: 06.08.2019 11:34:00 (Paulina Jenkner)

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-4/2019
Termin składania ofert: 21.08.2019 09:00:00, pokój: 202
Termin otwarcia ofert: 21.08.2019 09:30:00, pokój: 200


Ogłoszenie nr 582885-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych: Wykonanie remontu dachów budynków przy ul. Partyzantów 21, ul. Głowackiego 17, ul. Sokolej 1A oraz ul. Królowej Jadwigi 11 w Olsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 51958395900000, ul. ul. Cicha  5 , 10-313  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089-533-36-26, e-mail zlibk@zlibk.olsztyn.pl, faks 089-533-39-37.
Adres strony internetowej (URL): www.zlibk.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zlibk.olsztyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zlibk.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zlibk.olsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachów budynków przy ul. Partyzantów 21, ul. Głowackiego 17, ul. Sokolej 1A oraz ul. Królowej Jadwigi 11 w Olsztynie
Numer referencyjny: ZLiBK/ZP-4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia został podzielny na cztery części: Część 1 – Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów 21 w Olsztynie Część 2 – Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie Część 3 – Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sokolej 1A w Olsztynie Część 4 – Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Olsztynie

II.5) Główny kod CPV: 45260000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261210-9
45261320-3
45261320-3
45261410-1
45000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 283665,18
Waluta:
złoty
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  90    

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100000,00 zł dla każdej części zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: - dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (wykonanie remontu dachu) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /minimum 2 referencje, opinie/ o wartości łącznej co najmniej 150 000,00 zł netto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 4 W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej: - dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (wykonanie remontu dachu) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /minimum 2 referencje, opinie/ o wartości łącznej co najmniej 50 000,00 zł netto W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał dla wszystkich czterech części zamówienia, ze będzie dysponował: - kierownikiem budowy z uprawnieniami wykonawczymi branży budowlanej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe wymaganymi do wykonania zamówienia wynikającymi z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1) ustawy – dot. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz w zakresie art. 22 ust. 1 w/w ustawy – dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Druk oświadczenia dotyczącego zarówno braku podstaw do wykluczenia jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi odpowiednio załącznik nr 1 oraz 1A do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów o którym mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dot. zdolności technicznej i zawodowej (wykaz wykonanych robót i wykazanie dysponowania potencjałem kadrowym (kierownik robót) wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobą – załącznik nr 3,4,5 do SIWZ. 2) Dot. zdolności ekonomicznej (wykazanie posiadania aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy. 6.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: - Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, - Ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów 21 w Olsztynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla części 1: - Projekt budowlany wymiany pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Partyzantów 21 w Olsztynie opracowany przez: mgr inż. arch. Macieja Lemańczyka oraz inż. Adama Czyżewskiego - załącznik nr 1 do umowy. - Decyzja Nr II-520/2016 Prezydenta Olsztyna znak: RMB.6740.615.2016 z dnia 20.10.2016r. - załącznik nr 2 do umowy - Pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków nr 922/2016 znak: IZNR.5142.742.2016.sb z dnia 12.10.2016r. – załącznik nr 3 do umowy - Przedmiar robót - załącznik nr 4 do umowy - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez: mgr inż. arch. Macieja Lemańczyka oraz inż. Adama Czyżewskiego – załącznik nr 5 do umowy - Roboty będą wykonywane w budynkach zamieszkałych. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. - Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. /
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 182138,70
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla części 2: - Projekt budowlany remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Głowackiego 17 opracowany przez: mgr inż. arch. Dariusza Dunajskiego - załącznik nr 1 do umowy - Przedmiar robót - załącznik nr 3 do umowy - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez: mgr inż. Piotra Wojtunika – załącznik nr 4 do umowy - Roboty będą wykonywane w budynkach zamieszkałych. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. - Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. /
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261210-9, 45261210-9, 45261320-3, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15088,11
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sokolej 1A w Olsztynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla części 3: - Projekt budowlany remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Sokola 1A opracowany przez: mgr inż. arch. Krzysztofa Barana oraz mgr. Inż. Piotra Wojtunika - załącznik nr 1 do umowy. - Przedmiar robót - załącznik nr 3 do umowy. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez: mgr inż. Piotra Wojtunika – załącznik nr 4 do umowy - Roboty będą wykonywane w budynkach zamieszkałych. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. - Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. /
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 27964,66
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Olsztynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla części 4: - Projekt budowlany remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Olsztynie przy ul. Królowej Jadwigi 11 opracowany przez: mgr inż. arch. Dariusza Dunajskiego - załącznik nr 1 do umowy - Decyzja Nr II 234/2019 Prezydenta Olsztyna znak: UA.6740.286.2019 z dnia 22.05.2019 r. – załącznik nr 2 do umowy - Pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków nr 4398/2019 z dnia 09.05.2019 r. znak: IZNR.5142/346.2919.ls – załącznik nr 3 do umowy - Zalecenia Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków znak: IZNR.5183.739.2018.ls z dnia 07.11.2018r. – załącznik nr 4 do umowy - Przedmiar robót - załącznik nr 5 do umowy. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez: mgr inż. Piotra Wojtunika – załącznik nr 6 do umowy - Roboty będą wykonywane w budynkach zamieszkałych. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego. - Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45260000-7, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 58473,71
Waluta:
złoty
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 


Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
Ogłoszenie o zamówieniu
1 ogłoszenie UZPdocx25.61 KB2019-08-06 11:48:49 (Paulina Jenkner)
2 kryteria wyboru Głowackiegoodt9.82 KB2019-08-06 12:23:52 (Paulina Jenkner)
SIWZ
1 specyfikacja istotnych warunków zamówieniadocx87.25 KB2019-08-06 11:46:40 (Paulina Jenkner)
Dodatkowe załączniki
1 RODOdocx16.55 KB2019-08-06 11:49:08 (Paulina Jenkner)
2 oświadczenie o zakończeniu robótdoc30 KB2019-08-06 12:24:16 (Paulina Jenkner)
3 projekt Głowackiegodoc113.5 KB2019-08-06 12:24:50 (Paulina Jenkner)
4 przedmiar Głowackiegopdf485.74 KB2019-08-06 12:25:06 (Paulina Jenkner)
5 specyfikacja Głowackiegodoc95 KB2019-08-06 12:25:46 (Paulina Jenkner)
6 wzór umowy Głowackiegoodt28.8 KB2019-08-06 12:26:06 (Paulina Jenkner)
7 zgłoszenie zamiaru budowypdf2.39 MB2019-08-06 12:26:27 (Paulina Jenkner)
8 Głowackiego - rzut dachupdf117.1 KB2019-08-06 12:28:07 (Paulina Jenkner)
9 przekrój Głowackiegopdf121.45 KB2019-08-06 12:28:26 (Paulina Jenkner)
10 rzut dachu Królowej Jadwigipdf84.12 KB2019-08-06 12:30:00 (Paulina Jenkner)
11 przekrój Królowej Jadwigipdf120.48 KB2019-08-06 12:30:27 (Paulina Jenkner)
12 decyzja Królowej Jadwigipdf771.23 KB2019-08-06 12:31:06 (Paulina Jenkner)
13 kryteria wyboru wykonawcy Królowej Jadwigiodt10.12 KB2019-08-06 12:31:25 (Paulina Jenkner)
14 oświadczenie o zakończeniu robót Królowej Jadwigidoc30 KB2019-08-06 12:31:47 (Paulina Jenkner)
15 pozowlenie konserwatora Królowej Jadwigipdf548.77 KB2019-08-06 12:32:14 (Paulina Jenkner)
16 projekt Królowej Jadwigidoc112 KB2019-08-06 12:32:38 (Paulina Jenkner)
17 przedmiar Królowej Jadwigipdf1.26 MB2019-08-06 12:33:03 (Paulina Jenkner)
18 specyfikacja Królowej Jadwigidoc102 KB2019-08-06 12:34:12 (Paulina Jenkner)
19 wzór umowy Królowej Jadwigiodt29.5 KB2019-08-06 12:34:32 (Paulina Jenkner)
20 zalecenia konserwatorskie Królowej Jadwigipdf876.68 KB2019-08-06 12:35:57 (Paulina Jenkner)
21 rzut strychu Partyzantówpdf186.93 KB2019-08-06 12:37:55 (Paulina Jenkner)
22 rzut dachu Partyzantówpdf438.11 KB2019-08-06 12:38:36 (Paulina Jenkner)
23 rzut więźby Partyzantówpdf692.09 KB2019-08-06 12:38:54 (Paulina Jenkner)
24 przekrój A Partyzantówpdf536.63 KB2019-08-06 12:39:41 (Paulina Jenkner)
25 przekrój B Partyzantówpdf947.36 KB2019-08-06 12:40:00 (Paulina Jenkner)
26 przekrój D Partyzantówpdf750.04 KB2019-08-06 12:40:19 (Paulina Jenkner)
27 elewacja Partyzantówpdf481.66 KB2019-08-06 12:40:39 (Paulina Jenkner)
28 BIOZ Partyzantówdoc43 KB2019-08-06 12:41:30 (Paulina Jenkner)
29 decyzja Partyzantówpdf1019.15 KB2019-08-06 12:41:51 (Paulina Jenkner)
30 kryteria wyboru Partyzantówodt9.19 KB2019-08-06 12:42:11 (Paulina Jenkner)
31 obliczenia Partyzantówdoc64.5 KB2019-08-06 12:42:22 (Paulina Jenkner)
32 opis Partyzantówdoc4.23 MB2019-08-06 12:42:44 (Paulina Jenkner)
33 pozowlenie Partyzantówpdf595.58 KB2019-08-06 12:43:14 (Paulina Jenkner)
34 przedmiar Partyzantówpdf1.1 MB2019-08-06 12:43:45 (Paulina Jenkner)
35 PZT PartyzantówPDF2.71 MB2019-08-06 12:44:17 (Paulina Jenkner)
36 specyfikacja Partyzantówdocx37.87 KB2019-08-06 12:45:48 (Paulina Jenkner)
37 strona tyt Partyzantówdoc41.5 KB2019-08-06 12:46:09 (Paulina Jenkner)
38 wzór Partyzantówodt29.13 KB2019-08-06 12:46:36 (Paulina Jenkner)
39 oświadczenie Partyzantówdocx12.51 KB2019-08-06 12:47:12 (Paulina Jenkner)
40 rzut dachu Sokolapdf54.36 KB2019-08-06 12:49:25 (Paulina Jenkner)
41 przekrój Sokola pdf67.41 KB2019-08-06 12:50:09 (Paulina Jenkner)
42 kryteria wyboru Sokolaodt9.76 KB2019-08-06 12:50:21 (Paulina Jenkner)
43 oświadczenie o zakończeniu robót Sokoladoc30 KB2019-08-06 12:50:33 (Paulina Jenkner)
44 projekt Sokoladoc109 KB2019-08-06 12:50:45 (Paulina Jenkner)
45 przedmiar Sokolapdf605.18 KB2019-08-06 12:50:59 (Paulina Jenkner)
46 specyfikacja Sokoladoc97 KB2019-08-06 12:51:11 (Paulina Jenkner)
47 wzór umowy Sokolaodt28.98 KB2019-08-06 12:51:24 (Paulina Jenkner)
48 strona tyt Sokoladocx13.1 KB2019-08-06 12:51:57 (Paulina Jenkner)
49 zgłoszenie zamiaru budowy Sokolapdf1.73 MB2019-08-06 12:54:52 (Paulina Jenkner)
Wybór najkorzystniejszej oferty
1 zawiadomienie o wyborze oferty część 1pdf95.14 KB2019-08-26 13:41:30 (Paulina Jenkner)
2 zawiadomienie o wyborze oferty część 2pdf146.47 KB2019-08-26 13:41:54 (Paulina Jenkner)
3 zawiadomienie o wyborze oferty część 3pdf156.35 KB2019-08-26 13:42:15 (Paulina Jenkner)
4 zawiadomienie o wyborze oferty część 4pdf192.47 KB2019-08-26 13:42:34 (Paulina Jenkner)
Wynik postępowania
1 ogloszenie o udzieleniu zamowieniadocx16.99 KB2019-10-08 14:55:35 (Paulina Jenkner)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo