stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
ROZSTRZYGNIĘTY Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowlanej w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w podziale na pięć zadań

publikacja: 26.08.2019 11:19:00 (Tomasz Milewicz)

Nr ewidencyjny: ZLiBK/ZP-5/2019
Termin składania ofert: 30.09.2019 09:00:00
Termin otwarcia ofert: 30.09.2019 09:30:00, pokój: 200
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 10
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400706-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Olsztyn: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2019/S 163-400706
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Lokali i Budynków KomunalnychPolskaul. Cicha 5Olsztyn10-313PolskaOsoba do kontaktów: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 OlsztynE-mail: tomasz.milewicz@zlibk.olsztyn.pl Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zlibk.olsztyn.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://zlibk.olsztyn.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach w zakresie branży elektrycznej,sanitarnej i ogólnobudowlanej w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących
Numer referencyjny: ZLiBK/ZP-5/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
50000000
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 10
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach w zakresie branży elektrycznej,sanitarnej i ogólnobudowlanej w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienieGminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w Olsztynie oraz w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościachWspólnot Mieszkaniowych w podziale na 5 zadań.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
CPV 50000000 - 5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
CPV 71315000 - 9 - Usługi budowlane
CPV 50700000 - 2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
CPV 50720000 - 8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
CPV 50711000 - 2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji elektrycznych budynkowych.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 255 000.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie I – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży budowlanej w Rejonie I zgodnie z wykazembudynków określonym w załączniku nr 17 do SIWZ.
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
71315000
50700000
50720000
50711000
50000000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olsztyn
II.2.4)
Opis zamówienia:
Usługę konserwacji i napraw w branży budowlanej określoną w zadaniach I i II należy świadczyć zzachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.:
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniamiZamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane;
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług;
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji inapraw w branży budowlanej.
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 10
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowinadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług konserwacji i napraw w branży budowlanej wymagane jest przestrzeganie przezWykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnychterenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branżybudowlanej w wymiarze minimum 1 roku, licząc od dnia ich odbioru.
4. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i naprawach w zakresie ogólnobudowlanym określonyzostał w załączniku nr 22 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Szybkość reakcji od momentu zgłoszenia / Waga: 40
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 288 871.44 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/10/2019
Koniec: 17/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie II – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży budowlanej w Rejonie II zgodnie z wykazembudynków określonym w załączniku nr 18 do SIWZ
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000
71315000
50700000
50720000
50711000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 10
Olsztyn
II.2.4)
Opis zamówienia:
Usługę konserwacji i napraw w branży budowlanej określoną w zadaniu II należy świadczyć z zachowaniemszczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.:
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniamiZamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane;
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług;
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji inapraw w branży budowlanej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowinadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług konserwacji i napraw w branży budowlanej wymagane jest przestrzeganie przezWykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnychterenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branżybudowlanej w wymiarze minimum 1 roku, licząc od dnia ich odbioru.
4. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i naprawach w zakresie ogólnobudowlanym określonyzostał w załączniku nr 22 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Szybkość reakcji od momentu zgłoszenia / Waga: 40
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 261 128.56 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/10/2019
Koniec: 17/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 10
Zadanie III – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w Rejonie I zgodnie z wykazembudynków określonym w załączniku nr 19 do SIWZ
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000
71315000
50700000
50720000
50711000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olsztyn
II.2.4)
Opis zamówienia:
Usługę konserwacji i napraw w branży sanitarnej określoną w zadaniu III należy świadczyć z zachowaniemszczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniamiZamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane;
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług;
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji inapraw w branży sanitarnej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowinadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług napraw i konserwacji w branży sanitarnej wymagane jest przestrzeganie przezWykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnychterenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branżysanitarnej w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru.
6. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i napraw w zakresie sanitarnym określony został wzałączniku nr 23 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Szybkość reakcji od momentu zgłoszenia / Waga: 40
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 262 610.40 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/10/2019
Koniec: 17/10/2020
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie IV – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w Rejonie II zgodnie z wykazembudynków określonym w załączniku nr 20 do SIWZ.
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000
71315000
50700000
50720000
50711000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olsztyn
II.2.4)
Opis zamówienia:
Usługę konserwacji i napraw w branży sanitarnej określoną w zadaniu IV należy świadczyć z zachowaniemszczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniamiZamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane;
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług;
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji inapraw w branży sanitarnej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowinadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług napraw i konserwacji w branży sanitarnej wymagane jest przestrzeganie przezWykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnychterenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 10
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branżysanitarnej w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru.
6. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i napraw w zakresie sanitarnym określony został wzałączniku nr 23 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Szybkość reakcji od momentu zgłoszenia / Waga: 40
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 237 389.60 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 18/10/2019
Koniec: 17/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie V – obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży elektrycznej w Rejonie I i II zgodnie z wykazembudynków określonym w załączniku nr 21 do SIWZ
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000
71315000
50700000
50720000
50711000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olsztyn
II.2.4)
Opis zamówienia:
Usługę konserwacji i napraw w branży elektrycznej określoną w zadaniu V należy
Świadczyć z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniamiZamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego;
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 10
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane;
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług;
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji inapraw w branży elektrycznej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowinadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług konserwacji i napraw w branży elektrycznej wymagane jest przestrzeganie przezWykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnychterenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i napraw w branżyelektrycznej w wymiarze minimum 1 roku, licząc od dnia ich odbioru.
8. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i naprawach w zakresie elektrycznym określony został wzałączniku nr 24 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Szybkość reakcji od momentu zgłoszenia / Waga: 40
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 205 000.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/10/2019
Koniec: 29/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Usługi, które są przedmiotem niniejszego postępowania wykonywane będą w oparciu o pisemne zleceniawystawione przez Zamawiającego – Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie na podstawiezarejestrowanych zgłoszeń w „Rejestrze zgłoszeń”. W przypadku zaistnienia usług awaryjnych zlecenie możebyć wydane ustnie i potwierdzone w następnym dniu roboczym na piśmie
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 10
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla zadań I, II, III i IV:
Wykonawca na każde zadanie na które składa ofertę musi wykazać posiadanie opłaconej polisy lub innegodokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN.
Dla zadania V:
Wykonawca musi wykazać posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, żeWykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej polisy do kilku zadań, chyba że polisa lub inny dokumentbędą opiewały na kwotę odpowiednio wyższą (np. dla zadania nr I i II polisa lub inny dokument na kwotę 300000 PLN, dla zadania nr I, II i III polisa lub inny dokument na kwotę 450 000 PLN itd.)
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnychuprawnień.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Dz.U./S S163
26/08/2019
400706-2019-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 10
26/08/2019S163
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 10
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, POLSKA.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Sierpień 2020
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17AWarszawaPolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2019
Załączniki:
lp.tytuł ogłoszeniatyprozmiarmodyfikacja
Ogłoszenie o zamówieniu
1 ogłoszenie o zamówieniupdf179.32 KB2019-08-26 11:27:16 (Tomasz Milewicz)
SIWZ
1 specyfikacja istotnych warunków zamowieniadoc535.5 KB2019-08-26 11:26:18 (Tomasz Milewicz)
Dodatkowe załączniki
1 wzór umowy konserwacja ogólnobudowlana rejon 1docx30.31 KB2019-08-26 11:33:23 (Tomasz Milewicz)
2 wzór umowy konserwacja ogólnobudowlana rejon 2docx30.5 KB2019-08-26 11:33:43 (Tomasz Milewicz)
3 klauzula infdocx16.59 KB2019-08-26 11:34:02 (Tomasz Milewicz)
4 wzór umowy konserwacja elektrycznadocx32.54 KB2019-08-26 11:34:28 (Tomasz Milewicz)
5 wzór umowy sanitarna 1 rejondocx34.48 KB2019-08-26 11:35:01 (Tomasz Milewicz)
6 wzór umowy sanitarna 2 rejondocx33.99 KB2019-08-26 11:35:15 (Tomasz Milewicz)
7 espdzip88.31 KB2019-08-26 11:42:25 (Tomasz Milewicz)
8 wykaz budynków rejon 1 i 2xlsx18.26 KB2019-08-26 11:48:31 (Tomasz Milewicz)
Wybór najkorzystniejszej oferty
1 zawiadomienie część 1pdf290.29 KB2019-10-07 14:31:45 (Paulina Jenkner)
2 zawiadomienie część 2pdf290.55 KB2019-10-07 14:33:05 (Paulina Jenkner)
3 zawiadomienie część 3pdf279.18 KB2019-10-07 14:33:33 (Paulina Jenkner)
4 zawiadomienie część 4pdf276.98 KB2019-10-07 14:33:55 (Paulina Jenkner)
5 zawiadomienie część 5pdf292.1 KB2019-10-07 14:34:14 (Paulina Jenkner)
Wynik postępowania
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapdf272.89 KB2019-11-15 11:20:20 (Paulina Jenkner)

WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo