stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
Przetarg nieograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Filtrowanie:

lp.tytuł ogłoszeniaNr ogłoszenia
1

publikacja: 12.05.2015 10:57:00 (Tomasz Milewicz)

UWAGA: Zamawiający dodał 3 pliki: poprawiony druk ofertowy (zmiana dotyczy 2 części zamówienia - PCV, w formularzu nastąpiło rozbicie na lokale mieszkalne, użytkowe i okienka piwniczne - w związku z inną stawką podatku VAT). Zamawiający dodał również pliki: warunki wykonania i odbioru robót - PCV i wzór drzwi (Wykonawcy zgłaszali problem z pobraniem plików z serwera)

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Olsztyn: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.
Numer ogłoszenia: 109970 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie i znajdujących się w budynkach objętych ochroną konserwatorską. Część 2 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach piwnicznych oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. Część 3 - Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do lokali) w lokalach mieszkalnych i wrót garażowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Część 4 - Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.30-4, 45.42.21.00-2, 45.43.21.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.20-1, 45.45.31.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Część 2 zamówienia - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Część 3 zamówienia - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Część 4 zamówienia - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 tj.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Bank Handlowy w Warszawie SA nr 14 1030 1218 0000 0000 9049 9009 przed upływem terminu składania ofert podając w treści przelewu nazwę postępowania, części zamówienia, którego dotyczy wadium oraz nazwę Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale (poza ofertą) w ZLiBK (pok. 202) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 13) W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do Rejestru Zabytków o wartości łącznej tych robót wynoszącej co najmniej 200.000 zł brutto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na okna PCV o wartości łącznej co najmniej 120.000 zł brutto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 4 zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności oraz posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe. Dla części 2, 3 i 4 zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z późn. zm. ). Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 120.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 4 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40.000 zł. UWAGA! Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku łącznie, tzn. wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawarte w ust. 3 formularza ofertowego, 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres Gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) adresy ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia) mogą ulec zmianie w przypadku wymiany stolarki okiennej, drzwiowej lub podłóg (w zależności od części zamówienia) przez najemcę na własny koszt, wykupu lokalu przez najemcę, w przypadku wymiany stolarki lub podłogi dokonanej w trakcie remontu lokalu przez Wynajmującego przygotowując go do ponownego zasiedlenia od dnia wszczęcia procedury przetargowej lub ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Adresy te zostaną zastąpione innymi o takiej samej ilości m2 stolarki okiennej lub podłogi lub ilości sztuk w przypadku stolarki drzwiowej do wymiany. 3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pok. 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie i znajdujących się w budynkach objętych ochroną konserwatorską..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykaz lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę okienną stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 59 lokali mieszkalnych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 338,45 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować w oparciu o wydane przez służby konserwatorskie zalecenia stanowiące załącznik nr 4 do Umowy (załącznik nr 14 do SIWZ), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy (załącznik nr 13 do SIWZ, warunki wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy (załącznik nr 12 do SIWZ) 2) Zakres robót obejmuje: a) Wykonanie obmiaru w miejscu wymiany stolarki okiennej, b) Wykucie istniejącej stolarki okiennej z niezwłocznym wywiezieniem i zagospodarowaniem jej elementów na koszt Wykonawcy, c) Wykonanie nowej stolarki okiennej z zachowaniem dotychczasowego charakteru (istniejących ozdób i podziałów) i montaż stolarki w miejscu demontowanej, w razie potrzeby oblistwowanie, uzupełnienie uszkodzonych tynków, szpachlowanie oraz pomalowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych farbą w kolorze istniejącym, d) Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych, dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych na wzór istniejących z uszczelnieniem. e)Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych na wzór istniejących z uszczelnieniem, f) Zabezpieczenie podłóg przed zanieczyszczeniem oraz uporządkowanie stanowiska pracy. g) Wykonanie inwentaryzacji stolarki okiennej istniejącej przed i po wymianie. Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach, w których następuje wymiana okien należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia. Prace remontowe związane z wymianą okien wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedsta-wionym Zamawiającemu. W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko (własnym staraniem i na własny koszt). Po montażu okien Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres Gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach piwnicznych oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Wykaz lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę okienną stanowi załącznik nr 1 do Umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający wyznaczył 25 lokali mieszkalnych, 11 lokali użytkowych i 9 piwnic przynależących do lokali mieszkalnych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 317,92 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy (załącznik nr 15 do SIWZ), warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy (załącznik nr 16 do SIWZ). 1) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących. Zakres obejmuje wymianę okien drewnianych zespolonych na okna z PCV z częściowym lub pełnym odwzorowaniem istniejących okien oraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbkami tynkarskimi z zachowaniem kolejności robót: a) Zabezpieczenie podłóg w lokalach mieszkalnych foliami, b) Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów, c) Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, d) Demontaż podokienników, e) Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg wzoru, f) Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych, g) Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem, h) Wykonanie nowych podokienników, i) Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami, j) Uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami silikonem, k) Naprawa uszkodzonych tynków wewnętrznych. Tynki wewnętrzne należy pomalować dwukrotnie farbą w kolorze białym, l) Po montażu nowych okien należy wykonać rekonstrukcje tynków zewnętrznych. m) Prace remontowe związane z wymianą okien wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu, n) W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko ( na własny koszt), o) Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach w których następuje wymiana okien należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia, p) Po montażu okien Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany, q) Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku terenu wokół budynku własnym staraniem i na własny koszt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres Gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do lokali) w lokalach mieszkalnych i wrót garażowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Wykaz lokali i garaży, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę drzwiową stanowi załącznik nr 1 do Umowy (załącznik nr 10 do SIWZ). Zamawiający wyznaczył 33 lokale mieszkalne (w tym 26 lokali mieszkalnych w budynkach zwykłych, 7 lokali w budynkach objętych ochroną konserwatorską), oraz 2 garaże w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 35 sztuk drzwi). 2) Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy (załącznik nr 21 do SIWZ), warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy załącznik nr 20 do SIWZ), przedmiarami robót dotyczącym wymiany drzwi i wrót (3 sztuki przedmiarów służą do opisania wymiany 1 pary drzwi i 1 pary wrót) - załącznik nr 5 do Umowy (załącznik nr 17,18 a i 18b do SIWZ), pozwoleniami wydanymi przez służby konserwatorskie - załącznik nr 4 do Umowy (załącznik nr 19 do SIWZ). 3) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących. a) Demontaż i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych z odniesieniem ich poza teren budowy. b) Przedmiotem robót jest wymiana stolarki drewnianej drzwiowej i wrót wg poniższej specyfikacji. c) Wyjęcie ościeżnicy i demontaż skrzydła drzwiowego d) Rozebranie opasek drzwiowych e) Montaż ościeżnicy f) Montaż skrzydła drzwiowego - pełne g) Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami h) Naprawa tynków na ościeżach i) Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2 j) Prace remontowe związane z wymianą drzwi wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu. k) W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko ( własnym staraniem i na własny koszt). l) Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach, w których następuje wymiana drzwi należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia. m) Po montażu drzwi Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.31-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres Gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Wykaz lokali, w których należy wymienić podłogi wraz ze wskazaniem pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do Umowy (załącznik nr 11 do SIWZ). Zamawiający wyznaczył 11 lokali mieszkalnych, w których należy wymienić w sumie 188,27 m2 podłóg. 2) Roboty należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy (załącznik nr 25 do SIWZ), warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy (załącznik nr 24 do SIWZ), przedmiarem robót - załącznik nr 5 do Umowy (załącznik nr 22 do SIWZ), opiniami i pozwoleniami wydanymi przez służby konserwatorskie - załącznik nr 4 do Umowy (załącznik nr 23 do SIWZ). 3) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących. a) Zakres robót: - demontaż starych listew przypodłogowych, - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, - przybicie płyt OSB na podłodze, - położenie maty piankowej pod panele; - ułożenie paneli podłogowych, listew przyściennych oraz listew wykańczających aluminiowych, - zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej b) Prace towarzyszące, w tym: - wywiezienie na wysypisko i utylizacja pozostałości po rozbiórkach własnym staraniem i na własny koszt, - demontaż i montaż kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem oraz zlewozmywaka, szafki zlewozmywakowej w pomieszczeniu kuchennym, w którym dokonywana jest wymiana podłóg Prace remontowe związane z wymianą podłóg wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu. W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko (własnym staraniem i na własny koszt)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.20-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
ZLIBK/ZP-3/2015
2

publikacja: 09.03.2015 12:25:00 (Tomasz Milewicz)

ZLIBK/ZP-2/2015
3

publikacja: 12.02.2015 09:07:00 (Tomasz Milewicz)

UWAGA:

W warunkach zamówienia w opisie sposobu obliczenia ceny w punkcie 3 i 4 błędnie podane zostały:

- liczba godzin 13.104 

- liczba miesięcy - 18 miesięcy

Zamawiający informuje, że wiążąca liczba roboczogodzin/ilość miesięcy wskazana została w druku ofertowym. 

 

UWAGA: 

Zamawiający dokonał zmiany druku ofertowego w części 6 zamówienia.  Nowy formularz ofertowy został załączony. Zamawiający sprecyzował, że jednorazowo należy podać opłatę za montaż nadajnika do centrali pożarowej oraz, że w jednej opłacie za każdy miesiąc monitoringu należy wkalkulować oddzielne alarmowanie pożarowe z przekazaniem sygnału do Państwowej Straży Pożarnej. 

ZLiBK/ZP-1/2015
4

publikacja: 22.08.2014 13:48:00 (Tomasz Milewicz)

Olsztyn: Remont kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. M. Zientary Malewskiej 6, Warszawskiej 24 oraz Orkana 5 w Olsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. M. Zientary Malewskiej 6, Warszawskiej 24 oraz Orkana 5 w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. M. Zientary Malewskiej 6, Warszawskiej 24 oraz Orkana 5 w Olsztynie, które należą do Gminy Olsztyn i administrowane są przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. Przedmiot zamówienia został podzielny na trzy części: 1) Część 1 - Remont kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. M. Zientary Malewskiej 6 w Olsztynie, 2) Część 2 - Remont kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 24 w Olsztynie, 3) Część 3 - Remont kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orkana 5 w Olsztynie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Część 2 zamówienia - 1600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) Część 3 zamówienia - 1700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (remont dachu) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie/ minimum 2 referencję lub opinie o wartości łącznej co najmniej 70 000,00 zł netto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (remont dachu) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie/ minimum 2 referencję lub opinie o wartości łącznej co najmniej 60 000,00 zł netto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (remont dachu) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie/ minimum 2 referencję lub opinie o wartości łącznej co najmniej 60 000,00 zł netto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót/ wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania zamówienia wynikającego z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót/ w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania zamówienia wynikającego z obowiązujących przepisów w tym prawa budowlanego - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję - kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności oraz posiada co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), - wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 60.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 60.000 zł. UWAGA! W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia, Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku łącznie, tzn. wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej równą sumie kwot wymaganych przez Zamawiającego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w ust. 3 FORMULARZA OFERTOWEGO, 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a). 4. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt 3 są: 1) poświadczenia 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa w pkt. 2 5. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 niniejszego rozdziału siwz, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pokój 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. M. Zientary Malewskiej 6 w Olsztynie,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Szczegółowy opis przedmiotu części 1. zamówienia został określony w 1) Przedmiarze robót - załącznik nr 9 do siwz, załącznik nr 4 do umowy do części 1 2) Projekcie Budowlanym Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Olsztynie przy ul. M. Zientary Malewskiej 6 opracowany przez: mgr inż. Piotra Wojtunika i mgr. inż. Dariusza Dunajskiego - załącznik nr 10 do siwz, załącznik nr 1 do umowy do części 1 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 11 do siwz, załącznik nr 5 do umowy do części 1 4) Zaświadczenie Wydziału Architektury i Budownictwa AB.6743.329.2014 z dnia 03.06.2014 r. - załącznik nr 11a do siwz, załącznik nr 2 do umowy do części 1 5) Zalecenie konserwatorskie IZNR.5183.484.2013.ks z dnia 19.12.2013 r. - załącznik nr 11b do siwz, załącznik nr 3 do umowy do części 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 24 w Olsztynie,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4. Szczegółowy opis przedmiotu części 2. zamówienia został określony w: 1) Przedmiarze robót - załącznik nr 12 do siwz, załącznik nr 4 do umowy do części 2 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 13 do siwz, załącznik nr 5 do umowy do części 2 3) Projekt Budowlany Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 24 opracowany przez mgr inż. arch. Dariusza Dunajewskiego i inż. Henryka Łaganowskiego - załącznik nr 14 do siwz, załącznik nr 1 do umowy do części 2. 4) Zaświadczenie Wydziału Architektury i Budownictwa AB.6743.295.2014 z dnia 21.05.2014 r. - załącznik nr 14a do siwz, załącznik nr 2 do umowy 5) Zalecenia konserwatorskie IZNR.5183.129.2014.ls z dnia 10.03.2014 r. - załącznik nr 14b, załącznik nr do 3 do umowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont kominów ponad dachem, wymiana pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orkana 5 w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5. Szczegółowy opis przedmiotu części 3. zamówienia został określony w: Przedmiarze robót - załącznik nr 15 do siwz, zał. nr 3 do umowy do części 3 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 16 do siwz, zał. nr 4 do umowy do części 3 Projekt budowlany Wykonania wymiany pokrycia dachowego, budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Olsztynie przy ul. Orkana 5 opracowany przez: architektura inż. Adam Czyżewski, technologia inż. Henryk Łaganowski - załącznik nr 15a do siwz, załącznik nr 1 do umowy pozwolenie Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków IZNR.5142.390.2014.ls z dnia 18.08.2014r. - załącznik nr 15b do siwz, załącznik nr 2 do umowy do części 3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
ZLiBK/ZP-6/2014
5

publikacja: 24.06.2014 11:40:00 (Tomasz Milewicz)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Olsztyn: 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 210746 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych , ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089-533-36-26, faks 089-533-39-37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlibk.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg w lokalach będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków. Część 2 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie i znajdujących się w budynkach objętych ochroną konserwatorską. Część 3 - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach piwnicznych oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. Część 4 - Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do lokali) w lokalach mieszkalnych i do budynków będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Część 5 - Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.30-4, 45.42.21.00-2, 45.43.21.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.20-1, 45.45.31.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 zamówienia - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Część 2 zamówienia - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Część 3 zamówienia - 3.000,00 zł (słownie: jtrzy tysiące złotych) Część 4 zamówienia - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Część 5 zamówienia - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia), 3) kwotę zobowiązania, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Bank Handlowy w Warszawie SA nr 14 1030 1218 0000 0000 9049 9009 przed upływem terminu składania ofert podając w treści przelewu nazwę postępowania, części zamówienia, którego dotyczy wadium oraz nazwę Wykonawcy. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale (poza ofertą) w ZLiBK (pok. 202) w terminie przewidzianym na składanie ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 1)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 13) W ofercie należy wpisać nr konta, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków o wartości łącznej co najmniej 170.000 zł brutto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do Rejestru Zabytków o wartości łącznej tych robót wynoszącej co najmniej 200.000 zł brutto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 zamówienia: W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na okna PCV o wartości łącznej co najmniej 120.000 zł brutto. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 4 zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 5 zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności oraz posiada co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987), Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności oraz posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe. Dla części 3, 4 i 5 zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 1 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 170.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 2 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 3 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 120.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 4 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40.000 zł. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o część 5 zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w ust. 3 formularza ofertowego, 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 3)W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 2) adresy ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia) mogą ulec zmianie w przypadku wymiany stolarki okiennej, drzwiowej lub podłóg (w zależności od części zamówienia) przez najemcę na własny koszt, wykupu lokalu przez najemcę, w przypadku wymiany stolarki lub podłogi dokonanej w trakcie remontu lokalu przez Wynajmującego przygotowując go do ponownego zasiedlenia od dnia wszczęcia procedury przetargowej lub ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych. Adresy te zostaną zastąpione innymi o takiej samej ilości m2 stolarki okiennej lub podłogi lub ilości sztuk w przypadku stolarki drzwiowej do wymiany. 3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w przypadku: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych (dot. części 1 zamówienia) c) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, m.in. dotyczących decyzji urzędowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlibk.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pok. 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykaz lokali, w których należy wymienić stolarkę okienną stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający wyznaczył 18 lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 135,60 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować w oparciu o wydane przez służby konserwatorskie decyzji i inne dokumenty prawne stanowiące załącznik nr 5 do umowy, opracowane dokumentacje - Inwentaryzacje konserwatorskie stolarki okiennej stanowiące załącznik nr 4 do umowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do umowy, warunki wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do umowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.21.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane jednoramowe wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn, administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie i znajdujących się w budynkach objętych ochroną konserwatorską.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający wyznaczył 48 lokali mieszkalnych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 272,94 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować w oparciu o wydane przez służby konserwatorskie zalecenia stanowiące załącznik nr 4 do Umowy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy, warunki wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach piwnicznych oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zamawiający wyznaczył 33 lokali mieszkalnych, 8 lokali użytkowych i 6 piwnic przynależących do lokali mieszkalnych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 331,71 m2). Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy, warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe do lokali) w lokalach mieszkalnych i do budynków będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający wyznaczył 28 lokali mieszkalnych (w tym 15 lokali mieszkalnych w budynkach zwykłych, 13 lokali w budynkach objętych ochroną konserwatorską), oraz 4 budynki mieszkalne w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 32 sztuk drzwi)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.31-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający wyznaczył 10 lokali mieszkalnych, w których należy wymienić w sumie 234,94 m2 podłóg. Roboty należy zrealizować zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy, warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy, przedmiarem robót - załącznik nr 5 do Umowy, opiniami i pozwoleniami wydanymi przez służby konserwatorskie - załącznik nr 4 do Umowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.20-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


ZLiBK/ZP-4/2014
6

publikacja: 06.02.2014 09:22:00 (Tomasz Milewicz)

ZLiBK/ZP-3/2014
7

publikacja: 24.01.2014 13:12:00 (Krzysztof Woźniak)

ZLiBK/ZP-1/2014
8

publikacja: 23.12.2013 14:12:00 (Tomasz Milewicz)

UWAGA:

Zamawiający uzupełnił formularz cenowy (załącznik nr 6 do SIWZ) o pozycję „Odbiór”. Zmianie uległ również załącznik
nr 1 pozycja 14 „Odbiór” z wartości 12 na 11 zgodnie z okresem obowiązywania umowy.

Zamawiający załączył poprawione załączniki i odpowiedzi na pytania do SIWZ. 

ZLiBK/ZP-17/2013

 « Poprzednia 1 2


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo