stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Filtrowanie:

lp.tytuł ogłoszeniaNr ogłoszenia
1

publikacja: 30.10.2019 13:28:00 (Paulina Jenkner)

LANGUAGE:
PL
CATEGORY:
ORIG
FORM:
F02
VERSION:
R2.0.9.S03
SENDER:
ENOTICES
CUSTOMER:
ECAS_nmiletom
NO_DOC_EXT:
2019-149125
SOFTWARE VERSION:
9.11.2
ORGANISATION:
ENOTICES
COUNTRY:
EU
PHONE:
/
E-mail:
tomasz.milewicz@zlibk.olsztyn.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:
/
NOTIFICATION PUBLICATION:
/
1 / 6
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Lokali i Budynków KomunalnychPolskaul. Cicha 5Olsztyn10-313PolskaOsoba do kontaktów: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych ul. Cicha 5, 10-313 OlsztynE-mail: tomasz.milewicz@zlibk.olsztyn.pl Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zlibk.olsztyn.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://zlibk.olsztyn.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawie instalacji sanitarnych w zakresieusług c.o., wod.kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych
Numer referencyjny: ZLiBK/ZP-8/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
50000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
2 / 6
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawie instalacji sanitarnych w zakresieusług c.o., wod.kan. i gazowych w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienieGminy Olsztyn i w budynkach będących w administracji tymczasowej administrowanych przez ZLiBK wOlsztynie w lokalach Gminy Olsztyn w nieruchomościach Wspólnot-Rejon I i II
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 377 049.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie III - obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w Rejonie I zgodnie z wykazembudynków określonym w załączniku nr 8 do SIWZ
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000
50720000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
II.2.4)
Opis zamówienia:
Usługę konserwacji i napraw w branży sanitarnej określoną w zadaniach III i IV należy świadczyć zzachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.:
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniamiZamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane;
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług;
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji inapraw w branży sanitarnej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowinadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług napraw i konserwacji w branży sanitarnej wymagane jest przestrzeganie przezWykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnychterenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branżysanitarnej w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru.
5. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i napraw w zakresie sanitarnym określony został wzałączniku nr 10 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
3 / 6
Kryterium kosztu - Nazwa: szybkość reakcji od momentu zgłoszenia / Waga: 40
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 198 033.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/01/2020
Koniec: 17/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie IV - obejmuje usługę konserwacji i naprawy w branży sanitarnej w Rejonie II zgodnie z wykazembudynków określonym w załączniku nr 9 do SIWZ
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000
50720000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
II.2.4)
Opis zamówienia:
Usługę konserwacji i napraw w branży sanitarnej określoną w zadaniach III i IV należy świadczyć zzachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wymaganej dla tego rodzaju usług, tj.:
1) w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zaleceniamiZamawiającego oraz zgodnie z:
a) umową o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane;
c) warunkami technicznymi wykonania i odbioru usług;
d) SIWZ.
2) Wykonawca na własny koszt dokona zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług konserwacji inapraw w branży sanitarnej.
3) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa,aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty,certyfikaty i aprobaty techniczne dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowinadzoru przed ich zastosowaniem.
4) Podczas świadczenia usług napraw i konserwacji w branży sanitarnej wymagane jest przestrzeganie przezWykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnychterenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.
4 / 6
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na świadczone usługi konserwacji i naprawy w branżysanitarnej w wymiarze minimum 1 rok, licząc od dnia ich odbioru.
5. Ramowy wykaz usług polegających na konserwacji i napraw w zakresie sanitarnym określony został wzałączniku nr 10 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy /
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: szybkość reakcji od momentu zgłoszenia / Waga: 40
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 179 016.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/01/2020
Koniec: 17/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Usługi, które są przedmiotem niniejszego postepowania wykonywane będą w oparciu o pisemne zleceniawystawione przez Zamawiającego – Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie na podstawiezarejestrowanych zgłoszeń w „Rejestrze zgłoszeń”. W przypadku zaistnienia usług awaryjnych zlecenie możebyć wydane ustnie i potwierdzone w następnym dniu roboczym na piśmie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca na każde zadanie na które składa ofertę musi wykazać posiadanie opłaconej polisy lub innegodokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej polisy do kilku zadań, chyba że polisa lub inny dokumentbędą opiewały na kwotę odpowiednio wyższą (np. dla zadania nr III i IV polisa lub inny dokument na kwotę 300000 zł).
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnychuprawnień.
5 / 6
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
ul. Cicha 5
10-313 Olsztyn
Polska
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
sierpień 2020
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
6 / 6
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17AWarszawaPolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2019

ZLiBK/ZP-8/2019
2

publikacja: 26.08.2019 11:19:00 (Tomasz Milewicz)

ZLiBK/ZP-5/2019
3

publikacja: 06.05.2019 11:07:00 (Tomasz Milewicz)

ZLIBK/ZP-2/2019
4

publikacja: 19.11.2018 11:02:00 (Tomasz Milewicz)

ZLIBK/ZP-14/2018
5

publikacja: 28.08.2018 08:39:00 (Tomasz Milewicz)

ZLIBK/ZP-8/2018
6

publikacja: 10.10.2017 14:26:00 (Tomasz Milewicz)

ZLIBK/ZP-10/2017
7

publikacja: 21.08.2017 12:37:00 (Tomasz Milewicz)

ZLIBK/ZP-5/2017
8

publikacja: 10.07.2017 07:50:00 (Tomasz Milewicz)

ZLIBK/ZP-3/2017
9

publikacja: 06.07.2016 10:30:00 (Tomasz Milewicz)

ZLIBK/ZP-4/2016
10

publikacja: 10.06.2015 10:38:00 (Tomasz Milewicz)

Zamawiający potwierdza, że do kalkulacji zadania III należy przyjąć wartość podaną w załączniku nr 9 do SIWZ (arkusz 2) - 103973,48 m2

ZLIBK/ZP-5/2015
11

publikacja: 28.05.2015 10:10:00 (Tomasz Milewicz)

ZLIBK/ZP-4/2015
12

publikacja: 21.07.2014 07:32:00 (Tomasz Milewicz)

ZLiBK/ZP-5/2014


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo