stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Prawo Miejscowe

 
 1. Uchwała nr XLVIII/785/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia  2013 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn

 2. Uchwała nr XLVII/948/18 Rady Miasta z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali

 3. Uchwała nr XXX/545/12 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 4. Uchwała nr XXX/546/12 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy na sektory

 5. Uchwała nr XLI/718/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn (z późniejszymi zmianami)

 6. Uchwała nr L/817/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

 7. Uchwała nr XLIV/861/18 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

 8. Uchwała nr XXI/359/20 Rady Miasta z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 9. Uchwała nr VII/68/15 Rady Miasta z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 10. Uchwała nr VII/69/15 Rady Miasta z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 11. Uchwała nr XXVII/419/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 12. Uchwała nr XL/689/2017 Rady Miasta z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn

 13. Uchwała nr L/805/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn

 14. Uchwała nr XXXIII/548/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 15. Uchwała nr XXXVIII/633/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 16. Uchwała nr XXXVIII/636/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 17. Uchwała nr XL/664/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 18. Uchwała nr XXXIX/647/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2022 -2026   ;  UWAGA!!!:  Uchwała nr XLII/695/22  Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę, w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2022 - 2026

 19. Dziennik Urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego


Zarządzenia Prezydenta Olsztyna


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo