stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Prawo Miejscowe

 1. Uchwała Nr XXXV/397/97 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn

 2. Uchwała Nr 116/151/97 Zarządu Miasta Olsztyna z dnia 16.09.1997 r. w sprawie regulaminu dotyczącego udzielania pożyczek przez Gminę Olsztyn na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych 
 3. Uchwała Nr 176/55/98 Zarządu Miasta Olsztyna z dnia 7.07.1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego udzielenia pożyczek przez Gminę Olsztyn na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych 

 4. Uchwała Nr 199/107/98 Zarządu Miasta Olsztyna z dnia 2.11.1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego udzielania pożyczek przez Gminę Olsztyn na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych 

 5. Uchwała Nr XIX/274/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25.11.1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn

 6. Uchwała Nr 93/43/00 Zarządu Miasta Olsztyna z dnia 15.02.2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego udzielania pożyczek przez Gminę Olsztyn na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych 

 7. Uchwała Nr XXXII/556/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28.06.2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn

 8. Uchwała nr XLVIII/785/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia  2013 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn

 9. Uchwała nr XXV/455/12 Rady Miasta z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wykazu budynków poz. w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali

 10. Uchwała nr XXX/545/12 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 11. Uchwała nr XXX/546/12 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy na sektory

 12. Uchwała nr XXX/552/12 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

 13. Uchwała nr XXX/553/12 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

 14. Uchwała nr XLI/718/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn (z późniejszymi zmianami)

 15. Uchwała nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis.

 16. Uchwała nr L/817/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

 17. Uchwała nr LV/884/14 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

 18. Uchwała nr V/30/15 Rady Miasta z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 19. Uchwała nr VII/68/15 Rady Miasta z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 20. Uchwała nr VII/69/15 Rady Miasta z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 21. Uchwała nr XXVII/419/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 22. Uchwała nr XXXII/514/17 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2017- 2021

 23. Uchwała nr XXXVII/641/17 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn

 24. Uchwała nr XL/689/2017 Rady Miasta z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn

 25. Uchwała nr XIV/231/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności

 26. Dziennik Urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego


Zarządzenia Prezydenta Olsztyna


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo