stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Warunki do montażu wodomierzy

WARUNKI NA MONTAŻ WODOMIERZY W LOKALU

  1. Dopuszczalne są wodomierze typ ”Powogaz”,”Metron” lub inne posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w kraju, o parametrach JS 1,0 lub JS 1,5 i DN 15 - dobór wodomierza w zależności od potrzeb.

  2. Należy opomiarować wodomierzem/ami wszystkie urządzenia odbiorcze w lokalu.

  3. Montaż wodomierzy winien być zgodny z wymogami technicznymi dotyczącymi instalacji urządzeń pomiarowych, bezwzględnie należy zamontować zawór odcinający przed wodomierzem oraz zachować odcinki swobodnego przepływu wody o długości 5-ciu średnic przed i 3-ch średnic za wodomierzem. Wodomierz, o ile pozwalają na to warunki, winien być zamontowany w pozycji poziomej.

  4. Zakupu i montażu wodomierzy dokonuje najemca lub użytkownik lokalu we własnym zakresie na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów w jakiejkolwiek formie.

  5. Zamontowane wodomierze należy zgłosić do ZLiBK celem dokonania odbioru prawidłowości zamontowania i oplombowania.

Odbiory wodomierzy dokonywane są w dniach 26-31 każdego miesiąca po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu.

Wodomierze podlegają okresowej legalizacji – Zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 759) wydanego na podstawie art.9 pkt 1-5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2019 r. poz. 541, 675 i 1123) okres ważności cechy legalizacyjnej dla wodomierzy wynosi 5 lat.

Zgodnie z art.6b ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz.172), obowiązek ten spoczywa na użytkowniku- najemcy lokalu. 

W budynkach 100% Gminy w przypadku opomiarowania lokalu w trakcie kwartału, rozliczenie wg wskazań wodomierza lokalowego nastąpi od następnego kwartału. Zamontowanie wodomierza nie zwalnia od wnoszenia opłat zaliczkowych, które będą co kwartał korygowane o rzeczywiste zużycie wynikające ze wskazań wodomierza. Wysokość opłaty zaliczkowej zostanie określona na podstawie średniego kwartalnego zużycia. W razie braku możliwości odczytu zamontowanych wodomierzy, użytkownicy lokalu zostaną obciążeni średnim zużyciem wody za poprzedni okres rozliczeniowy. 
W przypadku zamontowania wodomierzy przez wszystkich mieszkańców i użytkowników budynku przy porównaniu odczytów z wodomierza głównego i poszczególnych lokali różnicę opłacą użytkownicy i mieszkańcy proporcjonalne do wskazań wodomierzy, natomiast w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej,
a w przypadku jej braku zgodnie z zasadami podanymi przez Zarządcę Nieruchomości.
Do opłaty wynikającej z rozliczenia wody będzie doliczana opłata abonamentowa oraz opłata za odczyt i indywidualne rozliczenie lokalu.
 
Warunki tracą moc po upływie 3 miesięcy od dnia ich wydania.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia zerwania, uszkodzenia plomb lub niesprawności wodomierza niniejsze warunki tracą moc, a odbiorca będzie obciążony wg wskazań wodomierza głównego.

Wniosek o wydanie warunków na montaż wodomierza  (51 kB, pdf)

Wniosek o odbiór wodomierza  (173 kB, pdf)


 

 


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo