stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Regulamin porządku domowego

§ 1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Olsztyn,

 2. administratorze - należy przez to rozumieć Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie,

 3. regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Porządku Domowego,

 4. najemcy - należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, 

§ 2.

Regulamin obowiązuje wszystkich najemców i innych użytkowników lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Olsztyn.

§ 3.

Najemca, a także osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób wspólnie z nim zamieszkałych - domowników, jak i innych osób korzystających z lokalu mieszkalnego. Najemca, a także osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu i zobowiązana jest do zapoznania tych osób z jego treścią.

§ 4

Najemca, a także osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego zobowiązana jest powiadomić administratora o zdarzeniach mających wpływ na stan techniczny i sanitarny zajmowanego przez niego lokalu. Ma też obowiązek powiadomienia o zmianach w ilości osób zamieszkujących w lokalu.

§ 5

 1. Najemca, a także osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego, oprócz dbałości o nieruchomość zobowiązana jest do nie zakłócania spokoju innym mieszkańcom w okresie całej doby oraz stosowania się do porządku domowego.

 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200- 600 i w tych godzinach nie należy używać urządzeń mogących zakłócić spokój mieszkańców innych lokali lub w inny sposób powodować hałas mogący ten spokój zakłócić.

 3. Zakazuje się trzepania dywanów i chodników z okien, balkonów i w klatkach schodowych. Trzepanie dywanów i chodników może odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych w godzinach 800- 2000.

 4. Zakazuje się wylewania i wyrzucania przez okna nieczystości oraz przedmiotów.
 5. Zakazuje się palenia tytoniu na klatkach schodowych i w innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

 6. Balkony powinny być utrzymywane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na balkonach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo przechodniów. Podlewanie kwiatów winno się odbywać w taki sposób aby woda nie przeciekała na niższe kondygnacje i na ulicę.

 7. Dopuszcza się suszenie, na balkonach, loggiach, tarasach w sposób nie powodujący przeciekania wody na niższe kondygnacje.

 8. Zakazuje się używania suszarek wysięgnikowych montowanych do elementów elewacji budynków.

 9. Niedopuszczalne jest montowanie na dachu anten telewizyjnych i radiowych bez zgody administratora.

 10. Zakazuje się umieszczania na balkonach: zasłon, drabinek, krat okiennych i podpór na pnącza w sposób mogący ułatwić wejście do innych lokali, np. położonych na wyższych kondygnacjach.

 11. W piwnicach, korytarzach i na balkonach nie wolno przechowywać motorowerów, motocykli oraz materiałów łatwopalnych, żrących, cuchnących, agresywnych środków chemicznych, materiałów wybuchowych oraz gazu w butlach.

 12. Klatki schodowe, piwnice, korytarze piwnic, pralnie i suszarnie należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich, należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

 13. Bez zgody administratora, nie wolno samowolnie montować gniazd elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych i komórkach gospodarczych oraz pobierać energii elektrycznej na własny użytek z instalacji służącej do oświetlenia korytarzy piwnic, pralni, suszarni, wózkowni oraz klatek schodowych i strychów i z innych pomieszczeń służących wspólnemu użytkowaniu.

 14. Nie wolno zastawiać jakimikolwiek przedmiotami ciągów komunikacyjnych (korytarzy, schodów, klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, bram, dróg przeciwpożarowych itp.), oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku (strychów, pralni, suszarni itp.), a jeśliby fakt taki miał miejsce z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, o fakcie tym należy powiadomić administratora oraz zapewnić swobodne przejście dla innych użytkowników, a po skończonym remoncie doprowadzić do stanu pierwotnego. Nie zastosowanie się do powyższego spowodować może usunięcie przedmiotów przez administratora, na koszt osoby, która zastawiła nimi ciąg komunikacyjny lub pomieszczenie przeznaczone do wspólnego użytku.

 15. Ponadto zakazuje się:
  1. zanieczyszczania i dewastowania części budynku przeznaczonych do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,

  2. wieszania na balkonach, ścianach budynku bez zgody administratora tablic informacyjnych i reklamowych 

 16. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez małoletnie dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 17. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, między innymi do niezwłocznego sprzątnięcia odchodów zwierząt, zarówno w budynku, jak też na terenie do niego przyległym. Trzymane w lokalu mieszkalnym zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia, ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Psy winny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcach. Zabrania się dokarmiania ptaków bezpośrednio przy budynku oraz wykładania pokarmów dla ptaków na parapetach okiennych i na balkonach.

Olsztyn, 19.08.2009r.

 

Regulamin w formie elektronicznej:

plik regulaminu do pobrania  (135 kB, pdf)  

 


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo