stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych w ZLiBK

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”). W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych mający siedzibę w Olsztynie (10-313), ul. Cicha 5.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email zlibk@zlibk.olsztyn.eu, formularz kontaktowy pod adresem http://zlibk.olsztyn.eu/page/5/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Andrzeja Kuśnirka, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@zlibk.olsztyn.eu. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana, jako Najemcy lokalu będącego własnością Gminy Olsztyn, dane będą przetwarzane w celu obsługi umowy najmu lokalu oraz zgłoszeń dotyczących awarii w wynajmowanym lokalu, zgłaszania stanu wodomierzy, zgłaszania chęci zamiany wynajmowanego lokalu na inny.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 86 07 086

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do złożenia wniosku, zawarcia umowy na wynajem lokali będących własnością Gminy Olsztyn w imieniu której działa Zakład Lokali i Budynków Komunalnych (art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;par. 1 pkt. 3 lit. b, c i pkt. 6 uchwały nr XXXI/576/13 Rady Miasta Olsztyna – Dz. Urz. Woj. Maz.-Warm. z 2013 poz. 759) jest obligatoryjne.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy, realizacji zgłoszenia lub realizacji celów, o których mowa powyżej.

Polityka prywatności w ZLiBK  (170 kB, pdf)

w imieniu Administratora

Inspektor Ochrony Danych w ZLiBK


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo